Lapsuuden myöntyväisyyden yhteys myöhempiin käytösongelmiin : Kognitiivinen kyvykkyys ja äidin sosioekonominen status yhteyttä säätelevinä tekijöinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191091
Title: Lapsuuden myöntyväisyyden yhteys myöhempiin käytösongelmiin : Kognitiivinen kyvykkyys ja äidin sosioekonominen status yhteyttä säätelevinä tekijöinä
Author: Lahtiharju, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191091
http://hdl.handle.net/10138/154974
Thesis level: master's thesis
Abstract: Earlier studies have found some evidence of associations between childhood noncompliance and externalizing problems. The association of noncompliance with internalizing problems is instead less studied. In both cases the results have been controversial and are based on relatively small samples. The purpose of this study was to examine the association of lower childhood compliance with later-onset externalizing and internalizing behavior problems. Further, the study examined the association of child's cognitive skills and mother's socioeconomic status (income and educational level) with behavior problems, and their interaction effects with compliance. The sample consisted of children and their mothers from the National Longitudinal Study of Youth. The subjects belonged to three different groups based on their follow-up lengths; the follow-ups varied between 0-2 years (n=787), 4 years (n=1441) and 6-10 years (n=1569). Statistical analyses were conducted using linear regression model. The models were built separately for each follow-up group. The results showed that lower compliance predicted overall amount of behavior problems, externalizing and internalizing problems on every follow-up. Child's cognitive skills also predicted externalizing and internalizing problems. Mother's level of income or education did not predict behavior problems. However, the level of income moderated the association between compliance and externalizing problems on the shortest follow-up. Also the mother's educational level moderated the association between compliance and externalizing problems on the shortest follow-up and internalizing problems on the longest follow-up. The results provide support for previous theoretical models examining the association between compliance and behavior problems. Moreover, the results emphasize the role of both individual (e.g., compliance and cognitive skills) and environmental factors (e.g., socioeconomic status) in the etiology of behavior problems.Aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty jonkin verran viitteitä lapsuuden matalamman myöntyväisyyden ja eksternalisoivien käytösongelmien väliltä. Sen sijaan yhteyttä internalisoiviin ongelmiin on tutkittu vähemmän. Molemmissa tapauksissa tulokset ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia ja tutkimukset ovat perustuneet verrattain pieniin otoksiin. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään pitkittäisasetelmalla lapsuuden alhaisen myöntyväisyyden yhteyttä myöhempiin eksternalisoiviin sekä internalisoiviin käytösongelmiin. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin lapsen kognitiivisen kyvykkyyden ja äidin tulotason sekä koulutustason yhteyttä käytösongelmiin ja niiden interaktioita myöntyväisyyden kanssa. Tutkimuksen otos koostui yhdysvaltalaisen National Longitudinal Study of Youth -aineiston lapsista ja heidän äideistään, joita oli seurattu erikseen kolmessa eri seurantaryhmässä. Seurantojen pituudet vaihtelivat ryhmittäin 0–2 vuoden (n=787), 4 vuoden (n=1441) ja 6–10 vuoden (n=1569) välillä. Tilastolliset analyysit suoritettiin käyttäen lineaarista regressiota. Mallit rakennettiin erikseen kullekin seurantaryhmälle. Tulokset osoittivat, että alhainen myöntyväisyys ennusti korkeampia käytösongelmien kokonaismäärää, eksternalisoivia sekä internalisoivia ongelmia kaikilla seuranta-ajoilla. Myös matalampi kognitiivinen kyvykkyys ennusti eksternalisoivia ja internalisoivia käytösongelmia seuranta-ajan pituudesta riippumatta. Sen sijaan äidin koulutustaso tai tulotaso eivät ennustaneet käytösongelmia yhdessäkään mallissa. Tulotason havaittiin kuitenkin moderoivan myöntyväisyyden ja eksternalisoivien ongelmien välistä yhteyttä lyhimmällä seurannalla. Lisäksi äidin koulutustaso moderoi myöntyväisyyden ja eksternalisoivien ongelmien välistä yhteyttä lyhyellä seurannalla sekä internalisoivien ongelmien välistä yhteyttä pisimmän seurannan ryhmässä. Tutkimustulokset tukevat alhaisen myöntyväisyyden ja käytösongelmien väliselle yhteydelle kehitettyjä malleja. Lisäksi tulokset korostavat sekä yksilötekijöiden, kuten tässä myöntyväisyyden ja kognitiivisen kyvykkyyden, että ympäristötekijöiden, kuten sosioekonomisen statuksen, merkitystä käytösongelmien muodostumisessa.
Subject: myöntyväisyys
käytösongelmat
eksternalisoivat ongelmat
internalisoivat ongelmat
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lahtiharju_Elina_pg_2015.pdf 276.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record