Media Representations of Teachers : The Case of Finnish Teachers in a TV-series

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191098
Title: Media Representations of Teachers : The Case of Finnish Teachers in a TV-series
Author: Miettunen, Jaakko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191098
http://hdl.handle.net/10138/154883
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study investigates what kind of representations of teachers' are constructed in fiction. Previous research indicates that fiction is as powerful as nonfiction in changing peoples' attitudes, beliefs and opinions. The main concept used as a tool for analysis is representation. Representation is as well as an individual mental model of an element, for example teachers', it also shared. Representation is a process in which also TV-series take part in constructing. Representations are also inscribed in wider discourses. In Finland in literature, TV and movies there has been many teacher characters and, despite their well-esteem status in society, their representation has been mainly negative as is evidenced by labels such as discipline keeper or dictator-like. In Anglo-Saxon movies and TV-series teachers' representation is on the contrary mainly positive e.g. charismatic and heroic. This study examines how teachers are represented in a TV-series called Uusi päivä (New day, 2010-) and if the representations relate to earlier representations. The data used for the analysis was five consecutive episodes of the series from the third season (2012 autumn). Characters web-profiles were analyzed. Data was recorded and transcribed. The analysis concentrates on teacher characters' interaction and with other interlocutors. The analysis was made with qualitative approaches of content analysis and discourse analysis. The results of this study are multiple. Two main categories of teachers' representations were identified. These representations were artist teachers and normal teachers. The juxtaposition of these groups was made in discursive forms but also in the plot of the series. Compared to the traditional representation of teachers the artist teacher's representation is more positive and has Anglo-Saxon influences. The normal teachers seem to be following the Finnish tradition. Both of these representations are not only one sided but rather caricature like representations of earlier representations. Teachers' relationship with students is either friendly (artists) or discipline keeping (normal) oriented. The TV-series reflects societal issues such as school reforms and constructs an "appropriate" cultural model for activism.Tämä tutkielma tarkastelee millaisia representaatioita opettajista fiktiossa rakennetaan. Aiempi tutkimus osoittaa, että fiktio vaikuttaa ihmisten asenteisiin, uskomuksiin ja mielipiteisiin yhtä vahvasti kuin tietokirjallisuus/tietoinformaatio. Tärkein työkalu tässä tutkimuksessa on representaation käsite. Representaatio on yksilöllisen jostain asiasta (kuten opettajasta) mielessä muodostetun mallin lisäksi myös jaettuja malleja. Representaatio on prosessi jonka rakentamiseen myös TV-sarjat osallistuvat. Representaatiot ovat mukana myös laajemmissa diskursseissa. Suomessa kirjallisuudessa, TV:ssä ja elokuvissa on aina ollut paljon opettajahahmoja ja huolimatta opettajien yhteiskunnallisesta arvostuksesta, heidän representaationsa on ollut pääosin negatiivinen, kuten kurinpitäjä, diktaattori tyyppinen. Angosaksisissa elokuvissa ja TV-sarjoissa on taas opettajat representoitu pääosin positiivisesti karismaattisina sankareina. Tässä tutkimuksessa selvitetään kuinka opettajat esitetään Uusi päivä (2010-) TV-sarjassa ja kuinka se suhteutuu aiempiin representaatiohin Tutkimuksen aineisto oli viisi peräkkäistä jaksoa sarjan kolmannelta tuotantokaudelta (syksy 2012). Hahmojen web-profiilit olivat myös tarkastelussa. Jaksot nauhoitettiin ja litteroitiin. Analyysi keskittyy opettajahahmojen kommunikaatioon toisten hahmojen kanssa. Analyysi tehtiin laadullisin menetelmin sisällönanalyysiä ja diskurssianalyysiä yhdistäen. Tutkimustulokset ovat moninaiset. Tutkimuksessa löytyi kaksi pää opettajatyyppiä ns. taiteilijaopettajat ja normaaliopettajat. Näiden representaatioiden vastakkaisasettelu sarjassa tapahtui diskursiivisesti, mutta myös juonen käänteissä. Verrattuna aiempiin suomalaisiin representaatioihin taiteilijaopettajien representaatio on positiivisempi ja pitää sisällään anglosaksisia vaikutteita. Normaaliopettajat seuraavat aiempien suomalaisten representaatioiden jalanjäljissä. Kumpikaan näistä representaatioista ei ole yksipuolinen, mutta ikään kuin karikatyyri aiemmista representaatioista. Opettajien suhde opiskelijoihin on joko ystävällinen tai kurinpidollinen. TV-sarja heijastelee yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten koulu-uudistuksia ja rakentaa "asiallista" kulttuurimallia aktivismista.
Subject: discourse
fiction
TV-series
teacher representation
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record