Verkkomateriaalin käyttö lukion luonnonmaantieteen opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015060810062
Title: Verkkomateriaalin käyttö lukion luonnonmaantieteen opetuksessa
Author: Kontto, Merita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015060810062
http://hdl.handle.net/10138/155104
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study observes high school geography teachers habits and attitudes towards the use of e-materials and electronic teaching. Transition to electronic teaching methods has been very quick and teachers have very contradictory feelings about it. Teachers job is very hectic and versatile, and electronic methods bring even more challenges to it. Adjusting new teaching methods requires teachers to have time and skills which they may not have enough. Teachers job description changes and becomes enlarged when teachers need tools and support from the employer, policymakers, colleagues and schoolbook publishers. High school geography teachers were inquired about what kind of e-material free of charge they use, how often they use it, what is good e-material like and what kind of challenges they connect to the use. As expected, the teachers find e-materials very useful but there are also many challenges. Furthermore the quick transition to electronic teaching and the new electronic baccalaureate in high school causes very exciting but also unsecure atmosphere. An electronic survey reached 624 Finnish high school geography teachers and after two weeks there was 150 answers from them. Those answers help to bring out teachers habits and attitudes and the challenges considering e-materials. Many teachers also proposed some improvements and wishes for the future. At the end of the study there is also a list of mostly used and useful e-materials. As expected, teachers see that e-materials are truly important and useful in teaching but they also need support to use them. Many teachers already use the help of colleagues for example by sharing materials in the social media but unfortunately it doesn t reach all the teachers who are interested in those materials. Teachers hope for more updating education for themselves, more links in teachers materials of the schoolbooks, more help from the colleagues and a proper material bank on the Internet. Each teacher is doing now very much work by searching and preparing e-material for their lessons even though it would be much more effective if all teachers would share their good and useful findings with others. Yet there isn t one good and practical website which would collect all e-material in one place.Tutkimus tarkastelee lukion maantieteen opettajien verkkomateriaalien käyttötottumuksia sekä asenteita verkkomateriaaleja ja sähköistymistä kohtaan. Opetuksen sähköistyminen on tapahtunut nopeasti ja opettajilla on siihen liittyen hyvin ristiriitaisia tunteita. Opettajan työ on todella kiireistä ja monipuolista, ja sähköistyminen tuo siihen vielä lisää haasteita. Uusien menetelmien käyttöönotto vaatii opettajilta aikaa ja taitoja, joita heillä ei kuitenkaan aina ole riittävästi. Työnkuva muuttuu ja laajenee, jolloin opettaja tarvitsee tähän muutokseen työkaluja ja tukea niin työnantajalta, päättäjiltä, opettajakollegoilta kuin oppikirjakustantajiltakin. Tiedustelin maantieteen lukio-opettajilta millaista maksutonta verkkomateriaalia he käyttävät opetuksessaan ja kuinka usein, millaista hyvä verkkomateriaali heidän mielestään on sekä millaisia haasteita niiden käyttämiseen liittyy. Oli odotettavissa, että opettajat pitävät erilaisia verkkomateriaaleja hyvin tärkeinä opetuksessaan, mutta niihin liittyy myös jonkin verran haasteita. Lisäksi opetuksen nopea sähköistyminen ja syksyllä 2016 alkavat sähköiset ylioppilaskokeet luovat odottavan, mutta myös epävarman ilmapiirin. Keräsin mahdollisimman kattavan listan Suomen maantieteen lukio-opettajista ja lähetin sähköisen puolistrukturoidun kyselyn sähköpostitse 624:lle maantieteen opettajalle. Kahden viikon vastausajan jälkeen sain 150 vastausta, joiden perusteella tarkastelen verkkomateriaalien käyttötottumuksia. Lisäksi pyrin tuomaan esille ongelmia, joita verkkomateriaalien käyttöön liittyy sekä antamaan ehdotuksia näiden ongelmien korjaamiseksi. Keräsin myös opettajien toiveiden mukaan materiaalilistan luonnonmaantieteen opetukseen soveltuvista verkkomateriaaleista. Odotusten mukaisesti opettajat kokevat verkkomateriaalit tärkeäksi opetuksessaan, mutta kaipaavat tukea niiden käytössä. Monet käyttävät jo kollega-apua esimerkiksi jakamalla hyviä materiaaleja sosiaalisessa mediassa, mutta se ei tavoita läheskään kaikkia asiasta kiinnostuneita opettajia. Opettajat toivovat lisää täydennyskoulutuksia, enemmän aiheisiin sopivia linkkejä opettajan oppaisiin, lisää vertaistukea sekä kattavan materiaalipankin verkkoon. Jokainen opettaja tekee tällä hetkellä suuren määrän työtä etsimällä ja valmistelemalla verkosta löytyvää materiaalia omaan opetukseensa sopivaksi, vaikka ajankäytön kannalta olisi huomattavasti tehokkaampaa hyödyntää myös muiden toimiviksi kokemia materiaaleja. Vielä ei kuitenkaan ole olemassa sopivaa sivustoa tai foorumia, jossa materiaaleja olisi saatavilla helposti ja loogisesti aiheittain.
Discipline: Geography
Maantiede
Geografi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
verkkoma.pdf 1.049Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record