Valta ja dominanssi esimiehen ja alaisen välisessä vuorovaikutussuhteessa : Dyadisen valtateorian näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191243
Title: Valta ja dominanssi esimiehen ja alaisen välisessä vuorovaikutussuhteessa : Dyadisen valtateorian näkökulma
Author: Laurila, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191243
http://hdl.handle.net/10138/154965
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: The topic of this Master's Thesis is the manifestations of power and dominance in superior-subordinate relationship. The aim is to identify verbal and nonverbal communication behaviours that constitute dominance in these relationships. The central concepts are control and countercontrol attempts identified by Dyadic Power Theory (DPT). Destructive communication in work settings, supervisor-subordinate relationship and power and dominance are the key dimensions of the research's theoretical background. The data used is a secondary data, originally collected by the LEAR research project. The project looked into the phenomenon of leadership by fear in Finnish organizations. The data consists of narratives of how workers have been intimidated at work. 89 narratives were selected for this research. The analysis was followed through by using qualitative content analysis methods. Control and countercontrol attempts identified by DPT were used as a base for the analysis. The findings demonstrate that control attempts were mostly supervisors' attempts to control the subordinates. Five control categories were identified: Restricting professional participation, information as control, mental and physical subjection, threatening, extended control, and emphasizing one's own competence. According to the analysis, countercontrol attempts were rarer. A few categories were identified, however. Countercontrol attempts were manifested through direct defence, third-party defence, and by controlling the employment. The research was conducted in a special relational context of conflict and fear. It should be considered how the low-quality supervisor-subordinate relationship affects the manifestations and the quality of control and countercontrol attempts. Power and dominance have mainly been researched in communication and interpersonal research by using quantitative research methods. More qualitative research is needed, especially in Finland.Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on vallan ilmeneminen esimiehen ja alaisen välisessä vuorovaikutussuhteessa. Tarkempana tarkastelukohteena on vallan viestinnällisen ilmaisun eli dominanssin ilmeneminen verbaalisissa ja nonverbaalissa sanoissa ja teoissa. Tutkimusongelmaa ja tarkempaa tutkimuskysymystä siitä, millaisina dominanssia aineistossa kuvataan, lähestytään dyadisen valtateorian (Dyadic Power Theory) avulla. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat haitallisen vuorovaikutuksen lainalaisuudet työpaikoilla, esimies-alaissuhteen tarkastelu organisatorisena vuorovaikutussuhteena sekä vallan ja dominanssin teoreettiset ulottuvuudet. Tutkimuksen aineistona on LEAR-tutkimusprojektin valmis tarina-aineisto. LEAR-projekti käsitteli alun perin pelolla johtamista suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa. Tarina-aineistossa vastaajat kertovat, kuinka ja missä tilanteissa heitä on työpaikalla peloteltu. Tämän tutkimuksen empiiriseksi aineistoksi valikoitui 89 tarinaa. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Prosessi eteni teoriaohjaavasti. Analyysikategoriat muodostivat dyadisen valtateorian käsitteet kontrollointi- ja puolustusyrityksistä. Pelottelun ja pelkäämisen kontekstissa kuvatut dominointitilanteet olivat pitkälti esimieheltä alaiselle kohdistuvia loukkaavaksi koettuja suoria kontrollointiyrityksiä. Tulokset osoittivat, että kontrollointiyritykset olivat dominoinnin kohteena olevan ammatilliseen osallisuuteen ja tietoon liittyvää kontrollointia sekä psyykkistä ja fyysistä nöyryyttämistä, uhkailuja sekä kolmansien osapuolien kautta toteutettua kontrollointia. Yhtenä kontrollointikeinona oli myös oman ammatillisen kompetenssin korostaminen. Puolustusyrityksiä oli aineistossa huomattavasti vähemmän, mutta niitäkin tunnistettiin. Ne liittyivät suoraan vastustukseen, välilliseen puolustukseen sekä työsuhteen hallintaan. Tulosten pohjalta on pohdittava, kuinka paljon suhdekonteksti eri ulottuvuudet sekä pelottelutilanne vaikuttavat kontrollointi- ja puolustusyritysten laatuun ja esiintymiseen. Koska vallan ja dominanssin tutkimus puheviestinnän alalla on pitkälti kvantitatiivista, tarvitaan enemmän laadullista tutkimusta. Suomessa vallan ja dominanssin tarkastelu puheviestinnän tutkimusalalla on kaiken kaikkiaan vähäistä.
Subject: Dyadic Power Theory
valta
dominanssi
esimies-alaissuhde
vuorovaikutus
dyadinen valtateoria


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record