"Saa tehdä sitä mitä rakastaa!" : Muodostelmaluistelijoiden motivaatio ja viihtyminen koululiikunnassa ja muodostelmaluisteluharjoituksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191261
Title: "Saa tehdä sitä mitä rakastaa!" : Muodostelmaluistelijoiden motivaatio ja viihtyminen koululiikunnassa ja muodostelmaluisteluharjoituksissa
Author: Aalto, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191261
http://hdl.handle.net/10138/154927
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals The purpose of this study was to find out how synchronized skaters are motivated in school PE and synchronized skating practice and do they enjoy attending them. This study also aims to figure out which things are considered positive and which negative among the respondents in the field of school PE and synchronized skating. Former studies show that motivation and enjoyment are related to basic psychological needs: the needs for competence, autonomy, and relatedness. Also goal-orientation theory and TARGET model are used in this study. Methodology A hundred synchronized skaters aged between 11 and 20 from Helsinki and Naantali responded to the questionnaire. This case study was analyzed with mixed methods. The data for this study was gathered with both open questions and Likert scale questionnaire. The open questions were analyzed with qualitative methods and the Likert scale questionnaire with quantitative methods. Results and conclusions This study shows that these athletes are motivated in school PE and even more motivated in synchronized skating. They also enjoy attending both. From the basic psychological needs competence and relatedness were considered most important. In school PE specific sports came up as well as a good teacher and group spirit. All of these came up in both positive and negative way. In synchronized skating the respondents had had the most positive experiences when they were performing well, learning new things, getting the feel of competence and being a part of the team. Most of the negative experiences were among failing in something or not being good enough. The teacher and coach have a big influence on the motivational climate.Tavoitteet Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, kuinka motivoituneita muodostelmaluistelijat ovat koululiikunnassa ja muodostelmaluisteluharjoituksissa sekä kuinka he niissä viihtyvät ja mitkä tekijät vaikuttavat motivaatioon ja viihtymiseen. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että motivaatio on yhteydessä kolmeen psykologiseen perustarpeeseen: koettuun pätevyyteen, autonomiaan ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös tavoiteorientaatioteoriaa ja TARGET-mallia. Menetelmät Tutkimukseen osallistui sata 11–20-vuotiasta muodostelmaluistelijaa kahdesta eri helsinkiläisseurasta ja yhdestä naantalilaisseurasta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa oli sekä kvantitatiivinen mittari että avoimia kysymyksiä. Määrällistä aineistoa tulkittiin faktorianalyysilla sekä keskilukuja vertailemalla. Avoimet kysymykset tulkittiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset Tutkimuksessa todettiin, että muodostelmaluistelijat ovat motivoituneita ja viihtyvät koululiikunnassa ja vielä paremmin muodostelmaluisteluharjoituksissa. Nämä joukkueurheilijat nostivat selkeästi esiin psykologisista perustarpeista koetun pätevyyden lisäksi sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, joukkue ja yhdessä tekeminen koetaan siis erittäin tärkeiksi. Positiivisissa liikuntakokemuksissa nousivat edellä mainittujen psykologisten perustarpeiden lisäksi koululiikunnan kohdalla esiin tietyt sisällöt ja monipuolisuus. Negatiivisten liikuntakokemusten kohdalla koululiikunnan osalta nousivat esiin vastaavasti tietyt lajit sekä toiminnan yksipuolisuus ja oppilasryhmän huono asennoituminen. Muodostelmaluistelun osalta positiivisiksi koettiin erityisesti onnistuminen, kehittyminen, osaaminen ja joukkue. Negatiivisiksi koettiin tietyt harjoitteet ja epäonnistuminen. Myös opettajan ja valmentajan rooli nousi tässä tutkimuksessa selkeästi esille.
Subject: motivaatio
viihtyminen
liikuntakokemus
koululiikunta
muodostelmaluistelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record