Osaamisen johtaminen alakoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221276
Title: Osaamisen johtaminen alakoulussa
Author: Lehtimäki, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221276
http://hdl.handle.net/10138/155013
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. Competence management has been a recent topic in public debate. However, it has not been researched so much in primary education. The purpose of my master's thesis is to describe how competence management and teachers' competence development takes place in primary schools. The focus of my master's thesis is on studying the practices that support school teachers' competence development. Through research on the practices that support competence development, the practices can be shared with other work communities. This is how primary schools can learn the competence development of each other. Methods. The data was collected by focused interview of the five primary school principals and school leaders in Southern Finland. The interviewees were selected for research by snowball sampling and according to interest in the subject. The results were analyzed using content analysis. Results and conclusions. The results show that competence management in the primary school principals' work was determined by identification, maintenance, development, and acquisition of skills. Primary school principals felt that their role as the competence leader was in directing competence development and setting objectives, enabling competence development, supporting learning, motivating and inspiring, creating frameworks and structures, creating co-operation between teachers, and controlling the development of competence. Primary school principals guided the competence development of class teachers with regular development discussions, continuing education and diverse workplace learning. Class teacher competence development in primary schools was supported by discussion and interaction, collaboration, and instruction-based practices. The practices that support class teachers' competence development are co-operation, organizational teaming, pair working, teaching together and co-teaching, learning from students, networking, pedagogical discussion, reading professional literature, sharing expertise in the work community, briefing, highlighting and use of teachers' strengths, giving different roles to teachers, and teacher guidance in the everyday life of education and teaching. The requirements and challenges of successful skills development are, looking from different aspects, related to class teachers themselves, resources and school culture. In the future, principals should help class teachers recognize the practices that support competence development as opportunities for their professional growth. Other schools can take ideas from these practices and further develop them to suit the needs of their own working environment. The practices brought on by this study should be a part of principal training, so that they could spread to other schools with various possible implementations. In addition, principals in basic education should be guided to realize the benefits and significance of vision in competence management.Tavoitteet. Osaamisen johtaminen on ollut viime aikoina esillä julkisessa keskustelussa. Oppilaitoskontekstissa osaamisen johtamista ei ole paljoa tutkittu. Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena on kuvata, miten osaamisen johtaminen ja luokanopettajien osaamisen kehittäminen tapahtuvat perusopetuksen alakoulussa. Tutkimuksen painopiste on luokanopettajien osaamisen kehittymistä tukevien käytäntöjen selvittämisessä. Tutkimalla osaamisen kehittymistä tukevia käytäntöjä, niitä on mahdollista jakaa toisten työyhteisöjen käyttöön, jolloin alakoulut voivat oppia osaamisen kehittämisestä toinen toisiltaan. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla haastattelemalla viittä perusopetuksen alakoulun rehtoria ja koulunjohtajaa Etelä-Suomesta. Haastateltavat valikoituivat tutkimukseen lumipallo-otannalla aihetta koskevan kiinnostuksen perusteella. Tulokset analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavan sisällönanalyysin mallia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulosten mukaan osaamisen johtaminen määrittyi alakoulun rehtorin työssä osaamisen tunnistamisen, ylläpitämisen, kehittämisen ja hankkimisen kautta. Alakoulun rehtorit kokivat oman roolinsa osaamisen johtajana olevan osaamisen kehittymisen suuntaajana ja tavoitteiden asettajana, osaamisen kehittymisen mahdollistajana, oppimisen tukijana, kannustajana ja inspiroijana, puitteiden ja rakenteiden luojana, opettajien välisen yhteistyön varmistajana sekä osaamisen kehittymisen valvojana. Alakoulun rehtorit ohjasivat luokanopettajien osaamisen kehittymistä säännöllisten kehityskeskustelujen, täydennyskoulutusten sekä monipuolisen työssä oppimisen avulla. Luokanopettajien osaamisen kehittymistä alakouluissa tukivat keskusteluun ja vuorovaikutukseen, yhteistoimintaan sekä ohjaamiseen perustuvat käytännöt. Luokanopettajien osaamisen kehittymistä tukeviksi alakoulujen käytännöiksi paikantuivat yhteistyö, työyhteisön tiimiyttäminen, työparityöskentely, samanaikaisopettaminen ja yhteisopettajuus, oppilailta oppiminen, verkostoituminen, yhteinen pedagoginen keskustelu, ammattikirjallisuuden lukeminen ja siitä keskusteleminen, osaamisen jakaminen työyhteisössä, perehdyttäminen, opettajien vahvuuksien esiin tuominen ja käyttäminen, erilaisten roolien antaminen opettajille sekä opettajien ohjaus kasvatus- ja opetustyön arjessa. Onnistuneen osaamisen kehittämisen edellytykset ja osaamisen kehittämisen haasteet liittyivät eri näkökulmista luokanopettajiin itseensä, resursseihin ja koulun toimintakulttuuriin. Jatkossa rehtorien tulee auttaa luokanopettajia tiedostamaan osaamisen kehittymistä tukevat käytännöt ammatillisen kasvun mahdollisuuksina. Löydetyistä käytännöistä myös muut koulut voivat ottaa ideoita ja kehittää niitä edelleen oman työyhteisön tarpeisiin sopiviksi. Tutkimuksessa esiin nostetut käytännöt tulisi ottaa osaksi rehtorien täydennyskoulutusta, jotta ne leviäisivät eri toteutusmahdollisuuksineen toisiin kouluihin. Lisäksi alakoulujen johtajia tulisi ohjata huomaamaan vision hyödyt ja merkitys osaamisen johtamisessa.
Subject: osaamisen johtaminen
osaamisen kehittäminen
perusopetus
alakoulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record