”Että se opetus oli ikään kuin jotenkin näkymätöntä tai kaikkialla” : Yliopisto-opiskelijoiden kurssikokemukset opiskelijaa aktivoivassa opetus-oppimisympäristössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191229
Title: ”Että se opetus oli ikään kuin jotenkin näkymätöntä tai kaikkialla” : Yliopisto-opiskelijoiden kurssikokemukset opiskelijaa aktivoivassa opetus-oppimisympäristössä
Author: Puttonen, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191229
http://hdl.handle.net/10138/154904
Thesis level: master's thesis
Abstract: Study . The aim of this study was to explore student's experience from a course of University of Helsinki, where teaching - learning environment was to activate students. The teaching and assessment methods of the course may be described as exceptional and even innovational, in the university context. The theoretical framework had three point-of-views: 1) factors related to the student, 2) factors related to the teaching - learning environment, and 3) the relationship between the student and the teaching – learning environment. The key concept of this study are students approach to learning, self-regulation of learning, student-centered teaching- learning environment, student's experiences, and frictions between student and teaching – learning environment. Methods. The data was collected by Centre for Research and Development of Higher Education in spring 2010 by interviewing 14 students in University of Helsinki. The data was analyzed by using person-oriented approach and content analysis. Five different profiles were identified: 1) Students with problems at the beginning of the course, 2) Motivated students, 3) Stable students 4) Insecure students and 5) Independent students. Conclusions. The results imply that students experience the same teaching – learning environment in different ways. The course experiment is result from student's skills and teaching - learning environments factors and their different combinations. Study also imply that according to students, teaching-learning environment should be designed so that student-centered teaching methods and teacher's support are in balance. Students experience is also changing during the course and even after which should be considered when collecting the feedback.Tavoitteet. Tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemuksia kurssilta, jonka opetus-oppimisympäristö oli opiskelijaa aktivoiva. Kurssin opetus- ja arviointimenetelmiä voidaan luonnehtia yliopistokontekstissa poikkeuksellisiksi ja jopa innovatiivisiksi. Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostivat kolme opiskelijan kurssikokemuksen muodostumiselle olennaista näkökulmaa: 1)opiskelijaan liittyvät tekijät 2) opetus-oppimisympäristöön liittyvät tekijät, 3) opiskelijoiden ja opetus-oppimisympäristön suhde. Keskeisiä ovat opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen, opiskelijan oppimisen itsesäätelytaidot, opiskelijakeskeinen opetus- oppimisympäristö, opiskelijoiden kokemukset sekä opiskelijan ja ympäristön väliset jännitteet. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona oli neljätoista Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan kehittämis- ja tutkimusyksikön keväällä 2010 tekemää opiskelijahaastattelua. Aineiston analyysissä sovellettiin henkilökeskeistä lähestymistapaa sekä sisällönanalyysiä. Tuloksena syntyivät viisi taustaltaan ja kokemuksiltaan erilaista ryhmää: 1) Alkuvaikeuksia kokeneet, 2) Kurssin aikana motivoituneet, 3) Tasaiset, 4) Epävarmat opiskelijat sekä 5) Itsenäiset työskentelijät. Johtopäätökset. Tutkimus osoitti, että opiskelijat voivat kokea saman opetus-oppimisympäristön eri tavoin. Kurssikokemus syntyi opiskelijoiden yksilöllisten taitojen sekä opetus-oppimisympäristöön liittyvien tekijöiden erilaisista kombinaatioista. Opiskelijoiden mukaan toimivassa opetus-oppimisympäristössä vuorottelevat opiskelijakeskeinen työskentely sekä opettajan tuki. Tutkimus osoitti myös, että opiskelijoiden kokemus muuttuu kurssin edetessä ja sen jälkeen. Tulosten perusteella voidaankin pohtia milloin kurssipalautetta kannattaa kerätä ja millä tavoin.
Subject: opiskelijakeskeinen opetus-oppimisympäristö
opiskelijoiden kurssikokemus
opiskelija profiilit
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record