Puheen yhdenvertaisuus : vaikeavammaisten henkilöiden puheterapeuttinen kuntoutus Suomessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221269
Title: Puheen yhdenvertaisuus : vaikeavammaisten henkilöiden puheterapeuttinen kuntoutus Suomessa
Alternative title: Equality of speech : Speech therapy of people with severe disabilities in Finland
Author: Kataja, Ulla
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221269
http://hdl.handle.net/10138/155016
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedics
Logopedia
Logopedi
Abstract: Aims: Public health care in Finland has the main responsibility of rehabilitation, which means that public health care has to provide for persons with the severe disabilities the therapy or the rehabilitation needed. If a person fulfills the criteria of having severe disablity he is admitted Disability Allowance at its middle or highest rate. This is required for getting medical rehabilitation for persons with severe disabilities, which in Finland is financed by KELA. The speech therapy for the severely disabled organized by KELA is mainly carried out by private sector. There were approximately 500 private speech therapists under the contract of KELA during 2011-2014. Altogether 7439 persons were receiving speech therapy by KELA in 2014. The speech therapists under the contract of KELA are divided somewhat unevenly in Finland, therefore the availability of speech therapy is not equal in the whole land. Particularly areas with less inhabitants seem to suffer from inequality. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 3.5.2008 was aimed at guaranteeing equal human rights to disabled people and to promote and support their human value. Methods: This Master's thesis looks at the availability of speech therapy in Finland both quantitatively based on open statistics by KELA and qualitatively on the nature of positive and negative decisions in the Medical District of Kanta-Häme. Results and Conclusions: The availability of speech therapy for persons with severe disabilities is not by KELAs statistics fully equal in Finland. The uneven division of speech therapists has lead to the fact that there are for example, at the insurance district of Oulu considerably more speech therapists than at the insurance district of Satakunta.The speech therapists under contract of KELA are like many other highly educated people situated close by the universities and other schooling areas, By U.N agreement the persons with disabilities should have rehabilitation near where they live and timing it optimally.The severity of language impairment was the main reason in positive decisions in the Medical District of Kanta-Häme and the insufficiency of arguments in the negative ones, which seem to refer to the fact that there, with an adequate application, speech therapy is guaranteed for the persons with most severe disabilities. One of the aims of the future social welfare and health care reform is to improve the availability of speech therapy in Finland. It remains to be seen how successfully it will answer the growing need.Tavoitteet: Päävastuu kuntoutuksesta on Suomessa julkisella terveydenhuollolla, jonka tehtävänä on huolehtia, että vaikeavammaiset henkilöt saavat tarvitsemansa kuntoutuksen. Jos henkilö täyttää vaikeavammaisuuden kriteerit, hänelle myönnetään joko korotettua tai ylintä vammaistukea. Tämä on vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen saamisen edellytys. Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen rahoittaa Kela. Kelan järjestämä vaikeavammaisten puheterapia toteutetaan pääosin yksityisen sektorin puolella. Suomessa yksityisiä Kelan sopimuksella toimivia puheterapian palveluntuottajia oli sopimuskaudella 2011-2014 n. 500. Kelan järjestämää puheterapiaa sai vuonna 2014 yhteensä 7 439 henkilöä. Kelan palveluntuottajat ovat jakautuneet Suomessa hieman epätasaisesti, eikä puheterapian saatavuus näytä olevan kaikkialla Suomessa yhdenvertaista. Erityisesti pienet paikkakunnat näyttävät olevan huonommassa asemassa. Vammaisia koskeva YK:n yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 3.5.2008 ja sen tarkoituksena on taata kaikille vammaisille henkilöille yhdenvertaiset ihmisoikeudet sekä edistää heidän ihmisarvoaan. Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuinka yhdenmukaista puheterapiapalvelujen saatavuus on nyky-Suomessa ja kuinka yksilölliset erot vaikuttavat palvelujen myöntämiseen. Menetelmät: Puheterapian saatavuutta selvitettiin määrällisesti Kelan julkistamien tilastojen perusteella sekä laadullisesti Kelan myönteisiä ja hylkääviä päätöksiä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä, ja vertailemalla niiden perusteita. Tulokset ja johtopäätökset: Vaikeavammaisten puheterapian saatavuus ei ole Kelan tilastojen perusteella Suomessa täysin yhdenvertaista. Puheterapeuttien epätasainen jakautuminen on johtanut siihen, että esimerkiksi Oulun vakuutuspiirissä on huomattavasti enemmän puheterapeutteja kuin Satakunnan vakuutuspiirissä. Kelan palveluntuottajina olevat puheterapeutit ovat muiden korkeasti koulutettujen tapaan sijoittuneet koulutuspaikkojen läheisyyteen. YK:n sopimuksen mukaisesti vammaisen tulisi saada kuntoutusta muun muassa oikea-aikaisesti ja sen tulisi tapahtua mahdollisimman lähellä. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä myöntävissä päätöksissä korostui kielellisen kehityksen vaikea-asteisuus. Hylkäävissä päätöksissä korostui perusteiden riittämättömyys. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus pyrkii parantamaan myös puheterapian saatavuutta, mutta jää epävarmaksi vastaavatko uudistukset puheterapian tarpeen jatkuvaan kasvuun Suomessa.
Subject: disability
severe disability
medical rehabilitation
speech therapy
equality
vammaisuus
vaikeavammaisuus
lääkinnällinen kuntoutus
puheterapia
KELA
yhdenvertaisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ulla_kataja_pg_2015.pdf 375bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record