Toisilta oppimisen festarit : Oppilas pedagogisena toimijana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133470
Title: Toisilta oppimisen festarit : Oppilas pedagogisena toimijana
Author: Suhonen, Piia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133470
http://hdl.handle.net/10138/156136
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. This research is based on the sociocultural background, which sees learning as an interactive process with the community. Learning affects both the community and the individual, who is building his identity through learning and interaction. Previous studies indicate, that sense of belonging increases commitment and agency. In this research I followed pupils for few days in Poikkilaakso elementary school, where the pupils were teaching each other. The event was called 'I Teach' -day. In this research I am pointing out the skills that this kind of event develops in pupils and what are the effects to the pedagogical community. The students were involved planning the event and their own teaching as well as the realization of the lesson. The pupils also gave feedback of the 'I Teach' –day. Methods. The data was collected using simulated recall –method, which was extended by theme interview. There were 13 interviewees, of which four were adults and teachers and nine were pupils aged 9 to 12. The interviews were transcripted and systematically analysed. When all the data was collated I made the analysis and brought some theoretical interpretation to the analysis. Results and conclusions. The event was encouraging pupils to become active agents, who take responsibility for their own learning and others by planning, creating, giving feedback and developing teaching. The frames of the event, which were given pupils by the teachers, gave the possibility to develop skills in agency. The creative culture was prerequisite for developing of pedagogical agency. Pedagogical agent takes responsibility of learning with others, and strives for development of the community of learning.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa oppiminen nähdään sosiokulttuurisen viitekehyksen sisällä tapahtuvana vuorovaikutuksellisena oppimisena. Oppiminen vaikuttaa yhteisöön sekä yhteisön ja oppimisen kautta yksilö kehittää identiteettiään. Aiemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet osallisuuden lisäävän sitoutumista ja toimijuutta. Tutkimuksessa seurattiin Poikkilaakson ala-asteen koulun Opetan –päivää, jossa oppilaat opettivat toisiaan. Tutkimuksessa selvitetään mitä Opetan –päivä kehittää oppilaassa ja mitkä ovat seuraukset kouluyhteisössä. Opetan –päivässä oppilaat olivat osallisina tapahtuman suunnittelussa, vastasivat oman oppituokionsa toteutuksesta ja antoivat palautetta Opetan -päivästä. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin stimulated recall –menetelmällä, jota täydennettiin teemahaastattelulla. Haastateltuja tutkimushenkilöitä oli 13, joista neljä oli aikuisia opettajia ja yhdeksän tutkimushenkilöä oli 9–12 –vuotiaita oppilaita. Haastattelut litteroitiin ja suoritettiin systemaattinen sisällönanalyysi. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti ja analyysin loppuvaiheessa teoriaohjaavasti. Tulokset ja johtopäätökset. Opetan –päivässä oppilas on aktiivinen toimija, joka ottaa vastuuta omasta ja toisten oppimisesta suunnittelemalla, toteuttamalla, arvioimalla ja kehittämällä opetusta. Opettajien määrittämän rungon sisällä toteutettujen oppilaiden omien oppituokioiden suunnittelu, toteutus ja arviointi mahdollisti tilan oppilaiden toimijuuden kehittymiselle. Pedagogisen yhteisön luova toimintakulttuuri on edellytyksenä pedagogisen toimijuuden kehittymiselle. Pedagoginen toimija ottaa vastuuta omasta ja toisten oppimisesta ja pyrkii kehittämään oppimisyhteisöään yhdessä toisten kanssa.
Subject: pedagoginen toimijuus
toimijuus
osallisuus
pedagoginen ajattelu
tietovarannot
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record