Juna ei voi väistää : Rautatieturvallisuuteen liittyvän liikennekasvatusaineiston laadinta ja arviointi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191255
Title: Juna ei voi väistää : Rautatieturvallisuuteen liittyvän liikennekasvatusaineiston laadinta ja arviointi
Author: Hissa, Karoliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191255
http://hdl.handle.net/10138/154930
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals. The aim of this research was to create railway safety education material for elementary school. The material was needed to fulfill besides railway safety aspects elementary school education principles and learning viewpoint preconditions. In Finland, there has not been any railway safety education material, even though road transport safety has been taught long as a part of school's traffic safety education. Methods. In this research, it was studied what kind of aspects need to be considered when creating traffic safety education material for elementary schools. The research has an active research nature. The material created in the research was piloted, and needed adjustments were made to the final material. After creating the material, the content was analysed by using content analysis method, which allowed assessing the quality of the material to the other direction, i.e. from the outcome to the starting point and objectives. Results and conclusions. A comprehensive education material set including lesson plans was created in the research. In connection to the lesson plans, the material includes also background information for teachers, who are the primary deployers of the material. The analysis of material created indicated that the material responses to the objectives set at main parts. Based on the analysis, the most essential development needs are to increase possibilities for constructivist learning, local tailoring and learning evaluation.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda rautatieturvallisuutta käsittelevä liikennekasvatusmateriaali perusopetuksen alakoulujen käyttöön. Laadittavan liikennekasvatusmateriaalin oli täytettävä rautatieturvallisuusnäkökulman lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä vallitsevien oppimiskäsitysten vaatimukset. Suomessa ei ole ollut rautatieturvallisuuskasvatukseen aineistoa peruskouluille, vaikka liikennekasvatusta on perusopetuksessa tieliikenteen turvallisuuden osalta toteutettu pitkään. Menetelmät. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia ulottuvuuksia on otettava huomioon laadittaessa kouluissa annettavan liikennekasvatuksen oppimateriaalia. Tutkimus on luonteeltaan toimintatutkimus. Työssä laadittu aineisto pilotoitiin ja sen seurauksena lopulliseen aineistoon tehtiin tarvittavia muutoksia. Aineiston laatimisen jälkeen työssä tehtiin sisällönanalyysia hyödyntäen aineiston analyysi, jolla laaditun aineiston laatua voitiin vielä tarkastella myös toiseen suuntaan lopputuloksesta käsin peilaamalla sitä projektin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa luotiin aineisto, joka sisältää oppituntisuunnitelmien muodossa liikennekasvatuksellista oppiainesta keskeisimmistä rautatieturvallisuuteen liittyvistä asioita. Tuntisuunnitelmien aiheisiin liittyen aineisto sisältää myös tausta-aineistoa opettajille, jotka ovat aineiston ensisijaisia käyttöönottajia. Laaditun aineiston analyysi osoitti, että materiaali vastaa pääosin sille asetettuihin tavoitteisiin. Analyysin perusteella aineiston keskeisimpiä kehittämistarpeita ovat omaehtoisen oppimisen, paikallisen räätälöinnin ja opitun arvioinnin mahdollisuuksien lisääminen.
Subject: liikennekasvatus
rautatieturvallisuus
oppimateriaali


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record