"Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään." : Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133480
Title: "Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään." : Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli
Author: Rohiola, Assi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133480
http://hdl.handle.net/10138/156170
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aim: People with severe and profound intellectual disabilities communicate with early communication skills through their life. It is difficult for them to interact with other people in their daily life and that is why they usually end up on the edge of interaction. Usually people with severe and profound intellectual disabilities communicate mainly with staff members. Staff members' abilities and time determine how the interaction will work between the communication partners. The purpose of this study was to find out how the HYP model, developed for supporting interaction, works. The aim was also to find out which are the benefits of the use of HYP model and opportunities for the staff members to support the interactions between them and persons with intellectual disabilities by using the HYP model. The aim of this study is also to produce information that people with intellectual disabilities would get more opportunities for interaction. Methods: This research data were collected in the Communication and Technology Center of the Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities (Tikoteekki). The data were collected during autumn 2013 and spring 2014 in three different Finnish units where the first trials of the HYP model were accomplished. Participants of this study were staff members and clients. Staff members were altogether 48, 2 to 7 per client. They were, for example, teachers and school assistants. The clients were people with intellectual disabilities and people with autism. The data consisted of different HYP forms, which the staff members had filled in during the HYP periods. These data were analyzed using the Grounded Theory methodology. Results and conclusions: The core category from the data forms through Grounded Theory methodology to be reciprocal interaction. The main categories were cooperation, presence, contact and initiative. The core category collected the whole data and all the different categories together. It was, for example something what the staff members tried to reach during the HYP interaction or it was a wish to achieve with their clients. By using the HYP model the staff members got to know their clients' different interaction styles better. Because of these elements reciprocal interaction was easier to be accomplished during the HYP moments.Tavoitteet: Vaikeimmin kehitysvammaiset ihmiset kommunikoivat varhaisten vuorovaikutustaitojen varassa läpi elämänsä. Heidän on vaikea saada itseään kuulluksi arjessaan vaikeiden puhe- ja kommunikointiongelmiensa vuoksi, joten heidän vuorovaikutuskokemuksensa ovat vaarassa jäädä vähänlaisiksi ja laadultaan heikoiksi. Heidän lähimmät vuorovaikutuskumppaninsa ovat usein heidän omia avustustyöntekijöitään, joiden vuorovaikutustaidot sekä ajankäyttö määrittävät, miten vuorovaikutus onnistuu heidän välillään. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia asioita vuorovaikutukseen keskittyvän HYP-mallin käytöllä voidaan saavuttaa tällaisissa tilanteissa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää HYP-mallin toimivuutta, hyötyjä ja mahdollisuuksia työntekijöiden työvälineenä. Yleisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää ja hyödyntää vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten kanssa, jotta he eivät jäisi ilman vuorovaikutuskokemuksia. Menetelmät: Tämän tutkimuksen aineisto saatiin Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekistä. Aineisto oli kerätty vuoden 2013 syksyn ja vuoden 2014 kevään aikana kolmesta suomalaisesta yksiköstä, joissa toteutettiin Suomen ensimmäiset HYP-mallin kokeilujaksot. Tutkittavat koostuivat HYP-toimintamallia toteuttavista työntekijöistä sekä HYP-jaksossa mukana olleista asiakkaista. Asiakkaita oli yhteensä kymmenen, yhdeksän miestä ja yksi nainen. He olivat kehitysvammaisia, vaikeasti kehitysvammaisia ja autistisia ihmisiä. Kokonaisuudessaan HYP-jaksoja oli toteuttamassa 48 työntekijää, 2–7 työntekijää asiakasta kohden. Työntekijät olivat asiakkaiden omia luokanopettajia, kouluavustajia, iltapäivähoitoryhmän kouluavustajia tai ryhmäkodin työntekijöitä. Aineistoon sisältyi HYP-kokeiluyksiköiden täydentämiä seuranta- ja koostelomakkeita sekä kysely HYP-jakson toteuttaneille työntekijöille ennen ja jälkeen jakson. Aineisto analysoitiin mukaillen Grounded Theory –metodologiaa. Tulokset ja johtopäätökset: Koko aineistosta muodostui tutkimusmenetelmän avulla ydinkategoriaksi vastavuoroinen vuorovaikutus ja pääkategorioiksi yhteistyö, läsnäolo, kontakti ja aloite. Ydinkategoria kokosi koko aineiston kaikki kategoriaryhmittymät yhteen. Ydinkategoria 'vastavuoroinen vuorovaikutus' edustaa työntekijöiden tavoitteita ja toiveita sekä toteutuvia ja ei-toteutuvia asioita HYP-tuokioissa. Yksiköissä HYP-jakso koettiin yleisesti hyödyllisenä vuorovaikutusmallina. Sen avulla työntekijät oppivat tuntemaan asiakastaan aiempaa paremmin, kuten tunnistamaan hänen vuorovaikutusaloitteitaan ja -keinojaan. Nämä keinot edesauttoivat vastavuoroisen vuorovaikutuksen toteutumista. Tutkimustulokset antavat lähtökohdan jatkotutkimukselle, kuten HYP-mallin vaikutuksista yksiköiden arjen toimivuuteen, jos sitä toteutettaisiin kaikkien yksikön asiakkaiden kanssa.
Subject: HYP-malli
Vuorovaikutus
Vastavuoroinen vuorovaikutus
Grounded Theory –metodologia
Discipline: Logopedi
Logopedia
Logopedics


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record