Erityisoppilaat soitonopetuksessa : Soitonopettajien tarvitsema tuki erilaisten oppijoiden ohjaamisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191075
Title: Erityisoppilaat soitonopetuksessa : Soitonopettajien tarvitsema tuki erilaisten oppijoiden ohjaamisessa
Author: Ruponen, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191075
http://hdl.handle.net/10138/154970
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The subject of this study is special education students in musical instrument teaching. The task is to find out instrument teachers' thoughts of different types of learners and their teaching, teachers' views on their abilities to teach special education students and what kind of support teachers possibly need in teaching students with special needs. The main questions of this study are: 1. What kind of views musical instrument teachers have of different types of learners. 2. Do instrument teachers have qualification to teach students with special needs? 3. What kind of support musical instrument teachers possibly need to teach special education students. Methods. This is a quantitative study, and the data is gathered by using a survey. The study was supplemented with qualitative material by giving the answerers an opportunity to tell about their thoughts of the subject also in their own words. 60 instrument teachers in different parts of Finland answered the survey. The survey was made in the fall 2014. The analysis was made by using Microsoft Excel 2008 and IBM SPSS 22.0 Statistics programs. Results and conclusions. Based on this study, musical instrument teachers views about different kinds of learners are mainly positive or neutral. There were no such factors in the teachers' attitudes and views of disablement and difference that would hinder them in teaching all kinds of students. The majority of answerers has taught special education student at some point and viewed it positively. Yet the teachers do not have a strong confidence in their own or their colleagues' ability to teach students with special needs. Main reason to this seems to be a lack of education. Yet the majority of the teachers are ready to teach 1-2 special education students also in the future if required. In this they wish the most to get consultation from a special education or music therapy specialist. Secondly they wish to get professional guidance and short training. The third wish in their answers was support from colleagues and the principal. They also wished co-operation with the parents. As a conclusion, musical instrument teachers would need education, instructions and support from specialists, principals and colleagues and co-operation with parents, in teaching special education students.Tavoitteet. Tämän tutkielman aiheena on erityisoppilaat musiikkioppilaitosten soitonopetuksessa. Tavoitteena on kyselylomakkeella selvittää soitonopettajien suhtautumista erilaisiin oppijoihin ja eri tyisoppilaiden opettamiseen ja heidän näkemyksiään omista valmiuksistaan antaa opetusta lapsille, joilla on jokin oppimista vaikeuttava tai rajoittava ominaisuus. Tavoitteena on myös selvittää, minkälaista tukea soitonopettajat mahdollisesti tarvitsisivat erityisoppilaiden opettamiseen. Tutkimuskysymykset ovat 1. Miten soitonopettajat suhtautuvat erityisoppilaiden opettamiseen? 2. Onko soitonopettajilla valmiuksia kohdata ja opettaa erityisoppilaita? 3. Minkälaista tukea soitonopettajat mahdollisesti tarvitsisivat erityisoppilaiden opettamisessa? Menetelmät. Tämä tutkielma on määrällinen tutkimus, jossa tiedonkeruumenetelmänä käytettiin lomakekyselyä. Tutkimusta täydennettiin laadullisella aineistolla antamalla vastaajille mahdollisuus myös omin sanoin kertoa ajatuksistaan aihepiiriin liittyen. Kyselyyn vastasi 60 soitonopettajaa eri puolilla Suomea. Kysely tehtiin syksyllä 2014. Aineiston analyysissä käytettiin Microsoft Excel 2008 ja IBM SPSS 22.0 Statistics ohjelmia. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen perusteella soitonopettajat suhtautuvat erilaisiin oppijoihin pääosin myönteisesti tai neutraalisti. Opettajilla näyttäisi olevan valmiuksia kohdata ja opettaa erilaisia oppijoita, mutta ei riittävästi. Vastaajien asenteissa ja näkemyksissä ei ollut sellaisia käsityksiä vammaisuudesta ja erilaisuudesta, jotka estäisivät heitä kohtaamasta ja opettamasta kaikenlaisia oppilaita. Enemmistö vastaajista oli joskus opettanut erityisoppilaita ja suhtautui siihen myönteisesti. Opettajilla ei kuitenkaan ollut kovin suurta luottamusta omiin tai yleisesti soitonopettajien valmiuksiin opettaa erityisoppilaita. Merkittävin syy tähän näyttäisi olevan puutteet ammatillisessa koulutuksessa. Enemmistö vastaajista oli kuitenkin jatkossakin valmis opettamaan yhtä tai kahta erityisoppilasta kerrallaan, jos niin vaaditaan. Tähän opettajat toivoivat eniten saavansa alan asiantuntijan konsultaatiota. Seuraavaksi eniten toivottiin työnohjausta ja lyhyttä täydennyskoulutusta. Kolmantena vastauksissa mainittiin kollegoiden ja rehtorin tuki. Myös erityisoppilaiden vanhemmilta toivottiin tukea lapsen opiskeluun. Yhteenvetona voidaan sanoa, että soitonopettajat tarvitsevat erityisoppilaiden opettamisessa koulutusta, ohjeita ja tukea asiantuntijoilta, kollegoilta ja rehtorilta sekä vanhempien yhteistyötä.
Subject: musiikki
soitonopetus
erityisoppilas
erilainen oppija
opetuksen mukauttaminen
tasa-arvo
integraatio
inkluusio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record