Viivästyneen varhaisen kielenkehityksen ja suvuittain kulkevan lukivaikeusriskin yhteys kielellisiin taitoihin lapsuusiässä sekä lukutaitoon yläkouluiässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133549
Title: Viivästyneen varhaisen kielenkehityksen ja suvuittain kulkevan lukivaikeusriskin yhteys kielellisiin taitoihin lapsuusiässä sekä lukutaitoon yläkouluiässä
Author: Husu, Alina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133549
http://hdl.handle.net/10138/156151
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet: Varhaisen kielenkehityksen viivästyminen on melko tavallista ja suurella osalla lapsista ohimenevää. Viiveen havaitseminen on kuitenkin tärkeää, sillä se saattaa olla ensimmäinen merkki pysyvämmistä kielellisistä vaikeuksista, jotka voivat johtaa lukemisvaikeuksiin kouluiässä. Lukemisvaikeuksista eniten on tutkittu lukivaikeutta, jolla on vahvasti geneettinen perusta. Se ilmenee suomenkielisillä usein erityisesti lukemissujuvuuden ongelmina. Lukemisessa ilmenevissä pulmissa voi myös olla kyse ensisijaisesti luetun ymmärtämisen vaikeudesta, jonka taustalla on usein laajempia kielellisiä vaikeuksia. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin varhaiselta kielenkehitykseltään viivästyneiden ja suvuittain kulkevan lukivaikeuden riskissä olevien suomenkielisten lasten kielellisiä taitoja lapsuusiässä ja lukutaitoa yläkouluiässä. Lisäksi tarkasteltiin, miten suvuittain kulkevan lukivaikeuden riskissä olevilla lapsilla kielenkehityksen viive ennustaa lukemisen vaikeuksia yläkouluiässä. Menetelmä: Tutkimusaineisto oli osa Jyväskylän yliopiston LKK-tutkimuksessa kerättyä aineistoa. Tutkittavat jaettiin alaryhmiin varhaisen kielellisen suoriutumisen perusteella. Puheen tuoton taidoissa viivästyneitä lapsia, joiden ymmärtämistaidot olivat ikätasoiset (VKK1-ryhmä, n=10), ja sekä puheen tuoton että ymmärtämisen taidoissa viivästyneitä lapsia (VKK2-ryhmä, n=12) verrattiin samanikäisiin, kielellisiltä taidoiltaan tyypillisesti kehittyneisiin lukivaikeusriski- ja ei-riskilapsiin (LR-ryhmä, n=83 ja ER-ryhmä, n=79). Ryhmien välisiä taso- ja kehityseroja kielellisissä taidoissa 1.5–5.5 vuoden iässä ja teknisessä sekä toiminnallisessa lukutaidossa yläkouluiässä tutkittiin yksisuuntaisella ja toistettujen mittausten varianssianalyysillä. Kielenkehityksen viiveen yhteyttä lukemisen vaikeuksiin tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö -testillä. Tulokset ja johtopäätökset: VKK1-ryhmän varhainen tuottava kieli oli kumpaakin verrokkiryhmää heikompi ja myöhemmät kielelliset taidot olivat yksittäisissä ikäpisteissä ER-ryhmää heikommat. Yläkouluiässä VKK1-ryhmän lukemisen sujuvuus oli ER-ryhmää heikompi. VKK2-ryhmän tuottavan ja ymmärtävän kielen taidot olivat läpi tutkitun ikävälin molempia verrokkiryhmiä heikommat ja osittain myös VKK1-ryhmää heikommat. VKK2-ryhmän lukemisen tarkkuus oli ER-ryhmää heikompi ja toiminnallinen lukutaito kaikkia muita ryhmiä heikompi. Lukivaikeuden esiintyvyys ei kummassakaan VKK-ryhmässä eikä LR-ryhmässä poikennut odotuksesta, joten kielenkehityksen viive ei näytä olevan nuoruusiän lukivaikeuden lisäriski suvuittain kulkevan lukivaikeusriskin päälle. Heikon toiminnallisen lukutaidon esiintyvyys poikkesi merkitsevästi odotuksesta vain VKK2-ryhmässä. Tulos viittaa siihen, että varhainen tuottavan ja ymmärtävän kielen viive yhdessä suvuittain kulkevan lukivaikeusriskin kanssa voi ennakoida yläkouluiän toiminnallisen lukemisen vaikeuksia. Sen sijaan pelkkä tuottavan kielen viive yhdessä lukivaikeusriskin kanssa ei näytä nostavan heikon toiminnallisen lukutaidon riskiä.Aims: Delays in early language development are quite common and for most children transient. Recognizing a delay is nevertheless important as it might also be the first sign of more persistent language difficulties that can lead to reading difficulties at school age. The most widely researched form of a reading difficulty is dyslexia which has a strong genetic basis. Among Finnish speaking people dyslexia typically appears as problems in reading fluency. Difficulties in reading can also be due to primarily reading comprehension problems that often stem from broader oral language difficulties. The purpose of this study was to examine the childhood language skills and adolescent reading skills of Finnish speaking children with delayed early language development and familial risk for dyslexia. Furthermore, this study examined how an early language delay predicts adolescent reading difficulties in children with familial risk for dyslexia. Method: The research data were part of the data collected in Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia. The participants were divided into groups based on their early language skills. Children with delayed early expressive skills but age-equivalent receptive skills (VKK1-group, n=10) and children with delay in both receptive and expressive skills (VKK2-group, n=12) were compared to age-matched children whose early language skills were age-equivalent and who either had familial risk for dyslexia (LR-group, n=83) or did not have the risk (ER-group, n=79). Group differences in language skills between the ages 1.5–5.5 years and reading skills (decoding and functional literacy) between the ages 14–15 years were studied with One-Way and Mixed-Design ANOVAs. The connection between language delay and adolescent reading difficulties was examined using cross-tabulation and the chi-squared test. Results and conclusions: VKK1-group had weaker early expressive skills than both control groups. Later language skills in VKK1-group were at single age points weaker than in ER-group. In adolescence, VKK1-group was weaker than ER-group in reading fluency. VKK2-group was weaker than controls in all expressive and receptive language skills throughout the studied age period and partly weaker than VKK1-group. VKK2-group was weaker than ER-group in reading accuracy and weaker than all other groups in functional literacy. The prevalence of dyslexia did not deviate from expectation in either of the VKK-groups or in LR-group. Thus, delayed language development does not seem to further increase the risk for adolescent dyslexia in children with familial risk for dyslexia. The prevalence of poor functional literacy deviated significantly from expectation in VKK2-group. This indicates that an early delay in both expressive and receptive language development together with familial risk for dyslexia might predict functional reading difficulties in adolescence. However, only an expressive delay with familial risk does not seem to increase the risk for poor functional literacy.
Subject: viivästynyt kielenkehitys
suvuittain kulkeva lukivaikeusriski
tekninen lukutaito
toiminnallinen lukutaito
Discipline: Logopedi
Logopedia
Logopedics


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
alina-husu-pg2015.pdf 2.118Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record