Soluasunnon keittiö nyt ja tulevaisuudessa : tutkimus keittiöiden tilaratkaisujen toimivuudesta Hoasin soluasunnoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221266
Title: Soluasunnon keittiö nyt ja tulevaisuudessa : tutkimus keittiöiden tilaratkaisujen toimivuudesta Hoasin soluasunnoissa
Author: Rontu, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221266
http://hdl.handle.net/10138/154998
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Objectives. The purpose of this study is to find out how well the kitchen solutions in the shared apartments of Foundation for Student Housing in the Helsinki Region (Hoas) currently correspond to the needs of residents. The aim is also to identify the kitchen activities from the perspective of today's students and consider how to improve the functionality of the kitchen, so that living in a shared apartment would be as smooth as possible. The specific aim of the study was to form kitchen planning principles for Hoas. Methods. The research data consisted of interviews and photos. I interviewed ten residents of Hoas, and also a representative of the Foundation. During the residents' interviews pictures of the kitchen solutions of each shared apartment were taken. Interviews and photographs were analyzed by content analysis. In addition, the kitchen space solutions were evaluated based on the criteria formed in this research. Conclusions. The residents were mostly pleased with kitchen layouts. The actual working spaces as well as storage rooms, however, were considered insufficient. Existing squares in the kitchen should be used better in the future. Residents thought that the comfort of living in shared apartments depends on the people and their practices, even though many technical solutions can improve housing conditions and social interaction between residents. The kitchen planning principles presented in this study are based on the problems identified in the current state of kitchens in shared apartments. Similar results have also been obtained in other studies that have investigated the student housing in Finland.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoasin soluasuntojen keittiöiden tilaratkaisut nykyisellään vastaavat asukkaiden tarpeita. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa keittiön käyttötarkoituksia nykypäivän opiskelijoiden näkökulmasta sekä pohtia, miten keittiön toimivuutta saataisiin parannettua niin, että mahdollistettaisiin tilojen sujuva yhteiskäyttö. Tutkimus on osaltaan esimerkki siitä, miten asukkaita voidaan osallistaa asuintilojen suunnittelussa, mutta toisaalta sen tarkoituksena on myös tarkastella keinoja yhteissuunnittelun hyödyntämiseen suunnittelussa laajemminkin. Tutkimuksen konkreettisena tavoitteena on ollut muodostaa Hoasille keittiöiden suunnitteluohjeet. Menetelmät. Tutkimusaineistona toimivat haastattelut ja asukkaiden keittiöistä otetut valokuvat. Haastattelun kohteena olivat kymmenen Hoasin soluasunnossa asuvaa henkilöä ja yksi Hoasin edustaja. Haastattelujen ja valokuvien analysoinnissa hyödynnettiin sisällönanalyysia. Lisäksi keittiöiden tilaratkaisujen toimivuutta arvioitiin tutkimusta varten muodostettujen arviointikriteerien pohjalta. Tulokset ja johtopäätökset. Asukkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä keittiöiden tilaratkaisuihin. Varsinaisen työskentelytilan sekä säilytystilojen määrä koettiin kuitenkin vähäiseksi. Olemassa olevien neliöiden tehokkaaseen hyödyntämiseen tulisi kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Asukkaat olivat sitä mieltä, että soluasumisen sujuvuus riippuu asukkaista, vaikka monilla teknisillä ratkaisuilla voidaankin parantaa soluasumisen edellytyksiä ja sosiaalista vuorovaikutusta asukkaiden välillä. Tutkimusaineiston perusteella luodut suunnitteluperiaatteet pohjautuvat tutkimuksen perusteella havaittuihin ongelmakohtiin soluasuntojen nykyisissä tilaratkaisuissa.
Subject: toiminnot keittiössä
keittiösuunnittelu
opiskelija-asuminen
Hoas


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record