Pregnancy-specific stress and psychiatric symptoms in 2 to 5 years old offspring

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191120
Title: Pregnancy-specific stress and psychiatric symptoms in 2 to 5 years old offspring
Author: Rockas, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191120
http://hdl.handle.net/10138/154947
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objective: Prenatal maternal stress has been associated with a higher risk of psychiatric problems of the offspring in childhood. Recently, the study focus has started to shift to stress that is associated to the pregnancy itself, i.e. pregnancy-specific stress, which has been found to have better predictive value on different offspring outcomes in the first years of life, but research of its association with psychiatric problems of the child is still scarce. In this large, longitudinal and prospective study we examined the association between pregnancy-specific stress and psychiatric symptoms of the child at preschool age. We also examined whether the associations are independent of mothers' concurrent wellbeing when evaluating the child and whether the sex of the child or the timing of exposure to pregnancy-specific stress would have moderating effects on the presumed associations. It was hypothesized that higher levels of pregnancy-specific stress would be associated with higher levels of psychiatric problems and that exposure to pregnancy-specific stress specifically on the first and/or second pregnancy trimester would result in higher amounts of psychiatric problems. Methods: This study is part of a multidisciplinary PREDO-project. The current study sample comprised 1888 mother-child pairs. The mothers filled the Pregnancy Experience Scale which was used to measure mothers' pregnancy-specific stress (frequency and intensity of hassles) four times during pregnancy. They also filled the Child Behavior Checklist which was used to measure psychiatric symptoms of the child (total, internalizing and externalizing problems) once at the 2-5 year follow-up point. Linear regression analysis was used as analytic method. Mothers' concurrent depression and multiple socio-demographic, prenatal and birth outcome factors associated with a risk of psychiatric problems were used as covariates. Results and conclusions: Higher levels of pregnancy-specific stress predicted higher levels of total, internalizing and externalizing problems of the child in preschool age, independently of several covariates. The interaction between the sex of the child and pregnancy-specific stress did not predict psychiatric problems. Pregnancy-specific stress experienced in all of the three pregnancy trimesters predicted psychiatric problems and none of the trimesters were found to be consistently more vulnerable for the exposure to pregnancy-specific stress. The frequency of hassles was consistently associated with psychiatric problems independently of mothers' concurrent depression and was found to be a better predictor of psychiatric problems than the intensity of hassles. The current results extend the research on pregnancy-specific stress and offer new insight to the developmental origins of psychiatric problems by demonstrating the independent etiological predictive role of fetal developmental factors; specifically of prenatal stress.Tavoitteet: Äidin raskaudenaikaisen stressin on havaittu olevan yhteydessä jälkeläisen korkeampaan psykiatristen oireiden riskiin lapsuudessa. Viime aikoina tutkimus on enenevissä määrin kuitenkin keskittynyt raskauteen liittyvään stressiin ("raskaus-spesifi stressi"), jonka on havaittu ennustavan paremmin erilaisia jälkeläisen kehitykseen liittyviä tekijöitä ensimmäisten elinvuosien aikana, mutta tutkimusta sen yhteydestä lapsen psykiatriseen oireiluun on vasta hyvin vähän. Tässä laajassa pitkittäistutkimuksessa pyrittiin tutkimaan raskaus-spesifin stressin yhteyttä lapsen psykiatriseen oireiluun ennen kouluikää. Tutkimme myös, ovatko mahdolliset yhteydet itsenäisiä äidin psyykkisestä hyvinvoinnista silloin kun hän arvioi lapsensa hyvinvointia ja olisiko lapsen sukupuolella vaikutusta oletettuun yhteyteen ja olisiko jokin ajankohta raskaudesta erityisen haavoittuvainen raskaus-spesifisen stressin vaikutukselle. Hypoteesina oli, että korkeampi raskaus-spesifi stressi olisi yhteydessä suurempaan määrään psykiatrisia ongelmia ja että altistuminen raskaus-spesifille stressille erityisesti joko ensimmäisellä tai toisella raskauskolmanneksella johtaisi suurempaan määrään psykiatrisia ongelmia. Menetelmät: Tämä tutkimus on osa PREDO-tutkimusta. Tähän tutkimukseen osallistui 1888 äiti-lapsi paria. Äidit täyttivät neljä kertaa raskauden aikana The Pregnancy Experience Scale kyselyn, jolla mitattiin raskaus-spesifiä stressiä (arvioituna frekvenssi ja intensiteetti -skaalojen avulla) ja kerran 2-5 -vuoden seurannassa The Child Behavior Checklist kyselyn, jolla mitattiin lapsen psykiatrista oireilua (kokonais-, internalisoiva- ja eksternalisoiva oireilu). Analyysimenetelmänä käytettiin lineaarista regressioanalyysiä, ja analyyseissä kontrolloitiin useita sosio-demografisia-, raskaudenaikaisia- ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä psykiatriselle oireilulle sekä äidin samanaikainen masennusoireilu hänen arvioidessaan lasta. Tulokset ja johtopäätökset: Korkeampi raskaus-spesifi stressi ennusti useista tarkkailluista kovariaateista riippumatta suurempaa määrää kokonaisoireita sekä internalisoivia ja eksternalisoivia psykiatrisia oireita varhaislapsuudessa. Lapsen sukupuolen ja raskaus-spesifin stressin interaktio ei ennustanut psykiatrisia oireita. Raskaus-spesifi stressi ennusti kaikilla kolmella raskauskolmanneksella psykiatrisia ongelmia, ja yksikään raskauskolmannes ei ollut johdonmukaisesti muita haavoittuvaisempi raskaus-spesifille stressille. Stressin frekvenssillä oli johdonmukaisesti äidin tämänhetkisestä psyykkisestä hyvinvoinnista itsenäisiä vaikutuksia lapsen psykiatriseen oireiluun ja se oli parempi psykiatristen ongelmien ennustaja kuin stressin intensiteetti. Tämä tutkimus laajentaa raskaus-spesifiin stressiin liittyvää tutkimuskenttää ja antaa uutta näkökulmaa psykiatristen oireiden alkuperään osoittaen sikiöajan kehityksellisten tekijöiden, erityisesti raskaudenajan stressin, itsenäisen etiologisen ennustavan roolin lapsen oireiden kehittymisessä.
Subject: pregnancy-specific stress
psychiatric problems
preschool age
prenatal stress


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record