Paremman työn jäljillä : Voidaanko valmennuksen avulla lisätä työssä viihtymistä, työn voimavarojen tunnistamista sekä työmotivaatiota ja työhön sitoutumista?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191240
Title: Paremman työn jäljillä : Voidaanko valmennuksen avulla lisätä työssä viihtymistä, työn voimavarojen tunnistamista sekä työmotivaatiota ja työhön sitoutumista?
Author: Anttila, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191240
http://hdl.handle.net/10138/154885
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this thesis is to examine if individual's work satisfaction can be improved by coaching. Enhanced identification of work resources, work motivation and work engagement is expected to increase the work satisfaction. Furthermore changes in workers' work related perceptions and attitudes are analyzed and studied whether career coaching had any impact on them. Studied themes are very important and topical. Several employees are dissatisfied with their work conditions, which should be improved by all possible means. One potential way is a goal-oriented coaching. The coaching methods in these study are based on three theories: flow, work engagement and Good Work. The material of the study included individual interviews, guestionnaires and other material accumulated during the coaching process. The number of coached individuals was 12. The duration of a single coaching process was approximately three months. It was also recommended to have a follow-up afterwards. The method of this qualitative research was a content analysis. A coherent frame for the studied phenomenon was accomplished through a diligent analysis of the research material in overall. Study shows a slight improvement can be gained in work motivation and work engagement. After coaching the identification of different work resources was expanded or deepened. However none of these effects can be defined significant. The survey concentrating on perceptions and attitudes showed similar results. The study creates a big picture of general avoidance for extensive changes in short time frame. The coaching impacts was examined also for longer (12+ months) period. The results suggest a possible improvements after one year regardless of the progress in short term (3 months). The given feedback also indicates at least general level usefulness for the majority of the performed coaching processes. The strengthening of individual's own opinions and perceptions was considered both pleasant and empowering.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida onko valmennuksen avulla mahdollista vaikuttaa yksilöiden työssä viihtymiseen. Oletuksena on, että kohonnut työn voimavarojen tunnistaminen sekä korkeampi työmotivaatio ja työhön sitoutuminen parantavat työssä viihtymistä. Lisäksi tutkitaan voidaanko valmennuksen keinoin vaikuttaa yksilöiden työhön liittyviin käsityksiin ja asenteisiin. Tutkimuksen teemat ovat varsin ajankohtaisia. Kasvava joukko työntekijöitä voi työssään pahoin eli parempaan työtyytyväisyyteen ja työssä viihtymiseen tulisi tähdätä kaikin mahdollisin tavoin. Yksi potentiaalinen keino on työhön liittyvä tavoitteellinen valmennus. Tässä tutkimuksessa käytetty valmennus pohjautuu teoreettisilta lähtökohdiltaan flow'n ja työn imun teorioihin sekä Good Work -malliin. Tutkimuksen aineisto koostui valmennukseen osallistuineiden henkilöiden haastatteluista, kyselylomakevastauksista sekä valmennusprosessin aikana kertyneestä materiaalista. Valmennukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä. Valmennusprosessit kestivät noin kolme kuukautta, jonka jälkeen oli mahdollista ja suositeltavaa osallistua kontrolliin viimeistään vuoden kuluttua. Kyseessä oli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmetodina käytettiin sisällönanalyysiä. Aineistoa analysoimalla muodostettiin yhtenäinen kuva tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen mukaan valmennuksen avulla on mahdollista laajentaa ja syventää erilaisten työn voimavaratekijöiden tunnistamista sekä jossain määrin lisätä työmotivaatiota ja työhön sitoutumista. Mitään näistä vaikutuksista ei voida kuitenkaan pitää merkittävänä. Myös käsityksiin ja asenteisiin liittyvät tutkimustulokset olivat samansuuntaisia. Kokonaisuutena tämän tutkimuksen valossa muodostuu kuva suuria muutoksia kaihtavasta ihmisestä. Lyhytaikaisten (3 kk) vaikutusten lisäksi kartoitettiin myös pidempiaikaisia (12+ kk) vaikutuksia. Vaikka valmennuksella ei olisi merkittäviä lyhyen aikavälin vaikutuksia, voi toivottua kehittymistä tapahtua pidemmällä aikajänteellä. Myös palautteenannossa enemmistö valmennettavista piti valmennusta yleisesti hyödyllisenä. Omien olemassa olleiden käsitysten vahvistuminen koettiin myönteisenä ja voimaannuttavana.
Subject: good work
uravalmennus
coachaus
työn imu
työmotivaatio
työhön sitoutuminen
Subject (yso): flow-tila
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record