Alkuopettajien käsitykset ja kokemukset yhteistyöstä maahanmuuttajavanhempien kanssa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133533
Title: Alkuopettajien käsitykset ja kokemukset yhteistyöstä maahanmuuttajavanhempien kanssa
Author: Pham thi, Hoang Anh
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133533
http://hdl.handle.net/10138/156156
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Many researchers suggested that home-school collaboration has a positive impact on immigrant children's integration into new country. In this thesis conceptions and experiences of collaboration with immigrant parents were studied from classroom teacher's perspective following the Epstein's theory of educational responsibility. Epstein's framework of six types of involvement was used to define the quality of home-school partnership and the school's role in home-school collaboration. Eight first and second grade classroom teachers were interviewed based on the hypothesis that the parents and teachers collaborate most closely at that stage of children's education. The interviews were recorded, transcribed and the results were analysed using phenomenography method. The results indicate that the teachers see home-school collaboration as a target-oriented partnership based on equality, that relies on interaction with the parents, and that is coordinated by the teacher. The teachers understood that they educate a child beside parents but emphasized different educational responsibilities of school and parents. Their main expectations towards immigrant parents was support for both the child and the teacher and openness towards Finnish culture, while the main challenges were language barrier, religion, differences in cultural values and fear of Finnish culture. The teachers engaged in diverse types of home-school collaboration, but there were very few targeted directly at the immigrant parents.Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata alkuopetuksessa olevien luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia yhteistyöstä maahanmuuttajavanhempien kanssa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on merkittävää lapsen oppimismenestyksessä. Etenkin maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla yhteistyö vaikuttaa myönteisesti kotoutumiseen. Aiheen ajankohtaisuuden ja tärkeyden kannalta halusin tutkia yhteistyötä opettajien näkökulmasta, koska he ovat yhteistyön luojia ja ylläpitäjiä. Tutkimuskohteena ovat opettajien käsitykset ja kokemukset, siksi käytin fenomenografista lähestymistapaa. Fenomenografisen tutkimuksen tarkoitus ei ole testata teoriaa vaan mielenkiintona on aineistosta nousseiden merkityksien kuvaaminen. Tarkastelin tutkielmassani kodin ja koulun välistä yhteistyötä kumppanuuden näkökulmasta. Käytin hyväksi Epsteinin (1987,1990, 1992) kasvatusvastuumallien viitekehystä määritellessäni kodin ja koulun välistä yhteistyösuhdetta. Lisäksi Epsteinin (1995) osallistamistyyppien viitekehyksen avulla määrittelin laadukkaan kumppanuussuhteen sekä koulun roolin kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Tutkimukseen osallistui kahdeksan luokanopettajaa. Rajasin kohdejoukkoni alkuopetuksessa oleviin luokanopettajiin, koska oletuksena on, että kodin ja koulun välinen yhteistyö toteutuu tiiviimmin alkuopetuksen puolella. Tutkimukseen osallistuvien luokanopettajien oppilaista 20% oli tutkimuksen toteutumisaikana maahanmuuttajaperheistä. Näin varmistin, että luokanopettajilla on kokemuksia yhteistyöstä maahanmuuttajavanhempien kanssa. Toteutin tutkimuksen teemahaastattelulla. Tutkimuksen teemoina olivat roolit, odotukset, laadukas yhteistyö, kasvatusvastuu, toteutunut yhteistyömuodot, onnistunut yhteistyö ja yhteistyön haasteet. Nauhoitin ja sen jälkeen litteroin haastatteluaineistoa. Analysoin tutkimusta fenomenografisen analyysin avulla. Tutkimustuloksien mukaan luokanopettajat käsittivät kodin ja koulun välisen yhteistyön olevan kumppanuutta, johon kuuluvat tasavertaisuus, tavoitteellisuus ja vuorovaikutus. Luokanopettajat käsittivät, että opettaja vastaa yhteistyön käynnistämisestä ja toteutumisesta. Opettaja kasvattaa oppilasta vanhempien rinnalla, mutta painottivat koulun ja kodin erillistä kasvatusvastuualueita: koti huolehtii lapsen kokonaiskehityksen ja hyvinvoinnin tukemisesta ja koulu pääsääntöisesti sosiaaliympäristöön soveltuvia tietojen ja taitojen opettamisesta. Opettajat odottivat, että maahanmuuttajavanhemmat tukevat koulua ja lasta sekä ovat ymmärtäväisiä ja avoimia suomalaista kulttuuria kohtaan. Kodin ja koulun välinen yhteistyö toteutui erilaisina yhteistyömuotoina: perhe-, luokka- ja koulutasoinen yhteistyömuoto. Lähialueen yhteisön kanssa tehtävää yhteistyötä on toteutettu vain yhdessä koulussa. Erityisesti maahanmuuttajaperheille suunnattua yhteistyötoimintaa on vain yhdessä koulussa, jossa järjestettiin oman kielen vanhempainilta koulun suurimmalle etniselle vähemmistöryhmälle. Luokanopettajien käytännön kokemukset onnistuneista yhteistöistä maahanmuuttajavanhempien kanssa tukevat heidän käsitystä yhteistyökumppanuudesta. Molemmista niin kokemuksista kuin käsityksistä tulee esille samanlaisia piirteitä yhteistyökumppanuudesta. Haasteellisista yhteistyön kokemuksista opettajat nostivat esille kielimuurin, uskonnon, arvoerot ja maahanmuuttajavanhempien kulttuuripelon. Kuitenkin opettajat tiedostivat sen, että koetut haasteet ovat perhekohtaisia, eivätkä esiinny aina kaikkien maahanmuuttajaperheiden kanssa.
Subject: kodin ja koulun välinen yhteistyö
yhteistyökumppanuus
luokanopettaja
maahanmuuttajavanhemmat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record