Towards bettering HIV/AIDS understandings : A phenomenographic-comparison of the conceptions of HIV-positive university students in Finland and Nigeria

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-1118-0 (pdf)
Julkaisun nimi: Towards bettering HIV/AIDS understandings : A phenomenographic-comparison of the conceptions of HIV-positive university students in Finland and Nigeria
Tekijä: Kalu, Emmanuel Okwara
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Kuuluu julkaisusarjaan: Research Report 370 - URN:ISSN:1799-2508
Tiivistelmä: More than half of those newly infected with HIV/AIDS are between the ages of 15 and 24 (UNICEF, UNAIDS and WHO 2002). The disease s challenge is not limited to students already diagnosed with the disease, but also to students in limbo (students who do not know their status), because about 50% of those living with HIV do not know their status (UNAIDS 2012). However, voluntary HIV screening is unpopular, probably due to fear and gross misconceptions. Based on the presumption that besides its health and educational impacts, the disease also influences the productivity and future goals of students, this study investigated and compared the conceptions of HIV-positive university students in Finland and Nigeria in search of not only the negative, but also the positive meanings of living with the disease, with the aim of bettering HIV/AIDS understandings. The study is primarily approached through phenomenography. Seven individuals participated in the study (three Finns and four Nigerians) through in-depth and e-mail interviews. The outcomes are described and compared under 7 main categories, 26 sub-categories and 300 themes based on the similarities and qualitative differences in the participants conceptions. To further illustrate the outcomes, Concept Maps were used at the end of each main category to separately show the Finnish and Nigerian participants responses within each category. In addition, tables of comparison were used in Appendixes one to seven to compare the Finnish and Nigerian participants conceptions thematically and also in relation to the results of earlier studies. Subsequently, propositions in text format were used in Appendix eight to present the concept map outcomes in a different light. The findings reveal that although the negative effects are much more noticeable, the positive impacts are increasing. They add to refuting what we already know about living with the disease, especially in the 1980s and 1990s. In view of the many benefits of living with HIV, as illuminated by this study, the current situation is unlike the past, as today living with HIV does more good than harm especially in terms of motivating positive and healthful living. The comparison of the two groups reveals no wide gap between the Finnish and Nigerian participants conceptions; nevertheless, while the Finnish participants are slightly better informed about HIV/AIDS, their Nigerian counterparts are more open and positive about their conditions. Due to the nature of its findings, the implications of this study are many; the most outstanding of which is that it may positively and healthfully transform readers. By bringing into the spotlight the unpopular positive sides of living with HIV (not AIDS), PLWHA could further be strengthened to cope with the disease, and the fears of students in limbo due to misconceptions could be reduced, which may motivate them to voluntarily participate in HIV screening. Furthermore, the study may contribute to enabling HIV/AIDS organisations to better tailor their services towards meeting the needs of their subjects. School authorities could equally be motivated to make school environments more HIV/AIDS friendly. The Finnish Ministry of Social Affairs and Health and similar ministries in other countries may also find in these outcomes reasons to push for changes in HIV/AIDS policies. Keywords: HIV/AIDS, PLWHA, students, education, health, healthful livingHIV/AIDS on suuri haaste opiskelijoille. koska enemmän kuin puolet tartunnan saaneista on iältään 15 24 vuotiaita (UNICEF; UNAID and WHO 2002). Haasteellista on se, että suunnilleen 50 prosenttia opiskelijoista, joilla on HIV, ei tiedä, että he ovat saaneet HIV-tartunnan (UNAIDS 2012). Monet opiskelijat eivät ole menneet HIV-testiin, koska heillä on paljon virheellisiä käsityksiä tästä taudista. Vaikka tämä ongelma tiedetään, niin suurin osa HIV/AIDS-tutkimuksista kohdistuu sairauden ennalta ehkäisyyn. On tärkeää tutkia myös millaisia käsityksiä HIV/AIDS:iin sairastuneilla on, jotta voidaan vähentää väärinkäsityksiä. