Luonnon- ja ympäristönsuojelu sekä uhanalaiset lajit biologian ja maantiedon 6.luokan oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191119
Title: Luonnon- ja ympäristönsuojelu sekä uhanalaiset lajit biologian ja maantiedon 6.luokan oppikirjoissa
Author: Fagerström, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191119
http://hdl.handle.net/10138/154893
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study is to determine how nature and environment conservation are discussed in sixth class biology text books. Another research question was to study the way the threatened species are handled in biology and geography text books and how attention is divided between them. These subjects have not been discussed, and thus this research is justified. My analysis of the subject is qualitative, as the research material consists of four different sixth class textbooks from four different publishers. The research material consisted of texts and captions appearing in these books. Investigation was executed using content analysis and the research material was analysed in inductive manner. The investigation's theoretical framework was related to conservation of nature and environment and to definitions threatened species. In this investigation the first research problem collected 309 sentences and approximately one third (31,1%) of them was placed to the first main class: forests. The sentences are divided unevenly between themes, as the difference between the biggest and the smallest main class (3. Drainage system) was 23,3%. The benefit perspective was also emphasized in the discussion related to forests and drainage systems. The threatened species were handled meagerly. There were only two textbooks which included sentences about threatened species. All the mentioned species were either animals or plants and none of these were discussed The threatened species were handled meagerly. There were only two textbooks which included sentences about threatened species. All the mentioned species were either animals or plants and none of these were discussed very thoroughly. All other organisms, like threatened fungi species, were not handled at all .Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mistä näkökulmista luonnon- ja ympäristönsuojelua biologian ja maantiedon kuudennen luokan oppikirjoissa käsitellään sekä mitä uhanalaisia lajeja oppikirjoissa mainitaan ja miten huomio jakaantuu eri lajien välillä. Luonnon- ja ympäristönsuojelua tai uhanalaisten lajien ilmenemistä oppikirjoissa ei ole juurikaan tutkittu, joten tarve tutkimukseen on perusteltu. Menetelmät. Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto koostui neljän eri kustantajan neljästä eri kuudennen luokan biologian ja maantiedon oppikirjasta. Tutkimusaineisto käsitti oppikirjojen tekstiosuudet ja kuvatekstit. Tutkimus toteutettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla ja aineisto analysoitiin induktiivisesti. Tutkielman teoreettinen viitekehys liittyi luonnon- ja ympäristönsuojelun teemojen sekä uhanalaisuuden määrittelyihin. Tulokset ja johtopäätökset. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla koko aineiston virkkeistä (N= 309) noin kolmasosa eli 31,1% koko aineistosta sijoittui pääluokkaan 1. Metsät. Eroa suurimman ja pienimmän pääluokan (3. Vesistöt) välille kertyi peräti 23,3 prosenttiyksikön verran, mikä kertoo virkkeiden epätasapainoisesta jakautumisesta luonnonsuojeluteemojen välillä. Kuten metsien käsittelyssä, myös vesistöjä koskevissa virkkeissä painottui eniten hyötynäkökulma. Toisen tutkimuskysymyksen tuloksissa oppikirjojen tapa käsitellä uhanalaisia lajeja oli vaihteleva ja niiden esiintuonti oppikirjojen teksteissä oli niin laadullisesti kuin määrällisestikin niukkaa. Ainoastaan kahden oppikirjan teksteistä löytyi uhanalaisia lajeja koskevia virkkeitä, ja kaikki mainitut uhanalaiset lajit olivat joko kasvi- tai eläinlajeja. Mikään uhanalainen eläin- tai kasvilaji ei noussut ylivoimaisesti esiin. Biodiversiteettiä ajatellen muiden eliökunnan uhanalaiset edustajat jäävät oppikirjoissa kokonaan vaille huomiota, esimerkiksi sienikunnan uhanalaiset edustajat.
Subject: luonnon- ja ympäristönsuojelu
uhanalaiset lajit
oppikirjatutkimus
sisällönanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record