Koulujen eriarvoistuminen ja koulutuksellinen tasa-arvo : julkinen keskustelu Helsingin Sanomissa vuosina 2005–2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191167
Title: Koulujen eriarvoistuminen ja koulutuksellinen tasa-arvo : julkinen keskustelu Helsingin Sanomissa vuosina 2005–2014
Author: Jolkkonen, Tytti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191167
http://hdl.handle.net/10138/154978
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of the study was to look at who was involved in the Helsingin Sanomat's debate on the segregation process in Finnish comprehensive schools and what kind of institutional positions they were talking from. In addition, this study explores the main themes and views of the debate. Previously, there has been limited research in this area, which should be considered as an important topic for Finnish education and needs to be understood. The theoretical basis of this study contains the examination of the development of Finnish school policy and how the Finnish school system has formed during the past decades. The existing research data related to the school segregation has also been taken into account. The data consisted of 52 articles from Helsingin Sanomat newspaper. The articles were published during the period 2005-2014 and all of them were dealing with the School segregation process. The research method was qualitative content analysis, which was supported by calculating essential factors from the research data. The research showed that the debate on the segregation process in Finnish comprehensive schools was divided into eight different themes: reasons for the segregation process of schools, free school choice, where school segregation is reflected, proponents of neighbourhood school principle, perspective of educational equality, what has already been done to prevent the segregation process, what should be done to prevent the segregation process and where schools inequality leads to if nothing is done. The most common theme was what should be done to prevent the school segregation process and it was mainly the researchers and the officials of the school administration that participated in the discussion. Politicians, headmasters and teachers were also involved in the debate, however, ordinary citizens and parents were conspicuous by their absence. Helsingin Sanomat appeared to take a fairly active part in the debate but the primary aim of the newspaper seemed to have been to offer a discussion forum to third parties.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ketkä osallistuvat Helsingin Sanomissa käytyyn koulujen eriarvoistumista käsittelevään keskusteluun ja millaisista institutionaalisista asemista käsin he puhuvat, sekä mitkä ovat Helsingin Sanomissa käydyn koulujen eriarvoistumiskehitystä käsittelevän keskustelun pääteemat ja esitetyt näkemykset. Aiempaa koulujen eriarvoistumiseen liittyvää tutkimusta on Suomessa tehty toistaiseksi melko vähän, ja siksi aiheeseen liittyvä tutkimus on tärkeää. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan Suomen koulupolitiikan ja koulujärjestelmän kehitystä sekä jo olemassa olevaa tutkimustietoa liittyen koulujen eriarvoistumiseen. Aineisto koostui 52 Helsingin Sanomissa vuosina 2005–2014 julkaistuista teksteistä, jotka käsittelivät koulujen eriarvoistumista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä, jota tuettiin laskemalla aineistosta analyysin kannalta merkittäviä seikkoja. Tutkimus osoitti, että koulujen eriarvoistumiskeskustelu jakautui kahdeksaan eri aihepiiriin: koulujen eriarvoistumisen syyt, kouluvalinta, missä koulujen eriytyminen näkyy, lähikouluperiaatteen puolestapuhujat, koulutuksellisen tasa-arvon näkökulma, mitä on tehty koulujen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi, mitä tulisi tehdä koulujen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja mihin koulujen eriarvoistuminen johtaa, jos asialle ei tehdä mitään. Kaikkein eniten keskustelua herätti se, mitä koulujen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi tulisi tehdä. Pääosin koulujen eriarvoistumiskeskustelua kävivät tutkijat ja kouluhallinnon virkamiehet. Lisäksi osaa keskusteluun ottivat myös poliitikot sekä rehtorit ja opettajat. Sen sijaan tavalliset kansalaiset ja kouluikäisten lasten vanhemmat eivät juurikaan esittäneet näkemyksiään aiheesta. Helsingin Sanomat osallistuivat itse myös suhteellisen aktiivisesti keskusteluun. Tästä huolimatta lehden päätavoitteena tässä asiassa näyttää olleen keskustelufoorumin tarjoaminen ulkopuolisille tahoille.
Subject: school segregation
school markets
education policy
content analysis
koulujen eriarvoistuminen
koulumarkkinat
koulutuspolitiikka
sisällönanalyysi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record