Toiminnan muutos ja ekspansiivisen oppimien mahdollisuus : Tutkimus Verohallinnon monitilaympäristön käyttöönotosta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191102
Title: Toiminnan muutos ja ekspansiivisen oppimien mahdollisuus : Tutkimus Verohallinnon monitilaympäristön käyttöönotosta
Author: Saarinen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191102
http://hdl.handle.net/10138/154874
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims of the study: This master thesis was part of the Finnish Tax administration's work environment change project carrying out the move from cellular office to multi-space office. The aim was to study the change of work environment and the implementation of new working practices in terms of the change of activity and as a learning opportunity. The hypothesis was that the transformation to a multi-space office may open expansive learning opportunities, if that change implicates and reflects the change of work more widely in the workplace and society. Prerequisite for this is that the change of the work environment is not seen narrowly as a change of physical space. Work environments have been studied for many years from physical, ergonomic, technological and social interactions perspectives, whereas learning opportunities in the move towards multi-space work environment have not been addressed. Theoretical framework of the study was based on the activity theory and a theory of expansive learning. The main questions of the study were 1. What kind of conceptions do employees have on the change of activity in the move to multi-space work environment? 2. What kind of opportunities for expansive learning do these conceptions represent? Method: Qualitative research applied phenomenographic and activity-theoretical methodologies. Research data comprised of eleven interviews with the Tax administration's employees. The employees' conceptions on the change of the subject, object, tools, rules, community and the division of labor were analyzed. By analyzing these conceptions it was possible to investigate the learning opportunities in the transformation. Results and conclusions: The analysis revealed developmentally different employees' conceptions on the change of activity when moving to the multi-space office at the Tax administration. Based on these conceptions three learning visions of varying expansiveness could be identified. The weak learning vision describes the change of the work environment merely as the change of physical space. The enabling learning vision means that the change of the work environment has spontaneously influenced both people's mental images about their work and work community's actions. Employees have recognized the opportunity for change and they have ability to collectively develop their activity. The most interesting finding is the developmental learning vision, which implies seeing the move to multi-space office as a part of an overall change of work. Learning opportunities emerge when employees have understood the object of the work as dynamic and open for change. Learning opportunities may also occur when the change of the instruments is associated with the new virtual environment including digital tools and remote work. About collective learning tells also the fact that the knowledge sharing practices have been developed in work community. To conclude, it was possible to scrutinize the expansiveness of the developmental learning vision as temporal expansion, as spatial expansion when work environment becomes virtual and multi-sited, as expansion of responsibility and morality when the distant work molds division of labor and increases independency, and as developmental expansion in terms of the work community's new knowledge sharing practices. In the history of Tax administration, the multi-space office represents one office model among the previous ones; however, when combined with the digitalization and virtualization of work, it gives the work community the possibility andTavoiteet: Tutkimus oli osa Verohallinnon työympäristön muutoshanketta, jossa siirryttiin huonekeskeisestä työympäristöstä monitilaympäristöön. Tutkimuksessa tarkasteltiin uuteen työympäristöön siirtymistä ja uusien työtapojen käyttöönottoa toiminnan muutoksen ja oppimismahdollisuuksien näkökulmasta. Hypoteesina oli, että monitilaympäristöön siirtyminen voi avata ekspansiivisen oppimisen mahdollisuuksia, jos työtilan muutos merkitsee ja heijastelee laajemmin työn muutosta työpaikalla ja yhteiskunnassamme. Edellytyksenä on, että muutosta ei nähdä ja käsitellä kapeasti tilamuutoksena. Työympäristöjä on tutkittu jo pitkään niin fysikaalisesta, ergonomisesta, teknologisesta kuin sosiaalisen vuorovaikutteisuuden näkökulmasta, mutta erityisesti monitilaympäristön muutoksesta avautuvia oppimismahdollisuuksia ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui toiminnan teorian ja ekspansiivisen oppimisen näkökulmiin. Tutkimuskysymykset olivat: 1. Minkälaisia käsityksiä työntekijöillä on toiminnan muutoksesta monitilaympäristöön siirryttäessä? 2. Minkälaisia ekspansiivisen oppimisen mahdollisuuksia työntekijöiden muutoskäsityksistä avautuu? Menetelmät: Laadullisessa tutkimuksessa sovellettiin fenomenografista ja toiminnanteoreettista metodologiaa. Aineisto kerättiin teemahaastatteluin 11 Verohallinnon työntekijältä. Aineistosta analysoitiin työntekijöiden käsitykset toiminnan, tekijän, kohteen, välineiden, sääntöjen, yhteisön ja työnjaon muutoksesta. Näitä käsityksiä edelleen analysoimalla tutkittiin muutoksesta avautuvia oppimisnäkymiä. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksessa nousi esiin useita kehityksellisesti erilaisia työntekijöiden käsityksiä toiminnan elementtien muutoksesta monitilaympäristöön siirryttäessä. Näiden käsitysten pohjalta voitiin tunnistaa kolme erilaajuista oppimisnäkymää. Heikossa oppimisnäkymässä työympäristön muutos nähdään vain fyysisen tilan ja välittömän työympäristön muutoksena. Mahdollistava oppimisnäkymä merkitsee, että työympäristön muutos on vaikuttanut spontaanisti sekä ihmisten mielikuviin työstään että työyhteisön käyttäytymiseen. Tällöin työntekijät ovat havainneet muutoksen mahdollisuuksia ja heillä on kyky kehittää kollektiivisesti omaa toimintaansa. Hypoteesini kannalta mielenkiintoisin löydös on toimintaa kehittävä oppimisnäkymä, joka tarkoittaa monitilaympäristöön siirtymisen näkemistä osana työn kokonaisvaltaista muutosta. Oppimismahdollisuuksia avautuu, kun työntekijät ymmärtävät työn kohteen dynaamisena ja muutoksille alttiina asiana. Välineiden muutos yhdistetään virtuaalisen työympäristön muutokseen, kuten sähköisten välineiden yleistymiseen ja etätyöhön. Työyhteisön tiedonjakamisen lisääntyminen ja helpottuminen voivat jatkossa edesauttaa työyhteisöä oppimaan kollektiivisesti uusia toimintatapoja. Toimintaa kehittävän oppimisnäkemyksen ekspansiivisuutta oli lopuksi mahdollista tarkastella ajallisena laajenemisena työyhteisön sääntöjen kehittämistarpeiden kautta, tilan ja paikan laajenemisena työympäristön muuttuessa virtuaaliseksi ja monipaikkaiseksi, vastuun ja moraalin laajenemisena työnjaon muuttuessa etätyöskentelyn kautta itsenäisemmäksi sekä kehittämisen laajenemisena tiedonjakamisen lisääntymisen ja helpottumisen kautta. Verohallinnon historiassa monitilaympäristö on yksi tilamuutos aiempien tilamuutosten jatkumolla, mutta siihen yhdistyvä työn digitalisoitumis- ja virtualisoitumiskehitys luovat työyhteisölle ekspansiivisen
Subject: toiminnan teoria
ekspansiivinen oppiminen
fenomenografia
työympäristön muutos
monitilaympäristö
verohallinnon työntekijät


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record