Läheisen kuoleman käsittely neljässä suomalaisessa lastenkirjassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191235
Title: Läheisen kuoleman käsittely neljässä suomalaisessa lastenkirjassa
Author: Tarmo, Eero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191235
http://hdl.handle.net/10138/154909
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. Death of a close relative is personal and challenging experience that everyone has to encounter at some point in life. Coaching to face grief and loss is generally seen as one of the basic tasks of children's literature. The objective of this study was to unravel the ways of describing and dealing with death in four Finnish children's books of my research material. According to previous studies the ways of describing and dealing with death in children's literature have been variated from 1600s to the 21st century. Today's models and grievances associated with grieving child and adult's role in research material are made visible in this study. Research methods. My Master's Thesis was a qualitative study and content analysis was used as research method. I examined the children's books of my research material by specifying and finding narrative solutions, similarities and differences between books related to ways of dealing with death. Due to the abstract nature of death as a phenomenon of human life, I took a data-driven, inductive approach to the ways of dealing with death in books I have chosen as my research material. In the end I presented my perceptions connected with previous studies. Results and conclusions. Subjectively experienced meanings were seen as key point of my study. Complexity of the grieving process got highlighted and on the basis of research material, the ways of dealing with death seemed to be clearly connected with development in childhood. The results of my study show that adults should learn how to become sensitive to child's non-verbal signals, recognize grief and individual ways of grieving as well as respect and strive to support child in grief caused by death of a close relative.Tavoitteet. Läheisen ihmisen kuolema on henkilökohtainen ja haastava kokemus, joka koskettaa jokaista jossakin vaiheessa elämää. Siksi surun ja menetysten kohtaamiseen valmentaminen nähdään yleisesti yhtenä lastenkirjallisuuden perustehtävistä. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, miten aineistoni neljässä suomalaisessa lastenkirjassa kuvataan kuolemaa ja millaisia kuoleman käsittelyn tapoja niissä esitellään. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että kuoleman esittämisen ja käsittelyn tavat lastenkirjallisuudessa ovat vaihdelleet 1600-luvulta tähän päivään. Tässä tutkimuksessa tehdään näkyväksi aineistoteosten esiin nostamia, lapsen surun käsittelyyn ja aikuisen rooliin tänä päivänä liittyviä malleja ja epäkohtia. Menetelmät. Pro gradu -tutkielmani oli laadullinen tutkimus ja analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Tarkastelin aineistonani olevia lastenkirjoja eritellen ja etsien niistä kuoleman käsittelytapoihin liittyviä kerronnallisia ratkaisuja, sekä teosten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tutkimani ihmiselämään kuuluvan ilmiön abstraktista luonteesta johtuen lähestyin kuoleman käsittelyn tapoja tutkittavikseni valitsemissani kirjoissa aineistolähtöisesti, induktiivisen päättelyn keinoin. Lopuksi esittelin aiempaan tutkimukseen kytkemäni havainnot. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimukseni keskiöön nousivat subjektiivisesti määrittyvät merkitykset. Surutyön monivaiheisuus korostui ja kuoleman käsittelyn tavat näyttivät aineistoteosten perusteella olevan selkeästi sidoksissa lapsen kehitysvaiheisiin. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että aikuisten on tärkeää oppia herkistymään lapsen ei-kielellisille signaaleille, tunnistaa suru ja yksilölliset suremisen tavat, sekä kunnioittaa ja pyrkiä tukemaan läheisensä menettänyttä lasta kuoleman aiheuttaman surun keskellä.
Subject: kuolema
suru
menetys
lastenkirjallisuus
kuvakirjat
sisällönanalyysi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record