Ikääntyneen työntekijän johtaminen päiväkodissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191077
Title: Ikääntyneen työntekijän johtaminen päiväkodissa
Author: Piitulainen, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191077
http://hdl.handle.net/10138/154876
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives This study aimed to investigate the leadership of aging employees in the kindergarten: how the kindergarten leaders take and how they would like to take into account the employees' age-related factors. Age-related factors contain the ability to function, know-how, work motivation, working environment and work community. The aim of this study was also to investigate what do aging employees have to offer to the work community from the kindergarten leaders' point of view. Methods This case study has been made by using a qualitative research method, which in this case was a thematic interview of three leaders of kindergarten. Results and conclusions The conclusion of the study show that every aging employee has been led by kindergarten leaders in a way which suits them personally. Kindergarten leaders have to take into account the challenges which aging can bring along. The leaders take note of employees' physical condition and coping at work when they share duties. Leaders invest in safety at work and the ergonomics of furniture. Short breaks during the day and dividing the holidays into periods can have a significant effect to coping at work. If needed be, a work shift may be modified by the demand of an aging employee. Formative discussions can be a good way of leadership in considering know-how and the need for training. Leaders of the kindergarten wish that they could pay more attention to employees' age-related factors such as know-how and ability to function. The leaders would like to consider the job description of an aging employee based on the assessment of work ability together with the occupational health care department. Leaders request to hire more resource if aging employee can not work with full capacity. The kindergarten leaders think that aging employees are a good example to the younger employees in conscientiousness, rudimentary work and with how to interact well with children. Aging employees have tacit knowledge and they can give other employees perspective and the know-how which they have gained with a lot of working experience.Tavoitteet Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten päiväkodin johtajat ovat toteuttaneet ikääntyneiden työntekijöiden johtamista päiväkodeissa. Miten he ovat ottaneet huomioon johtamistyössään ikääntyneen työntekijän ikäsidonnaiset tekijät eli toimintakyvyn, osaamisen, työmotivaation, työympäristön ja työyhteisön sekä miten he toivoisivat voivansa huomioida nämä tekijät. Lisäksi tässä tutkimuksessa selvitetään mitä annettavaa ikääntyneellä työntekijällä päiväkodin johtajien mielestä on työyhteisölle. Menetelmät Tässä tutkimuksessa tutkimusotteena ja asetelmana on laadullinen tapaustutkimus, jossa kerätään tutkimusaineistoa haastattelemalla kolmea päiväkodinjohtajaa, käyttäen metodina teemahaastattelua. Tulokset ja johtopäätökset Tutkimustulosten perusteella johtopäätöksenä esitetään, että jokaista ikääntynyttä työntekijää johdetaan päiväkodissa hänelle sopivalla tavalla eri tilanteissa. Päiväkodin-johtajat joutuvat huomioimaan työntekijän ikääntymisen mukanaan tuomat mahdolliset haasteet. Johtajat ottavat työtehtäviä jakaessaan huomioon työntekijän fyysisen kunnon ja työssä jaksamisen. He panostavat päiväkodin työturvallisuuteen ja kalusteiden ergonomisuuteen. Ikääntyneiden työssä jaksamisen kannalta tärkeään asemaan nousevat työpäivään sisältyvät pienetkin tauot sekä vuosilomien jaksottaminen. Tarvittaessa työvuoroja voidaan räätälöidä ikääntyneen tarpeita vastaavaksi. Kehityskeskustelut olivat keskeinen johtamisen keino, jossa pohdittiin työntekijän osaamista ja koulutustarvetta. Päiväkodinjohtaja toivoo, että hän voisi huomioida vieläkin paremmin ikääntyneen työntekijän ikäsidonnaisista tekijöistä toimintakykyä sekä osaamista johtamistyössään. Työterveyshuollon kanssa päiväkodinjohtajat haluaisivat yhteistyössä pohtia ikääntyvän työntekijän toimenkuvaa, työkyvyn niin vaatiessa. Johtajat toivoisivat pystyvänsä palkkaamaan lisää resurssia, jos ikääntynyt työntekijä ei pysty täysipainoiseen työhön. Päiväkodin johtajien mielestä ikääntyneet työntekijät ovat työyhteisössä hyvänä esimerkkinä nuoremmille tunnollisuudessa ja perustyön tekemisessä sekä kuinka olla lasten kanssa hyvässä vuorovaikutuksessa. Ikääntyneillä työntekijöillä on hiljaista tietoa, pitkän työkokemuksen mukanaan tuomaa näkökulmaa ja osaamista, jota voi siirtää kollegoille työyhteisössä.
Subject: varhaiskasvatus
johtaminen
ikääntyminen
ikäjohtaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record