Itsetunto ja koulu : kuudesluokkalaisten itsetunnon yhteys oppimisvaikeuksiin, kouluarvostukseen ja -ympäristöön

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133507
Title: Itsetunto ja koulu : kuudesluokkalaisten itsetunnon yhteys oppimisvaikeuksiin, kouluarvostukseen ja -ympäristöön
Alternative title: Self-esteem and School : associations between 6 graders' self-esteem, learning difficulties, school value and school environment
Author: Bauer, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133507
http://hdl.handle.net/10138/156159
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to examine 6th graders' self-esteem and find out what kind of factors in the school environment are interrelated with it. This study examined interrelation between self-esteem and gender, learning difficulties, school value, school satisfaction, teacher's behavior, being bullied and participating in bullying. These different variables were chosen based on previous studies about self-esteem. The aim is to gain better understanding of the different factors that influence students' self-esteem in the school environment and therefore provide help for teachers battling with issues regarding self-esteem enhancement. The data was collected in the spring of 2013 as part of the Mind the Gap -project. Participants (n=735) were 6th grades from 33 different schools. Three different groups according to self-esteem were formed: weak, mediocre, and strong self-esteem in relation to other respondents. Relations between self-esteem and other variables were examined by Pearson's product-moment coefficient and Independent-Samples T test was used to examine differences between genders. Finally two-way ANOVAs were conducted to investigate self-esteem and gender differences regarding the different variables. According to the results 6th graders evaluated their self-esteem as relatively good. Boys reported better self-esteem than girls. However the boys also experienced more learning difficulties and took part in bullying more than girls. Girls' reported their school value, on the other hand, higher than boys'. There were no differences between genders in school satisfaction, experiencing teacher's behavior nor being bullied. The effect of self-esteem was clearly higher than the effect of gender on all the variables. Also an interaction effect of self-esteem and gender was found regarding being bullied. In the mediocre self-esteem group boys experienced more bullying than girls. The boys of the mediocre self-esteem group also participated in bullying the most.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, minkälainen kuudesluokkalaisten koettu itsetunto on ja mitkä asiat kouluympäristössä ovat siihen yhteydessä. Itsetuntoa tutkittiin suhteessa sukupuoleen, oppimisvaikeuksiin, kouluarvostukseen, kouluviihtyvyyteen, opettajan toimintaan sekä kiusatuksi tulemisen kokemuksiin ja kiusaamiseen osallistumiseen. Nämä muuttujat valittiin perustuen aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimuksen avulla on tarkoitus ymmärtää paremmin niitä tekijöitä, joilla voi koulumaailmassa olla heikentävä tai vahvistava vaikutus oppilaan itsetunnolle. Näin tutkimus voi auttaa opettajaa ratkaisemaan oppilaan itsetunnon tukemiseen liittyviä haasteita. Tutkimusaineisto kerättiin 2013 vuoden keväällä osana Mind the Gap -pitkittäistutkimushanketta. Tutkimukseen osallistui (n= 735) kuudesluokkalaisia oppilaita 33 eri koulusta. Vastaajat jaettiin koetun itsetunnon perusteella kolmeen eri itsetuntoluokkaan: Heikko, keskiverto, ja vahva itsetunto suhteessa muihin vastaajiin. Vastaajien koettua itsetuntoa suhteessa riippuviin muuttujiin tutkittiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Riippumattomien parien t-testillä tarkasteltiin oliko sukupuolten välillä eroja. Lopuksi tutkittiin kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla itsetunnon ja sukupuolen sekä niiden yhteisvaikutusta muuttujiin. Tämän tutkimuksen mukaan kuudesluokkalaiset kokivat itsetuntonsa keskimäärin melko positiiviseksi. Pojilla itsetunto oli keskimäärin vahvempi kuin tytöillä. Pojilla oli toisaalta myös enemmän koettuja oppimisvaikeuksia ja he osallistuivat enemmän kiusaamiseen. Tytöillä taas kouluarvostus oli korkeammalla tasolla. Kouluviihtyvyyden, opettajan toiminnan ja kiusatuksi tulemisen kokemuksissa ei löytynyt eroja sukupuolten välillä. Itsetunnolla oli kaikkien muuttujien kohdalla suurempi selittävä tekijä kuin sukupuoli. Kiusatuksi tulemisen osalta löydettiin itsetunnon ja sukupuolen yhteisvaikutus ja selvisi, että keskiverto itsetunnon luokassa pojat kokevat enemmän kiusaamista kuin tytöt. Saman ryhmän pojat toisaalta myös osallistuivat eniten kiusaamiseen.
Subject: minäkuva
oppimisvaikeudet
kouluarvostus
kouluviihtyvyys
opettajan toiminta
koulukiusaaminen
itsetunto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laura_Bauer_pro_gradu_2015.pdf 898.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record