Oppimisvaikeuksien arviointi ja tuen prosessit laaja-alaisten erityisopettajien työssä : Espoon alakouluissa opettavien laaja-alaisten erityisopettajien käyttämät arvioinnin välineet ja oppimisen tuen mallit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191225
Title: Oppimisvaikeuksien arviointi ja tuen prosessit laaja-alaisten erityisopettajien työssä : Espoon alakouluissa opettavien laaja-alaisten erityisopettajien käyttämät arvioinnin välineet ja oppimisen tuen mallit
Alternative title: Assessment of learning disabilities and support processes in the work of special education teachers : Diagnostic tools and the models of learning support used by special education teachers in primary schools in the city of Espoo
Author: Krajushkin, Mirva
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191225
http://hdl.handle.net/10138/154938
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Problems might emerge in the learning of students and support is then needed. In order to give sufficient support for students, several different instructions and regulations have been made to insure this, for example the model of Learning and Schooling Support. This model is meant to act as a guide for organizing the support and also to enhance early recognition of difficulties through assessment. Teachers are expected constantly to assess learning and difficulties in learning process of the students, and therefore tools of assessment are important in the supporting process. This thesis examines the tools of assessment used by special education teachers. It also examines how they evaluate these tools and what kinds of differences there are in the use of the tools between schools in the city of Espoo. In addition, this thesis studies the processes of Learning and Schooling Support, what kind of measures the special education teachers take if difficulties in learning or schooling are detected. The data in this study consist of questions answered by special education teachers working in primary schools in the city of Espoo. An electric questionnaire was used to collect the data. Questions were answered by 35 special education teachers who represent almost 50 % of all primary schools in Espoo. The data has been analysed in the means of quantified qualitative analyse. Both qualitative and quantitative information has been collected. Microsoft Excel software and manual arrangement has been used to produce different categories and to construct models of supporting. The intention was to create a description of the changes in the utilisation of diagnostic tools during the past 10 years and how well the procedures of the special education teachers were in line with the given instructions and regulations. The study points out that there is a variety of different assessment tools in use in Espoo and that there was no common policy for assessment tools in use even if the school had a plan for assessment. The city of Espoo only demands the use of Ala-asteen Lukutesti, and therefore schools and teachers were allowed to choose which tools of assessment they utilised. Despite the miscellaneous tools and the lack of precise instructions, special education teachers found these tools important when defining learning difficulties. Teacher also had mostly positive attitude when talking about assessment tools. The processes of support differed between teachers and subjects. Some deficiencies in the supportative processes were found even among those special education teachers who acted according to laws and regulations. In my opinion more time is needed for the correct procedures of supporting seen in the model of Learning and Schooling support to become established. In order to give effective support to students I suggest that teachers are trained and co-operation between different professionals is enhanced.Oppilaan oppimispolulla saattaa tulla eteen sellaisia ongelmia, joiden takia tarvitaan tukea. Tuen järjestämisen varmistamiseksi on Suomessa luotu erilaisia ohjeita ja säädöksiä, kuten oppimisen ja koulunkäynnin tuen malli. Sen on tarkoitus toimia tuen järjestämisen ohjaajana ja lisätä myös oppilaiden varhaista tukemista esimerkiksi arviointien kautta. Opettajien odotetaan arvioivan oppilaiden oppimista ja siinä ilmeneviä ongelmia jatkuvasti työssään, joten arviointiin käytettävät työvälineet ovat merkittävässä roolissa tuen prosesseissa. Tässä tutkielmassa on selvitetty minkälaisia arviointivälineitä laaja-alaiset erityisopettajat käyttävät työssään oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi, miten he arvioivat näitä välineitä ja miten paljon eroavaisuuksia arviointivälineiden käytössä Espoon kaupungin koulujen välillä on. Tutkimuksessa on selvitetty myös oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen prosesseja, eli sitä, minkälaisiin toimenpiteisiin laaja-alaiset erityisopettajat ryhtyvät, mikäli oppilaalla havaitaan vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä. Tutkimuksen aineistona oli Espoossa alaluokilla työskentelevien laaja-alaisten erityisopettajien vastaukset aiheista esitettyihin kysymyksiin. Aineisto on kerätty sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tutkimukseen vastasi yhteensä 35 erityisopettajaa, jotka edustavat noin 50 %:a Espoon alakouluista. Aineistoa on analysoitu kvantifioidun kvalitatiivisen analyysin keinoin. Aineistosta on kerätty siis sekä kvalitatiivista, että kvantitatiivista tietoa, joista on luotu taulukkolaskentaohjelman ja tulostetun aineiston pohjalta erilaisia kategorioita ja toimintamalliryhmiä. Näitä on verrattu aiheesta tehtyihin aiempiin tutkimuksiin sekä lainsäädännön määrittämiin toimintamalleihin. Tarkoituksena on ollut saada luotua kuvaa arviointivälineiden käytön muuttumisesta kymmenen vuoden aikana, sekä siitä, miten hyvin erityisopettajien toimintamallit ovat linjassa asetettujen määräysten kanssa. Tutkimus osoitti, että arviointivälineiden kirjo oli Espoossa suurta, eikä selkeää yhtenäistä linjaa käytettävistä välineistä ollut edes niillä kouluilla, joilla oli käytössään arviointisuunnitelmat. Kaupungin tasolla on määrätty ainoastaan Ala-asteen Lukutestin käyttämisestä, joten koulut ja opettajat saivat itse määritellä arviointivälineensä. Sekalaisista arviointivälineistä ja tarkan ohjauksen puutteesta huolimatta erityisopettajat näkivät arviointivälineet tärkeinä oppimisvaikeuksien havaitsemisessa ja he suhtautuivat tutkimuksen mukaan arviointivälineisiin ja niiden käyttämiseen pääosin myönteisesti. Tutkimuksen mukaan myös annettavan tuen prosessit vaihtelivat, sekä opettajittain, että oppiaineittain. Vaikka erityisopettajien joukossa oli myös niitä, joiden toimintatapa oli määräysten ja säädösten mukaista, oli erityisopettajien toimintatavoissa usein myös puutteita. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen malliin liittyvät toimintatavat vaatinevat vielä aikaa vakiintuakseen kaikkien käytäntöihin. Jotta annettava tuki olisi kuitenkin tehokkaampaa ja opetussuunnitelmien mukaista, olisi syytä vielä kouluttaa opettajia ja tehostaa yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa.
Subject: oppimisen ja koulunkäynnin tuki
erityisopetus
arviointi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record