Muutoksen ja jatkuvuuden käsitteleminen peruskoulun historian Forum -oppikirjasarjassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191159
Title: Muutoksen ja jatkuvuuden käsitteleminen peruskoulun historian Forum -oppikirjasarjassa
Author: Lukkarinen, Melina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191159
http://hdl.handle.net/10138/154964
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka muutosta ja jatkuvuutta käsitellään peruskoulun historian kirjasarjassa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii historiallisen ajattelun tutkimus, historian opetussuunnitelma peruskoulussa, kehityspsykologiset tutkimukset aikakäsityksen kehittymisestä sekä historian oppikirjatutkimukset. Menetelmät. Tutkimusaineistoon kuului kustannusyhtiö Otavan historian neljä lukukirjaa sekä neljä tehtäväkirjaa, jotka kuuluvat Forum -oppikirjasarjaan. Tutkimusaineistoni koostui Euroopan historiaa käsittelevistä teksteistä ja kuvista. Tutkimus oli kvalitatiivinen teoriaohjaava sisällönanalyysi oppikirjoille. Teorian pohjalta tutkittaviksi käsitteiksi muodostuivat muutoksen ja jatkuvuuden konkretisointi, muutosta ja jatkuvuutta käsittelevien oppisisältöjen merkitys sekä niiden arvottaminen. Tulokset ja johtopäätökset. Jatkuvuutta konkretisoidaan rakennetun miljöön ja populaarien muistipaikkojen artefakteilla ja muutosta konkretisoidaan keksinnöillä. Muutosta ja jatkuvuutta havainnollistetaan aikajanoilla, mutta niiden rekonstruktioluonnetta ei tuoda riittävästi esiin. Kuvat eivät tue muutoksen ja jatkuvuuden havainnollistamista. Yläkoulun oppikirjoissa käytetään tilastoja, diagrammeja ja karttoja havainnollistamisessa. Vertailua käytetään muutoksen havainnollistamisessa. Pitkän aikavälin tapahtumat korostuvat menneisyyden käsittelyssä esihistoriasta keskiaikaan. Pitkän aikavälin teemat eivät muodosta eheää kokonaisuutta ja jatkumoa. Lyhyen aikavälin tapahtumat kerrotaan yksityiskohtaisesti ja korostuvat lähihistorian käsittelyssä. Teemoista korostetaan taloudellisia ja yhteiskunnallisia rakenteita, sotia ja kaupunkikulttuuria. Tapahtumat niputetaan suoraviivaisesti yhteen. Menneisyys esitetään periodimaisesti sekä ajallisia kierroksia esiin tuoden samalla korostaen geopoliittisen historian lineaarisuutta. Menneisyyden kuvataan hyvien ja huonojen jaksojen vaihteluna. Yksittäisiä ilmiöitä ei arvoteta ja ne esitetään neutraalisti. Muutosta ja jatkuvuutta tarkastellaan suurena geopoliittisena kertomuksena, jonka toimijoina ovat valtiot, hallitsijat ja merkkihenkilöt. Eurooppalaisen näkökulman rinnalla on yksittäisinä nostoina eriäviä näkökulmia menneisyyden tapahtumiin.Objectives. The purpose of this research is to find out how change and continuity is presented a primary school history textbook series. The theoretical framework is research of historical thinking, the curriculum of history in primary schools, psychological research in understanding development and time in terms of history. Methods. The research material includes four textbooks and four work books by the publishing company Otava. These books are part of the same Forum series. The research material consists mainly of pictures and texts of European history. The research method used for this thesis is based on a qualitative theory-driven content analysis for textbooks. Based on the theory I developed three researchable concepts: concretization of change and continuity, importance of content and specific content valuation. Results and conclusions. Continuity is made concrete by artifacts such as the built environment and the popular memory locations. Change is made concrete by different inventions. Change and continuity are illustrated by timelines, but the reconstructive element of timelines is not pointed out. Images do not support the illustration of change and continuity. Upper elementary school textbooks used statistics, diagrams and maps to visualize information. General comparison is used to illustrate change. Long-term events are emphasized from prehistoric times to the Middle Ages. The long-term themes do not form a coherent whole. Short-term events are described in detail and are emphasized in recent history. The themes of economic and social structures, wars and urban culture are generally emphasized in the book series. Majority events in the past are compiled together. The past is shown periodically and cyclically, highlighting the linearity of geopolitical history. The research material shows variability of good and bad periods in the past. Individual phenomena are not evaluated. Change and continuity is shown in a larger geopolitical narrative, where the states, rulers and notables mainly take action. The majority of events are shown from a European perspective. Some events are also presented from differing perspectives but this is rare.
Subject: oppikirja
historiallinen ajattelu
muutos ja jatkuvuus
historian opettaminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record