"Se valkoinen mötikkä, jolla oli vihreitä sormia oli outo" : Kasvisten tunnistaminen ja kuluttaminen laadullisen tutkimuksen keskiössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221286
Title: "Se valkoinen mötikkä, jolla oli vihreitä sormia oli outo" : Kasvisten tunnistaminen ja kuluttaminen laadullisen tutkimuksen keskiössä
Author: Sariola, Heini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221286
http://hdl.handle.net/10138/155004
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims. Young people's consumption of vegetables has been studied in the past, but the identification of vegetables have a small amount information. This study aims to combine these two. The aim of this study is to determine how well the 7th graders identify the vegetables. In this study vegetables doesn't mean fruits, berries and mushrooms. Purpose of the study is to find out what affects youngsters vegetables identification. In addition, the objective of the study is to find out how often young people eat vegetables, and what factors affect their consumption of vegetables. Methods. The data was collected from elementary 7. graders in Helsinki. The total number of respondents was 33, of which 20 were girls and boys were 13. The study was conducted in two parts. The first part of the study the respondents' identification vegetables. They had to rename 20 plants. In the second part the study there were individual interviews. Interviews were half structured interviews. Themes of the interview had been prepared from the theoretical framework of study. The interviews were transcribed. After that the analysis was continued by content analysis, classification and themes. The theoretical framework's key words were food choice, vegetables, health effects, and nutrition education. Results and conclusions. The study found that young people identify the vegetables very well. The most challenging was to identify beetroot, parsnips and fennel. The identification of affected vegetables familiarity, how often the respondent had eaten the plant, as well as see it fresh. 81% of the respondents ate daily vegetables. They ate vegetables at the most at home and at the school. The most welcome vegetables were cucumber and tomato. They were also the most served vegetables at home. 70% of respondents replied that they have served vegetables on the every meal at home. Based on the results it can be concluded that the main contributor to both young vegetables in identifying and the consumption, operates the home. The school gets a good second place. Other factors which affecting was vegetables taste, appearance and texture.Tavoitteet. Nuorten kasvisten kuluttamista on tutkittu aiemmin, mutta kasvisten tunnistamisesta on vain vähän tietoa. Tämä tutkimus pyrkii yhdistämään nämä kaksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka hyvin 7.luokkalaiset tunnistavat kasviksia. Tutkimuksessa kasvikset on rajattu koskemaan vihanneksia ja juureksia. Tarkoituksena on selvittää, mikä vaikuttaa nuorten kasvisten tunnistamiseen. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on saada selville, kuinka usein nuoret syövät kasviksia ja millaiset asiat vaikuttavat heidän kasvisten kulutukseensa. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin helsinkiläisen peruskoulun 7.luokkalaisilta. Yhteensä vastaajia oli 33, joista tyttöjä oli 20 ja poikia 13. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa vastaajille tehtiin kasvisten tunnistustehtävä, jossa heidän tuli nimetä 20 kasvista. Toisessa osassa vastaajille toteutettiin yksilöhaastattelu, joka mukaili puolistruktuoitua teemahaastattelua. Haastattelun teemat oli laadittu tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Haastatteluaineisto litteroitiin, jonka jälkeen analysointia jatkettiin sisällönanalyysin keinoin luokittelun ja teemoittelun avulla. Teoreettisen viitekehyksen keskeisimpinä teemoja olivat ruoan valinta, kasvisten terveysvaikutukset sekä ravitsemuskasvatus. Tutkimuksen tulokset koottiin lopuksi teoreettisenviitekehyksen ja tulokset yhteen nivovaan kuvioon. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että nuoret osaavat nimetä hyvin kasviksia. Haastavimpia nimetä olivat punajuuri, palsternakka ja fenkoli. Nimeämiseen vaikutti kasvisten tuttuus, eli kuinka usein vastaaja oli syönyt kyseistä kasvista sekä nähnyt sitä tuoreena. Kasviksia päivittäin vastasi syövänsä 81 % vastaajista. Kasviksia syötiin eniten kotona sekä koulussa. Mieluisimpia kasviksia olivat kurkku ja tomaatti, joita myös tarjoiltiin kasviksista eniten kotona. Vastaajista 70 % vastasi kotona olevan jokaisella aterialla tarjolla kasviksia. Tuloksien perusteella voidaan todeta, että suurimpana vaikuttajana niin nuorten kasvisten tunnistamisessa kuin kulutuksessa toimii koti. Koulu tulee kakkosena. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat kasvisten maku, ulkonäkö sekä koostumus.
Subject: nuoret
kasvikset
ruoan valinta
kasvisten kulutus
ravitsemuskasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record