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että opiskelijoiden käsitykset vaikuttavat heidän terveyteensä ja opiskeluunsa sekä heidän tulevaisuuden tavoitteisiinsa ja heidän toimintansa tuloksellisuuteen., Tämä tutkimus vertailee HIV-positiivisten opiskelijoiden käsityksiä Suomessa ja Nigeriassa. Tutkimuksessa verrataan suomalaisten ja nigerialaisten yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä HIV/AIDS:sta. Koetetaan saada esiin sekä negatiivisia että positiivisia sairastuneena elämisen merkityksiä. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa erityisesti HIV-positiivisten opiskelijoiden ymmärrystä HIV/AIDS:sta, tiesivätpä he sairastavansa sitä tai eivät vielä tiedä. Tutkimuksessa käytetään fenomenografiaa. Tutkittavina on seitsemän opiskelijaa, joista kolme on suomalaista ja neljä nigerialaista. Tutkimuksessa käytettiin sekä syvähaastattelua että sähköpostihaastattelua. Aineistoa analysoitaessa saatiin seitsemän pääkategoriaa, 26 alakategoriaa ja 300 teemaa, jotka perustuvat tutkittavien käsitysten samanlaisuuteen ja erilaisuuteen. Tulosten kokoamiseen ja havainnollistamiseen käytettiin käsitekarttoja kunkin pääkategorian lopussa. Liitteinä on seitsemän vertailutaulukkoa, joissa verrataan suomalaisten ja nigerialaisten tutkittavien käsityksiä teemoittain ja myös suhteessa relevanttiin tutkimuskirjallisuuteen. Kahdeksannessa liitteessä on käsitekarttojen avulla luotu propositioiden luettelo, jonka avulla muodostuu uudesta näkökulmasta käsitys tutkimuksen tuloksista. Tulokset osoittavat, että on HIV-sairaus vaikuttaa todella negatiivisesti siihen sairastuneiden elämään. Vastaavia tutkimustuloksia on saatu aikaisemminkin. Mutta tutkimuksen tuloksena on myös se, että kielteisten vaikutusten lisäksi on lisääntyvä määrä koettuja positiivisia vaikutuksia HIV:iin sairastumisen kautta. Näitä ei kuitenkaan ole AIDSiin sairastuneilla. Kuten muutamissa uusissa HIV/AIDS-tutkimuksissa, tässäkin tutkimuksessa päädytään siihen, että tämän sairauden kanssa eläminen on hyvin toisenlaista kuin 1980- ja 1990-luvuilla. Tämän tutkimuksen tuloksissa nousee esiin, että toisin kuin aikaisemmilla vuosikymmenillä, nykyään HIV tekee enemmän hyvää kuin vahinkoa erityisesti sairaus motivoi positiiviseen ja terveelliseen elämään. Tulokset myös osoittavat, että HIV-positiivisten opiskelijoiden käsitykset vastaavat nykyisin vallitsevia tieteellisiä käsityksiä HIV/AIDS:sta. Suomalaisten ja nigerialaisten käsitykset HIV/AIDS:sta eivät juuri eroa toisistaan. Merkittävin ero on siinä, että suomalaisilla on hieman enemmän tietoa HIV/AIDS:sta, mutta nigerialaiset vaikuttavat olevan avoimempia ja myönteisimpiä sairautensa suhteen. Tutkimuksen tuloksilla on monia seurauksia. Suurin niistä saattaa olla, että ne muuttavat myönteisesti ja terveyttä edistävästi lukijaa, kuten ne muuttivat tutkijaa. Tuomalla esiin HIV-sairauden positiiviset vaikutukset opiskeluun ja terveyteen (emotionaalisesti/henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti), toiminnan tuloksellisuuteen ja tulevaisuuteen suuntautumiseen, voitaisiin HIV/AIDS:iin sairastuneiden voimia lisätä sairauden suhteen. Sellaisia opiskelijoita, jotka eivät tiedä sairastavansa HIViä, mutta, jotka ovat epävarmoja siitä, onko heillä se vai ei ole, voitaneen motivoida menemään HIV-testiin. Edelleen tulokset saattavat edistää sitä, että HIV/AIDS-organisaatiot räätälöivät palvelunsa paremmin vastaamaan asiakkaittensa tarpeita. Oppilaitosten hallinnosta vastaavia tulokset voivat motivoida tekemään oppilaitoksistaparemmin HIV/AIDS-sairaille sopivia. Edelleen tuloksista lienee hyötyä Suomen Sosiaaliministeriölle ja vastaaville ministeriölle muissa maissa HIV/AIDS:iin liittyvien toimintojen parantamisessa. ________________________________________ Avainsanat: HIV/AIDS, PLWHA, käsitykset, opiskelijat, koulutus, terveys, terveellisesti eläminen
URI: URN:ISBN:ISBN 978-951-51-1118-0 (pdf)
http://hdl.handle.net/10138/154754
Päiväys: 2015-05-27
Avainsanat: education
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
towardsb.pdf 14.39MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot