The association between regulatory problems at 5, 20 and 56 months of age and mental disorders in young adulthood

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191128
Title: The association between regulatory problems at 5, 20 and 56 months of age and mental disorders in young adulthood
Author: Henriksson, Annamari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191128
http://hdl.handle.net/10138/154937
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Introduction. According to previous studies, regulatory problems such as excessive crying and problems with eating and sleeping in infancy and toddlerhood are associated with behavioral problems in childhood. Especially multiple regulatory problems (2-3 regulatory problems at the same measurement point) and persistent regulatory problems (regulatory problems found at more than 1 measurement point) are strongly associated with externalizing behavioral problems but also with internalizing behavioral problems. The association between regulatory problems and mental disorders is not well understood yet. The aim of this study is to find out whether multiple or persistent regulatory problems at 5, 20 and 56 months of age are associated with mental disorders in young adulthood, whether there are specific associations with certain disorders and whether the possible associations persist when a number of key pre- and postnatal variables are controlled for. In addition, gender differences in the associations are analyzed. Methods. The data consisted of participants in the Arvo Ylppö longitudinal study born in 1985 to 1986. There were 718 participants in total, of whom 592 with regulatory problems at 5, 20 and/or 56 months of age. A structured psychiatric interview was administrated by using the computer based diagnostic interview program M-CIDI. The interview accounted for all DSM-IV (2000, 4th ed.) axis I mental disorders, and their combined prevalence is studied in the thesis. Also, mood-, anxiety- and substance use disorders are studied more specifically. Results and conclusions. On the basis of logistic regression analyses, multiple regulatory problems at 5 months of age were associated with mental disorders in young adulthood. After controlling for the key pre- and postnatal variables, the association between feeding and sleeping problems at 5 months of age and mood disorders in young adulthood was statistically significant (p<.05). More specifically, the risk (Odds Ratio, OR) of bipolar disorder diagnosis was 14.62 times higher for those who had feeding and sleeping problems at 5 months of age when compared with the participants without feeding and sleeping problems (p<.01). However, wide intervals indicate that the association between multiple regulatory problems and bipolar disorder should be interpreted cautiously. In addition, indications were found that multiple regulatory problems are associated with major depressive disorder and alcohol use disorder in young adulthood. Persistent regulatory problems were not associated with mental disorders in young adulthood. Also, the interaction between multiple or persistent regulatory problems and sex was not found. The results of this study increase knowledge of the association between regulatory problems and mental disorders and underline the importance to target the early preventions and interventions in a more effective manner among those with regulatory problems.Tavoitteet. Varhaislapsuuden säätelyn ongelmat kuten voimakas itkuisuus ja syömisen ja nukkumisen ongelmat ovat aiemman tutkimustiedon mukaan yhteydessä käyttäytymisen ongelmiin myöhemmässä lapsuudessa. Useiden päällekkäisten säätelyn ongelmien (2-3 säätelyn ongelmaa samalla mittaushetkellä) sekä pysyvien säätelyn ongelmien (säätelyn ongelmia useammalla kuin yhdellä mittaushetkellä) on havaittu olevan vahvasti yhteydessä erityisesti eksternaalisiin mutta myös internaalisiin käyttäytymisen ongelmiin. Säätelyn ongelmien yhteydestä mielenterveyshäiriöihin ei ole riittävästi tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa selvitetään, ovatko useat päällekkäiset säätelyn ongelmat tai pysyvät säätelyn ongelmat 5, 20 ja 56 kuukauden iässä yhteydessä mielenterveyshäiriöihin nuorella aikuisiällä, onko olemassa spesifejä yhteyksiä tiettyihin häiriöihin sekä säilyvätkö mahdolliset yhteydet myös silloin, kun keskeiset syntymäkauden taustamuuttujat sekä sosioekonominen asema ja vanhempien sairastavuus on kontrolloitu. Lisäksi vertaillaan, ovatko yhteydet samanlaiset eri sukupuolilla. Menetelmät. Aineisto koostui yhteensä 718 vuosina 1985-1986 syntyneistä Arvo Ylppö -seurantatutkimukseen osallistuneista nuorista aikuisista, joista 592:lla oli säätelyn ongelmia 5, 20 ja/tai 56 kuukauden iässä. Heille tehtiin strukturoitu psykiatrinen haastattelu tietokoneohjattua M-CIDI -ohjelmaa käyttäen. Haastattelu sisälsi kaikki DSM-IV -diagnoosijärjestelmän (2000, 4. painos) ensimmäisen akselin mielenterveyshäiriöt, joiden yhteenlaskettua esiintyvyyttä tutkielmassa tarkastellaan. Lisäksi tarkastellaan tarkemmin mieliala-, ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöiden esiintyvyyksiä. Tulokset ja johtopäätökset. Logistisen regressioanalyysin perusteella useat säätelyn ongelmat 5 kuukauden iässä olivat yhteydessä mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyteen nuorella aikuisiällä. Kun keskeiset taustamuuttujat kontrolloitiin, syömisen ja nukkumisen ongelmat 5 kuukauden iässä olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä mielialahäiriöihin (p<.05). Riski (Odds Ratio, OR) saada bipolaarihäiriön diagnoosi oli 14.62-kertainen heillä, joilla oli ollut syömisen ja nukkumisen ongelmia 5 kuukauden iässä verrattuna heihin, joilla ei ollut syömisen ja nukkumisen ongelmia (p<.01). Säätelyn ongelmien ja bipolaarihäiriön yhteyteen tulee kuitenkin suhtautua varauksella luottamusvälien leveyden vuoksi. Lisäksi tulokset antavat viitteitä siitä, että useat säätelyn ongelmat ovat yhteydessä vakavaan masennustilaan sekä alkoholiriippuvuuteen. Pysyvät säätelyn ongelmat eivät olleet yhteydessä mielenterveyshäiriöihin nuorella aikuisiällä. Myöskään usean päällekkäisen säätelyn ongelman tai pysyvien säätelyn ongelmien ja sukupuolen välillä ei ollut yhdysvaikutusta. Tulokset antavat uutta tietoa säätelyn ongelmien yhteydestä mielenterveyshäiriöihin sekä korostavat varhaisen vaiheen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja interventioiden tärkeyttä säätelyn ongelmia havaittaessa.
Subject: regulatory problems
mental disorders
mood disorders
bipolar disorder
substance use disorders
säätelyn ongelmat
mielialahäiriöt
bipolaarihäiriö
päihdehäiriöt
Subject (yso): mielenterveyshäiriöt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record