Jännittyneisyyden yhteys kognitiiviseen tehtäväsuoriutumiseen WAIS-IV:n suomalaisessa standardointiaineistossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191216
Title: Jännittyneisyyden yhteys kognitiiviseen tehtäväsuoriutumiseen WAIS-IV:n suomalaisessa standardointiaineistossa
Author: Vuori, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191216
http://hdl.handle.net/10138/154865
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Test anxiety is related to impaired performance in different cognitive tasks. Relation between test anxiety and performance has been found mainly in mathematical, visual and working memory tasks but also in overall performance in WAIS-III -version. This Master's thesis examines the relation between test anxiety and cognitive task performance encompassing in WAIS-IV -test. Sample benefits WAIS-IV's Finnish standardization sample. The test anxiety estimation was taken in 599 cases by the researcher and in 611 cases by self evaluation. 262 (44 %) of those evaluated by the researcher experienced little, medium or a lot of anxiety. 299 (49 %) of the self evaluation examinees experienced little, medium or a lot of anxiety. Test anxiety was noticed to be related to cognitive performance in subtests, indices and overall performance. Test anxiety was evaluated by the researcher and was noticed to be related to subtests that measure working memory, perceptual reasoning and processing speed negatively. Test anxiety evaluated by the researcher was related to all indices where as self reported test anxiety was related to only working memory index and perceptual reasoning index. As evaluated by the researcher more differences were found both in subtests and in the indices than the results of self reported test anxiety. Regardless of the evaluation (by the researcher or self reported) test anxiety was related to both Full Scale IQ (FSIQ) and General Ability Index (GAI). Based on this Master's thesis it can be said that test anxiety has a comprehensively negative relation to cognitive test performance. Test anxiety weakens individual's test performance and abilities to adduce thoroughly which sets a risk to misinterpretation and underestimation of one's abilities in evaluating cognitive capacity in clinical work. Therefore attention should be paid to test anxiety in test situations.Testitilanteessa jännittäminen on usein yhteydessä heikompaan tehtäväsuoriutumiseen erilaisissa kognitiivisissa tehtävissä. Yhteys jännittyneisyyden ja suoriutumisen välillä on löydetty yksittäisissä pääasiassa matemaattisissa, visuaalisissa ja työmuistitehtävissä, mutta myös kokonaissuoriutumisessa WAIS-III -versiossa. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan testijännittyneisyyden yhteyttä kognitiiviseen tehtäväsuoriutumiseen kattavasti WAIS-IV -testistössä. Aineistona hyödynnetään WAIS-IV:n suomalaista standardointiaineistoa. Jännittyneisyysarvio oli suoritettu testaajan toimesta 599 tapauksessa ja itsearviointina 611 tapauksessa. Testaajan arvioimana 262 (44%) tutkituista jännitti vähän, kohtalaisesti tai paljon. Itsearvion perusteella 299 (49%) tutkituista jännitti vähän, kohtalaisesti tai paljon. Jännittyneisyyden havaittiin olevan yhteydessä kognitiiviseen suoriutumiseen sekä osatesteissä, indekseissä että kokonaissuoriutumisessa. Jännittyneisyys testaajan arvioimana oli negatiivisesti yhteydessä suoriutumiseen työmuistin, visuaalisen päättelyn, prosessointinopeuden ja kielellisen suoriutumisen osatesteihin sekä itsearvioituna työmuistin, visuaalisen päättelyn ja prosessointinopeuden osatesteihin. Testaajan arvioima jännittyneisyys oli yhteydessä kaikkiin indekseihin, kun taas itsearviotuna jännittyneisyys oli yhteydessä vain työmuistin ja visuaalisen päättelyn indekseihin. Testaajan arvioimana eroja löytyi sekä osatestien että indeksien tasolla enemmän kuin testattavan itsearvion perusteella. Riippumatta arvioitsijasta (testaajan arvio tai itsearvio) jännittyneisyys oli yhteydessä sekä kokonaisälykkyysosamäärään (FSIQ) että Yleiseen kykyindeksiin (GAI). Tämän pro gradu -tutkielman perusteella voidaan sanoa testijännittyneisyyden olevan kattavasti negatiivisesti yhteydessä kognitiiviseen testisuoriutumiseen. Jännittyneisyys heikentää yksilön kykyjen esiintuomista kauttaaltaan, mikä kognitiivista kapasiteettia kliinisessä työssä arvioitaessa asettaa riskin väärintulkinnalle ja kykyjen aliarvioinnille. Jännittyneisyyteen tulisikin kiinnittää testitilanteissa huomiota.
Subject: WAIS-IV
jännittyneisyys
kognitiivinen suoriutuminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record