"Tiskikoneista tabletteihin" : narratiivinen tutkimus teknologioiden merkityksistä ja niihin suhtautumisesta kotona

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191179
Title: "Tiskikoneista tabletteihin" : narratiivinen tutkimus teknologioiden merkityksistä ja niihin suhtautumisesta kotona
Author: Horppila, Henriikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191179
http://hdl.handle.net/10138/154919
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Goals: The goal of this study was to find out what kind of attitudes people have about technologies at home and their relationships to the essence of home. Based on previous research in the field, the relationship between technology and home appears to be interesting. The meaning and definition of home is often perceived through its social dimension, people living in the home and their relationships, but on the other hand the material dimension is often involved: appliances, certain technical gadgets and machines. Today's homes are filling up with a wide range of different technical applications and objects, but at the same time the technology filled life is considered as challenging, even threatening. In this study, the aim is to find out how people describe their relationship to technologies of home, technology's different meanings at home and development in the future. The theoretical framework of this study is built around understanding technology as a part of human behaviour, skills and processes. Methods: The research in this study was performed with the narrative method, by collecting short written narratives on the topic, from a group of people selected for this study. The data collection was executed through email. The sample consisted of 15 narratives, which were analysed with themeing and content analysis. Results and conclusions: The meanings of technologies at home could be classified under three main categories: 1) the easiness of controlling everyday life; 2) pursuing oneself and 3) the enjoyability and fluidity of everyday life. The problems stemming from the existence and development of technology were categorised under internal and external challenges. The internal challenges comprised technology's impacts to oneself and control of life, whilst the external challenges included home technology's impacts to environment and the essence of home. The multi-dimensional essence of home technology was reflected in the narratives on the other through different meanings of technology, relationships to technology and use areas of technology. In the context of home a large amount of emotions and wishes were attached to the desired nature and development avenues of technology. The results of this study show that technology can't be discussed as an entity in isolation of human beings, but human beings are always attached to it with their knowledge, skills and emotions.Tavoitteet. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kodin teknologiaan liittyviä suhtautumistapoja ja asenteita sekä merkityksellistämistapoja ja suhdetta kodin olemukseen. Teknologian ja kodin välinen suhde näyttäytyy aikaisemman tutkimustiedon valossa mielenkiintoiselta. Kodin merkitystä ja muotoutumista perustellaan usein sen sosiaalisen ulottuvuuden, siellä olevien ihmisten ja ihmissuhteiden kautta, mutta toisaalta siihen liitetään oleellisesti myös materiaalinen ulottuvuus: tavaroita, tiettyjä teknisiä laitteita ja koneita. Nykypäivän kodit täyttyvät yhä enenevissä määrin erilaisista teknologisista sovelluksista ja laitteista, mutta samanaikaisesti teknologiatäyteinen elämä koetaan myös haastavaksi, jopa uhkaavaksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten ihmiset kuvailevat suhtautumistaan kodin teknologiaan, sen merkityksiä kotona sekä kehitystä tulevaisuudessa. Teoreettinen viitekehys asettuu teknologian ymmärtämiseen osana inhimillistä toimintaa, taitoja ja prosesseja. Menetelmät. Narratiivinen tutkimus toteutettiin keräämällä tutkimukseen valikoiduilta henkilöiltä kirjoitelmia tutkielman aiheeseen liittyen. Kirjoitelmia kerättiin sähköpostin välityksellä yhteensä 15 kappaletta, jotka analysoitiin teemoittelun ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Kodin teknologian merkitykset voi tämän tutkielman aineiston perusteella kiteyttää liittyvän kolmeen eri osa-alueeseen: arjen hallinnan mutkattomuus, itsensä toteuttaminen sekä kotielämän tai arjen muotoutuminen nautittavaksi ja vaivattomaksi. Ongelmat, joita teknologian kehittymisen ja olemassaolon nähtiin aiheuttavan, jaettiin tässä tutkielmassa sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin: sisäisiin haasteisiin kuuluivat teknologian vaikutukset minuuteen sekä elämänhallintaan ja ulkoisiin haasteisiin luokiteltiin kodin teknologian aiheuttamat haasteet ympäristölle sekä kodin olemukseen. Kodin teknologian moniulotteinen olemus kuvastui kirjoitelmista toisaalta siinä, mitä teknologialla tarkoitettiin, miten siihen suhtauduttiin sekä miksi sitä käytettiin. Kodin viitekehyksessä teknologiaan liitettiin paljon tunteita ja toiveita siitä, minkälaista sen tulisi olla ja miten kehittyä. Tämän tutkielman tulokset osoittivat, että teknologiasta ei voida puhua ihmisestä irrallaan olevana kokonaisuutena vaan siihen kytkeytyy aina ihminen, omine tietoineen, taitoineen ja tunteineen.
Subject: kodin teknologia
koti
asenteet
tunteet
teknologian kehitys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record