Opettajan sensitiivisyyden vaikutukset oppilaissa ilmenevään luovuuteen draamatunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221279
Title: Opettajan sensitiivisyyden vaikutukset oppilaissa ilmenevään luovuuteen draamatunneilla
Alternative title: The influence of teacher sensitivity on children's creative activity on drama lessons
Author: Säntti, Larissa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221279
http://hdl.handle.net/10138/155001
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. In this study, the aim is to examine whether teacher's sensitivity has an influence on children's creative behaviour on drama lessons. Critical thinking, questioning and flexible thinking are important creative skills of the 20th century. Nurturing children's creativity is a significant objective in the upcoming core curriculum 2016 for basic education. Drama's experimental, social and child activating character offers an opportunity to develop children's creativity. There exists a need for further research about drama's possibilities to foster creativity. In my second research question, I consider, how does the Classroom Assessment Scoring System (CLASS), which is the observational instrument used in this study, suit in analyzing drama lessons. Methods. This study can be defined as a qualitative case study. The focus of observation was interaction between teacher and pupils on drama lessons for 1-3 graders. Four drama teachers took part in this study. The research material consists of eight videos from drama lessons of these teachers. The center of attention in teacher-pupil interaction was teacher sensitivity which was examined by CLASS. I was also interested in children's creative behaviour, which was engaged in creative action. Ratings of teacher sensitivity were examined in relation to the amount of pupil's creative working. Research material was also analyzed through elements of creative pedagogical environment. Studying former theories indicated a connection between the elements of a creative pedagogical environment and a sensitive drama teacher. Results and conclusions. Drama teachers in this study got high ratings in teacher sensitivity. I counted an average amount of children's creative working time for every teacher based on each teacher's two drama lessons. These results showed that an average drama lesson included always 50% or more children's creative working time. Based on research results in this study and former studies, we can assume that teacher's sensitivity has an influence on children's possibilities to be creative. A teacher, who reacts sensitively to pupil's emotions and needs, creates a classroom climate that enhances children's creativity.Tavoitteet. Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella sitä, vaikuttaako opettajan sensitiivisyys oppilaiden luovan toiminnan ja ajattelun ilmenemiseen draamatunneilla. Kriittinen ajatteleminen, kyseenalaistaminen ja joustava ajattelu ovat 2000-luvun tärkeitä luovuustaitoja. Luovuuden edistäminen nähdään myös tärkeänä oppimistavoitteena tulevassa Perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2016. Draaman kokemuksellinen, sosiaalinen ja lasta aktivoiva luonne tarjoaa tilaisuuksia luovan toiminnan tukemiseen. Olisi tärkeää saada lisää tietoa draamakasvatuksen mahdollisuuksista edistää lasten luovuutta. Toisena tutkimuskysymyksenä pohdin tutkimuksessa käytettävän CLASS-havainnointityökalun soveltuvuutta draamatuntiaineiston analysoimiseen. Menetelmät. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tarkastelun kohteena oli vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden välillä 1.–3. luokan draamatunneilla. Tutkimusaineisto koostui neljän draamaan erikoistuneen opettajan kahdeksasta videoidusta draamatunnista. Tarkastelun keskiössä oli opettajan sensitiivisyys, jota analysoidaan CLASS-mittarin avulla. Tutkimuksen kohteena oli myös oppilaissa ilmenevä luovuus, jonka esiintymistä mitattiin ajallisesti. Opettajan sensitiivisyyden arvoja ja luovuuden määrää tarkasteltiin suhteessa toisiinsa. Analysoin aineistoa lisäksi luovan pedagogisen ympäristön osa-alueiden kautta. Aiempien teorioiden tarkastelu osoitti yhteyden sensitiivisen draamaopettajan ja luovan pedagogisen ympäristön osa-alueiden välillä. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston draamaopettajat saivat CLASS-mittarilla korkeita sensitiivisyysarvoja. Jokainen draamatunti sisälsi opettajakohtaisesti lasketun luovan toiminnan keskiarvon perusteella vähintään puolet työskentelyajasta oppilaiden luovaa toimintaa. Aineistosta oli lisäksi tunnistettavissa runsaasti luovan pedagogisen ympäristön osa-alueita. Tämä tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten tulosta, jonka mukaan opettajan sensitiivisyys vaikuttaa oppilaiden luovuuteen. Oppilaan tunteisiin ja tarpeisiin herkästi reagoiva opettaja rakentaa luokkahuoneeseen oppimisympäristöä, joka tukee oppilaiden luovaa toimintaa.
Subject: opettajan sensitiivisyys
draama
Subject (yso): luovuus
draamakasvatus
luovuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record