Opettajien käsityksiä teatterin ja koulun yhteistyöstä : laadullinen tapaustutkimus Helsingin Kansallisteatterin ja koulun välisestä yhteistyöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221264
Title: Opettajien käsityksiä teatterin ja koulun yhteistyöstä : laadullinen tapaustutkimus Helsingin Kansallisteatterin ja koulun välisestä yhteistyöstä
Author: Tyrni, Miina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221264
http://hdl.handle.net/10138/154996
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: I look at my study teachers' conceptions of the school and the theater cooperation. The research task is to find out the motives of the audience development of the primary schools and how teachers perceive the importance of that. The study examines student groups, cooperation skills, forms of cooperation, as well as the importance of informal education. I interviewed twelve (12) teachers who participated audience development of the National Theatre of Helsinki. They participated between 2013 and 2014. I try to find out and to identify their experiences and views on the impact of that audience development of the classes. This paper presents an overview of the drama education view, as well as its working methods and the specific characteristics of this day. The research goal is to be part of the development between theaters and schools. My work is a qualitative case study. The data collection method is a semi-structured theme interview. Interviews were conducted with twelve (12) teachers who had participated in the National Theatre of Helsinki events between 2013 and 2014. The results showed that teachers perceive group formation of the class closely. They felt they had to get to be a positive role of the observer and learn their class during working days. Main goals of the audience development was audience increasing. Working days between schools and the National Theatre were considered inspiring and energizing experience overall, but some classes got more out of them. Each of the teachers used the drama ways of working of their class, also with other subjects in class. Eight teachers stressed the importance of today's quiet and withdrawn pupils. Most of the teachers knew a lot about the audience development necessity and on why it is done. Special was that the fact that the schools are able to benefit from it much more. Each teachers assure that the team spirit improved during the working day. In particular, those teachers who kept a preliminary and gather lessons before and after the day mentioned the importance of classroom integration. The common experience was rated as good for the team spirit.Tarkastelen tutkimuksessani opettajien käsityksiä koulun ja teatterin välisestä yhteistyöstä. Tutkimustehtäväni on selvittää yleisötyön motiivit kouluille ja kuinka merkityksellisinä opettajat näkevät teatterit koulujen opetuksen rikastuttamisessa. Tutkimuksessa selvitetään oppilasryhmien yhteistyötaitoja, yhteistoiminnan muotoja, sekä informaalin opetuksen merkitystä. Haastattelen kahtatoista (12) Kansallisteatterin yleisötyöhön 2013-2014 vuosina osallistunutta opettajaa ja kartoitan heidän kokemuksiaan ja käsityksiään yleisötyön vaikutuksista luokille. Tutkimuksessa esitetään katsaus draamakasvatusnäkymästä, sekä sen työtavoista ja erityispiirteistä tänä päivänä. Tutkimukseni tavoitteena on olla osa teattereiden ja koulujen välisen yhteistyön kehitystä. Työni on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Aineistonkeruumenetelmä on puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastatteluihin osallistui kaksitoista (12) opettajaa, jotka olivat osallistuneet luokkansa kanssa Helsingin Kansallisteatterin järjestämiin yleisötapahtumiin vuosien 2013 ja 2014 aikana. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajat havainnoivat luokkansa ryhmäytymistä tarkasti. He kokivat myönteiseksi saada olla tarkkailijan roolissa ja oppia oman luokkansa käyttäytymisestä yleisötyöpäivien aikana. Yleisötyön päätavoitteiksi hahmoteltiin yleisöpohjan kasvattaminen sekä sen rikastuttaminen. Koulun ja teatterin väliset työpäivät koettiin niin oppilaiden kuin opettajien taholta innostavana sekä energisoivana kokemuksena kaikenkaikkiaan, mutta osa luokista sai niistä enemmän irti. Opettajista jokainen käytti draamatyöskentelytapoja luokassaan myös muiden oppiaineiden tunneilla. Kahdeksan opettajaa korosti päivän merkitystä hiljaisimpien ja vetäytyvimpien oppilaiden kohdalla. Suurin osa opettajista tiesi paljon yleisötyön tarpeellisuudesta ja siitä miksi sitä tehdään, vierasta oli vain se tosiasia, että myös koulut pystyvät hyötymään siitä vielä paljon enemmän. Jokainen opettaja vakuutti luokkansa yhteishengen parantuneen yhteisestä tekemisestä. Erityisesti ne opettajat, jotka pitivät yleisötyötä alustavan- ja purkavan oppitunnin, mainitsivat sillä olleen merkitys luokan yhdentymisessä. Yhteiset kokemukset koettiin luokan yhteishenkeä nostattaviksi, muisteltaviksi asioiksi.
Subject: audience development
co-operation levels
formal
non-formal
informal learning


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record