The role of Service design when influencing the mindset of employees and stakeholders in strategic change

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191221
Title: The role of Service design when influencing the mindset of employees and stakeholders in strategic change
Author: Vasama, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191221
http://hdl.handle.net/10138/154860
Thesis level: master's thesis
Abstract: The use of service design is growing business at the moment. There is a need for a renewal of services both in public and private sector. Also both public and private organizations are facing the need to reorganize their work based on the need of new services. This creates the environment for many organizational changes in short time period. The employees and stakeholders should be able to follow all these changes taking place in the services, organizations and way of working. This Master's Thesis will focus on three aspects; human cognition and change, organizational change and service design supporting the change. The focus in this research is on the usage of service design methods in a strategic change process of organization and how it influences the motivation of individual employee or stakeholder to adapt the new way of working or using the new services. The research object is the service design project of Aalto University Library where the library is facing a strategic change from traditional library towards more multi-functioning learning center. The research is executed by interviewing the participants of the research object project and observing the project work. The research showed that the co-design methods can be helpful when organization faces the strategic change by motivating and supporting the employees and stakeholders in the change process. The co-design methods can support the change of employees' and stakeholder's mindset and behavior. Communication, collaboration and community atmosphere are also supported by the co-design methods. Service design is also offering the tools to create and support the feeling of influencing in the change process. All these aspects can be supported by service design when both public and private organizations are facing the need to reorganize their work together with creating new services.Nykypäivänä palvelujen kehittämisessä hyödynnetään usein palvelumuotoilua. Sekä julkiset että yksityiset organisaatiot kohtaavat palveluiden uudistamistarpeita päivittäin. Tämä luo tarpeen myös uudistaa työskentelytapoja ja organisaatiorakenteita jopa lyhyelläkin aikavälillä vastaamaan tehokkaasti palveluiden tuottamisen vaateisiin. Sekä työntekijöillä että sidosryhmillä on tarve seurata näitä jatkuvia muutoksi ja olla mahdollisuus mahdollisimman helposti ottaa uudet palvelut ja toimintatavat käyttöön. Tämä Pro gradu tutkielma tarkastelee näitä muutoksia kolmesta näkökulmasta käsin; ihmisen kognitio ja muutos, palvelumuotoilu tukemassa muutosta ja organisaation muutos. Tarkastelun keskiössä on palvelumuotoilun metodien käyttö kun organisaatio kohtaa strategisen muutokset. Tarkastelussa keskitytään siihen, että voidaanko palvelumuotoilua hyödyntää muutostilanteissa työntekijöiden ja sidosryhmien motivoinnin tukena. Tutkimuksen kohde on Aalto Yliopiston kirjaston strateginen muutosprojekti tavallisesta kirjastosta kohti oppimiskeskusta. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla palvelumuotoiluprojektiin osallistuvia työntekijöitä ja sidosryhmien jäseniä sekä havainnoimalla osallistujien toimintaa projektin eri vaiheissa. Tutkimus näytti toteen, että muutostilanteissa palvelusuunnittelun metodien käytöllä on myönteinen vaikutus työntekijöiden ja sidosryhmien jäsenten kokemukseen omasta vaikuttamisesta muutoksessa. Palvelumuotoilun metodit auttavat osallistujia muuttamaan ajattelutapaansa ja käyttäytymistään. Tämän lisäksi palvelumuotoilun metodit tukivat kommunikaatiota, yhteistyöstä ja yhteisöllisyyden tunteen luomista. Palvelumuotoilun käyttö tukee positiivisesti kaikkia näitä osa-alueita, kun julkiset ja yksityiset organisaatiot kohtaavat tarpeen muuttaa palveluja ja mahdollisesti myös työtapoja.
Subject: service design
usability
co-design methods
change of mindset
organizational change
Discipline: Cognitive science
Kognitiotiede
Kognitionsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record