Laadullinen meta-analyysi oppimispelien tutkimuskentästä : Näkemys ilmiöiden kuvauksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191156
Title: Laadullinen meta-analyysi oppimispelien tutkimuskentästä : Näkemys ilmiöiden kuvauksista
Author: Koskinen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191156
http://hdl.handle.net/10138/154976
Thesis level: master's thesis
Abstract: The interest in the use of games in education is increasing and game-based learning is seen as an effective way to teach knowledge and skills and to motivate students. Nowadays, the amount of games designed especially for teaching and learning purposes, the learning games, is growing and research on the impact of their use is increasing. However, the existing research data on the use of learning games is still inadequate and a pedagogical model for their use has not yet been developed. This study aims to give an overview of the research on learning games and show gaps in the research field. Furthermore, it focuses on the pedagogical use of the learning games. The research method used was qualitative meta-analysis, which allowed both the qualitative as well as quantitative studies to be synthesized. A systematic model was used to collect the research data. Prior to the data collection, key words and databases were defined. Moreover, the articles had to meet predefined inclusion criteria. Finally, the research data consisted of 35 empirical studies on learning games, which were published between 1998 and 2013 and examined the use of learning games of students under 18 years old. A special coding matrix was developed in order to code both quantitative and qualitative information. At the synthesizing stage, the coded information was grouped and compared. Based on the results of this study, the learning game research focuses on the use of learning games of over seven year old students. The studies, especially, concentrated in mathematics and were mostly single teaching experiments. From the pedagogical point of view, teacher's role was highly important when integrating learning games into teaching. Moreover, evidence supporting the use of learning games in small groups was found to enhance learning and joint knowledge creation. The pedagogical models of learning games found in the research data were often ambiguous. Thus, in the future, the research of learning games should pay more attention to the underlying pedagogical models of learning games. In addition, it should focus more on developing a pedagogical model where playing the game is merely part of the greater teaching process.Kiinnostus pelien käyttöön opetuksessa lisääntyy ja pelipohjainen oppiminen nähdään tehokkaan työtapana opettaa oppilaille tietoja sekä taitoja ja motivoida heitä opiskeluun. Nykyisin erityisesti opetuskäyttöön suunnattujen pelien, oppimispelien, määrä kasvaa sekä tutkimustieto niiden käytöstä laajenee. Tutkimustieto oppimispelien käytöstä on kuitenkin edelleen puutteellista, eikä oppimispelien pedagogiselle käytölle ole vielä muodostettu mallia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kirjallisuuskatsauksella oppimispelitutkimuksen nykyistä suuntaa, osoittaa aukkoja tutkimuksessa sekä tarkastella oppimispelien pedagogista käyttöä. Tutkimuksessa käytetty tutkimusmetodi oli laadullinen meta-analyysi, joka mahdollisti laadullisten sekä määrällisten tutkimusten sisällyttämisen samaan kirjallisuuskatsaukseen. Tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin systemaattisesti. Tutkimusaineiston muodostavien artikkelien tuli täyttää ennalta asetetut mukaanotto- ja poissulkukriteerit, artikkelien hakemiseen käytettiin ennalta-asetettuja hakusanoja sekä artikkelien haku tapahtui ennalta-asetetuista tietokannoista. Tutkimusaineistoksi muodostui 35 empiiristä oppimispelitutkimusta, jotka olivat julkaistu vuosien 1998–2013 välillä ja jotka käsittelivät alle 18 vuotiaiden oppilaiden oppimispelien käyttöä. Tutkimusaineiston analyysia varten kehitettiin koodaustaulukko, jota apuna käyttäen haettiin vastauksia tutkimuskysymyksiin kirjaamalla tutkimusaineiston artikkeleista sekä määrällistä dataa että laadullisia metaforia. Tutkimuksen analyysissä näitä luokiteltiin sekä ryhmiteltiin. Tutkimustulosten perusteella oppimispelitutkimus oli painottunut tutkimaan yli 7-vuotiaiden oppilaiden oppimispelien käyttöä. Tutkimusten havaittiin keskittyneen erityisesti matematiikkaan ja tutkimusaineisto sisälsi vain vähän pitkittäistutkimuksia. Tutkimusaineistoa pedagogisesti tarkasteltaessa havaittiin opettajan tärkeä rooli opetustapahtuman ohjaajana. Tutkimusaineistosta oli myös evidenssiä siitä, että oppimispelejä tulisi mahdollisuuksien mukaan peluuttaa pienryhmissä, joka mahdollistaa oppilaiden yhteisen tiedonluonnin. Tutkimusartikkeleista havaitut pedagogiset mallit, joille oppimispelien käyttö perustuu, olivat hyvin tulkinnanvaraisia. Tutkimuksen tulosten perusteella tulevaisuudessa oppimispelitutkimuksessa tulee kiinnittää lisää huomiota pelien taustalla oleviin pedagogisiin malleihin sekä oppimispelien ympärille rakentuvaan opetustapahtumaan.
Subject: oppimispeli
kirjallisuuskatsaus
laadullinen meta-analyysi
pedagogiikka
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Antti_Koskinen_pg_2015.pdf 1.235Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record