Ruotsinkielisen kielikylvyn yhteys kieltenoppimismotivaatioon : Yläkouluikäisten oppilaiden kieltenoppimismotivaatio itsemääräytyvyysteorian näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191206
Title: Ruotsinkielisen kielikylvyn yhteys kieltenoppimismotivaatioon : Yläkouluikäisten oppilaiden kieltenoppimismotivaatio itsemääräytyvyysteorian näkökulmasta
Author: Ruottunen, Sanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191206
http://hdl.handle.net/10138/154870
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study is to find out if there is any connection between Swedish immersion education and high language learning motivation in Finnish schools. The study aims to find out what kind of differences can be noticed in the quality of language learning motivation between immersion students and the students from general classes. One research problem is can the Academic Motivation Scale questionnaire be used to explore language learning motivation. If a relationship between immersion education and language learning motivation was found, better tools for immersion teaching could be developed. It could also give advice for those parents who consider their child's participating in immersion education. The study is quantitative study. The study was carried out with 261 8th and 9th grade students from four upper secondary schools in Finland. The participants were immersion students and students from general classes. The data for this study was collected in the Spring 2013 and 2014. The data was gathered by using an electronic survey questionnaire which was formed to measure students' language learning motivation, and specifically the quality of motivation according to the Self-Determination Theory. The data was analyzed with quantitative analysis methods, for example Explorative Factor Analysis and Variance Analysis. Immersion education, Self-Determination Theory and language learning motivation are discussed in the theory section. The empirical part of the study discusses first the functionality of the survey scale, and then the results from the survey. The results aim to find out the differences in language learning motivation between immersion students and students from general classes. As a result it was found out that the motivation scale did not function exactly according to the Self-Determination Theory. The questionnaire needs further developing to fit better in the language learning motivation context. According to the study it can be said that the Swedish immersion students had higher and more intrinsic language learning motivation and they experienced less amotivation than the general class students. However in this study also the students from general classes were rather highly motivated, so the differences between these two groups were not as significant as they were predicted to be.Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälainen yhteys ruotsinkielisellä kielikylvyllä on yläkouluikäisten oppilaiden kieltenoppimismotivaatioon. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään myös, millaisia eroja voidaan havaita kielikylpyoppilaiden ja yleisopetuksen oppilaiden kieltenoppimismotivaation laadussa. Mikäli kielikylvyllä havaitaan olevan yhteyttä kieltenoppimismotivaatioon, voi siitä olla tulevaisuudessa hyötyä esimerkiksi kielikylpyopetuksen suunnittelijoille tai toteuttajille, tai vanhemmille, jotka harkitsevat lapsellensa kielikylpyopetusta. Edellämainittujen tutkimuskysymysten lisäksi tutkimuksen tärkeänä tavoitteena on itsemääräytyvyysteoriaan perustuvan motivaatiomittarin toimivuuden testaaminen kieltenoppimisen kontekstissa. Tutkimus on kvantitatiivinen survey-tutkimus. Tutkimukseen osallistui 261 8.- ja 9.-luokkalaista oppilasta neljästä suomalaisesta yläkoulusta. Aineistonkeruu suoritettiin keväällä 2013 ja 2014. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin sähköistä kyselylomaketta, joka oli kehitetty mittaamaan erityisesti itsemääräytyvyysteorian pohjalta nousevia motivaation eri laatuja ja säätelyn tyyppejä. Aineiston analyysissa sovellettiin määrällisiä analysointitapoja, kuten faktori- ja varianssianalyysiä. Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan kielikylpyopetusta, motivaatiota ja sen saralta erityisesti itsemääräytyvyysteoriaa, sekä kieltenoppimismotivaatiota ja siitä tehtyjä tutkimuksia. Tutkimuksen empiirisessä osassa esitellään kyselylomakkeen kautta saatuja tuloksia koskien oppilaiden kieltenoppimismotivaatiota ja siinä mahdollisesti esiintyviä eroja kielikylpy- ja yleisopetuksen oppilaiden välillä. Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, että käytetty motivaatiomittari ei toiminut tässä kontekstissa parhaalla mahdollisella tavalla taustateoriaa mukaillen, vaan mittari kaipaisi vielä jatkokehittelyä. Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan havaita myös, että vaikka kaikkien vastaajien motivaatio osoittautui melko korkeaksi, oli kielikylpyoppilaiden motivaatio yleisesti ottaen jonkin verran korkeampaa kuin yleisopetuksen oppilaiden. Amotivaatiota kieltenoppimista kohtaan esiintyi kielikylpyoppilaiden keskuudessa varsin vähän, kun taas yleisopetuksen oppilaiden kokema amotivaatio oli suurempaa.
Subject: kielikylpy
motivaatio
itsemääräytyvyysteoria
kieltenoppimismotivaatio
kieltenopiskelu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record