Miten antaa palautetta kertovasta tekstistä? : Rakenne ja kerronnan kompleksisuus viidesluokkalaisten kertomuskirjoitelmissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191100
Title: Miten antaa palautetta kertovasta tekstistä? : Rakenne ja kerronnan kompleksisuus viidesluokkalaisten kertomuskirjoitelmissa
Author: Tenhola, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191100
http://hdl.handle.net/10138/154987
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals: There are different kinds of textual genres read, written and interpreted in school. This is to improve students' literacy skills and prepare them to operate with all kinds of genres. The genre that the students often are the most familiar with is a narrative. Lots of narratives are written in school hence a teacher often evaluates and gives feedback on them. Evaluation and feedback are not always easy tasks which is why it is important to develop pedagogic tools that offer help in this area. The purpose of this master's thesis was to create a feedback model for analyzing the overall structure of narratives and the complexity of storytelling. The first goal, however, was to find out what kind of a genre a narrative is according to a fifth grader's sense of genre. Secondly, the aim was to examine how does the complexity of storytelling appear in the narratives written by the fifth graders since the complexity of storytelling has a relation to the overall improvement of storytelling skills. The theoretic framework of this thesis is related to the research on genre, on writing and also on narratives. Methods: The data of the thesis consisted of 47 written narratives. The data was collected in two different classes in a project called Rohkaisukeskeinen kirjoittamisinterventio in 2011. This qualitative study utilized features from several research traditions including design-based research, systemic functional linguistics and qualitative content analysis. Results and conclusions: Following phases were found in the narratives: orientation, initiating event, sequent events, resolution and evaluation and dialogue. According to the fifth graders' sense of genre it seems that these phases are essential in a narrative. In the analysis both temporal and causal connections of the narratives were studied in order to examine the complexity of storytelling. Also attention was paid to the implications of reaching a goal. The narratives were classified into scale from 1 to 7 in which the level 7 means that the storytelling is the most complex. On the level 4 there were 12 narratives. On the levels 5, 6 and 7 there were 22 stories altogether and on the levels from 1 to 3 altogether 13. The findings indicate that implying goal direction has stronger influence on the complexity than causal or temporal connections. The length of the story does not seem to be unambiguous factor when it comes to the complexity of storytelling. The feedback model for analyzing narratives presented is based both on the analysis and the previous research.Tavoitteet: Koulussa luetaan, kirjoitetaan ja tulkitaan monenlaisia tekstilajeja. Tämän tavoitteena on kehittää monilukutaitoa ja totuttaa oppilas toimimaan erilaisissa tekstiympäristöissä. Tekstilajeista monesti oppilaille tutuin on kertomus. Kertomuksia kirjoitetaankin koulussa paljon, ja näin ollen niistä annetaan usein arviointeja ja palautetta. Arviointia ja palautteenantoa ei kuitenkaan monesti koeta kovin helpoksi, minkä vuoksi apuvälineet ovat tarpeen. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin luoda kertovan tekstin palautemalli, jossa keskitytään tarkastelemaan kertomuksen kokonaisrakennetta ja kerronnan kompleksisuuden kehittyneisyyttä. Ennen palautemallin esittelyä tutkielmassa kuitenkin selvitetään, millainen tekstilaji kertomus viidesluokkalaisen tekstilajin tajun mukaan on. Koska kerronnan kompleksisuus on yhteydessä kerrontataitojen kehittymiseen, pyrkimys oli myös tutkia, millaisina piirteinä kerronnan kompleksisuus toteutuu viidesluokkalaisten kertomuksissa. Tutkielma kiinnittyy teoreettisesti etenkin tekstilajitutkimukseen sekä kertomusten ja koulukirjoittamisen tutkimuskentille. Menetelmät: Tutkielman aineistona oli 47 kertomuskirjoitelmaa kahdesta eri viidennestä luokasta. Aineisto oli kerätty vuonna 2011 osana Rohkaisukeskeinen kirjoittamisinterventio -hanketta. Tutkielma oli luonteeltaan laadullinen, ja sen metodinen viitekehys sisälsi elementtejä design-tutkimuksesta, systeemis-funktionaalisesta genretutkimuksesta ja sisällönanalyysista. Tulokset ja johtopäätökset: Aineiston kertomukset sisälsivät seuraavanlaisia rakenneosia: esittely, tapahtumien alku, peräkkäistapahtumat, tapahtumien loppu sekä evaluointi ja lukijan puhuttelu. Viidesluokkalaisen tekstilajin tajussa kertomus siis näyttäisi rakentuvan näistä osista. Kerronnan kompleksisuuteen päästiin käsiksi tutkimalla ajallista etenemistä sekä syy-seuraussuhteiden ja päämäärän ilmaisemista. Kertomukset luokiteltiin kerronnan kompleksisuudeltaan seitsemälle tasolle. Eniten aineiston kertomuksia asettui tasolle 4 (12 kpl). Kerronnaltaan keskivertoa kompleksisempia, eli tasojen 5–7, kertomuksia oli 22. Tasojen 1–3 kertomuksia oli puolestaan 13. Kompleksisuuteen näyttäisi vaikuttavan merkittävästi etenkin päämäärän ilmaiseminen tekstissä, vaikka myös ajalliseen etenemiseen ja syy-seuraussuhteisiin liittyvät tekijät ovat keskeisiä. Kertomuksen pituus ei näyttäydy yksiselitteisesti kerronnan kompleksisuutta lisäävänä tekijänä. Analyysin ja aiemman tutkimuksen pohjalta tutkielmassa esitellään lopuksi kertovan tekstin palautemalli, jonka avulla voi antaa palautetta kertomuksen kokonaisrakenteesta ja kerronnan kompleksisuudesta.
Subject: kertomukset
rakenne
kerronta
kompleksisuus
tekstilajien taju
kirjoittaminen
peruskoulu
palaute


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record