Kehityskeskustelu – lypsylehmä vai valkoinen elefantti? : Alaisten ja esimiesten käsityksiä kehityskeskusteluista.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133482
Title: Kehityskeskustelu – lypsylehmä vai valkoinen elefantti? : Alaisten ja esimiesten käsityksiä kehityskeskusteluista.
Author: Riite, Jussi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133482
http://hdl.handle.net/10138/156138
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims According to previous researches, awareness of the purpose of performance appraisals [PA] improve the benefits of them. Therefore I have sought to provide the answer to questions that how people understand PA's and how are their perceptions of the further development. The aim of this dissertation is to find out how employees and superiors experience performance appraisals. The research question #1 is 'How is performance appraisals construed by employees and supervisors and are there any differences between conceptualisations?' and research question #2 is 'How is the development of performance appraisals construed by employees and supervisors and are there any differences between conceptualisations?'. Methods The research data is based on 12 theme interviews with employees and supervisors, representing a variety of age, gender and background. I used content analysis method to provide a rich view of phenomenon. This research is qualitative and the theoretical background is based on human resource development, including Learning organization and Talent Management. Results and conclusions The answer for the research question #1: Performance appraisals should be confidential as well as interactive and they should also cause concrete consequences which allows employees and superiors to develop their skills. Employees perceptions of successful PA's focused on the confidentiality and, if necessary, to go through personal matters with concrete consequences. Superiors' perceptions of PA's focused on the interaction between employees and superiors and development of the skills of employees. The answer for the research question #2: The company should provide performance appraisal training courses also for employees. Through training, employee skills will grow and they form a clearer picture of the reasons for the PA's will be held. At the same time employees participate in decision-making processes, which further strengthens their commitment to the company and its objectives. At this time only superiors have experiences in performance appraisal training courses and the employee, who was also a supervisor, mentioned the importance of courses.Tavoitteet Aiemman tutkimuksen mukaan tietoisuus kehityskeskusteluiden tarkoituksesta, parantaa niistä saatavia hyötyjä. Tämän vuoksi päätin tutkia, miten ihmiset käsittävät kehityskeskustelut ja miten niitä voisi heidän käsitysten mukaan edelleen kehittää. Tutkimuksen tarkoitus on löytää haastatteluaineistosta vastaukset kahteen tutkimuskysymykseen: 1) 'Millaisia käsityksiä alaisilla ja esimiehillä on kehityskeskusteluiden nykytilanteesta, ja miten käsitykset eroavat toisistaan?' sekä 2) 'Millaisia käsityksiä alaisilla ja esimiehillä on kehityskeskusteluiden kehittämisestä, ja miten käsitykset eroavat toisistaan?'. Menetelmät Haastattelin teemahaastattelurungon tukemana 12 henkilöä, joista puolet oli alaisia ja puolet esimiehiä ja joiden iät sekä taustat vaihtelivat. Tämän jälkeen analysoin aineiston sisällönanalyysiä käyttäen, tavoitteenani kuvata tutkittava aihe mahdollisimman kattavasti. Tutkimus on kvalitatiivinen ja sen teoreettisena taustana toimii henkilöstön osaamisen kehittämiseen kytkeytyvä Oppiva organisaatio sekä Talent Management. Tulokset ja johtopäätökset Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Kehityskeskustelun pitää onnistuakseen olla luottamuksellisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisäksi sellainen, josta on konkreettisia seurauksia ja jonka avulla molemmat osapuolet voivat kehittää osaamistaan. Alaisten käsityksissä painottuivat luottamuksellisuus sekä tarvittaessa henkilökohtaistenkin asioiden läpikäyminen ja konkretia. Esimiesten käsityksissä puolestaan painottuivat vuorovaikutteisuus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vastaus toiseen tutkimuskysymykseen: Yrityksen tulee järjestää koulutusta kehityskeskusteluiden käymiseen myös alaisille. Koulutuksen avulla alaisten alaistaidot kasvavat ja heille muodostuu selkeämpi kuva syistä, joiden perusteella keskusteluita pidetään. Samalla alaiset osallistuvat heitä koskeviin päätöksentekoprosesseihin, joka edelleen vahvistaa sitoutumista yritykseen ja sen tavoitteisiin. Vain esimiehillä on kokemusta kehityskeskustelukoulutuksista ja heidän lisäksi alainen, joka toimi myös esimiehenä, nosti koulutuksen tärkeyden esille.
Subject: kehityskeskustelu
henkilöstön kehittäminen
Oppiva organisaatio
Talent Management
sisällönanalyysi
performance appraisal
human resource management
Learning organization
content analysis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record