Tavoiteorientaatioiden yhteys autonomian tuen kokemuksiin 8. - 9. luokilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133512
Title: Tavoiteorientaatioiden yhteys autonomian tuen kokemuksiin 8. - 9. luokilla
Alternative title: Effects of goal orientations on 8th - 9th grade students' experience of autonomy support
Author: Lappi, Reetta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133512
http://hdl.handle.net/10138/156181
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to investigate which goal orientation has effects on the school's 8th - 9th grade students' feelings of autonomy. This was studied in all 8th - 9th grade students'. Previous studies have shown that motivation is a complicated process. It is affected by students' goals, expectations, intrinsic motivation, and experience of autonomy and assessments of ones abilities, self-esteem and fear of failure. Motivation was explained by goal orientation theory and self-determination theory. The data was collected using quantitative methods. All study subjects were eight and ninth graders (N202) in one Finnish middle school. Data was collected in Autumn 2010 of all the school's eight and night graders by paper questionnaire. Data from the questionnaires was put in to IBM SPSS Statistics 21 software, which was used for analysis. Factor analysis, correlation matrix and regression analysis were used for research method. Main results of this study were that differently goal oriented students experience autonomy in learning differently. Student who have positive attitudes towards school tend to experience more autonomy in learning than student who have more negative attitudes towards school. Mastery orientation predicts student's experiences of teachers help and experiences of autonomy the best. Performance orientation, performance approach and performance avoidance goal correlated positively with of teachers help and experiences of autonomy. Work-avoidance goal correlated negatively with experiences of teachers help.Tavoitteet. Tutkielman tärkeimpänä tarkoituksena on selvittää, ennustavatko eri tavoiteorientaatiot koulun 8. - 9.-luokkien oppilaiden kokemuksia autonomian tuesta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulumotivaation rakentuminen on monimutkainen prosessi. Siihen vaikuttaa oppilaan tavoitteet, odotukset, sisäiset motivaatiot, autonomian kokemus, käsitykset omista kyvyistä, itseluottamus ja epäonnistumisen pelko. Tässä tutkielmassa motivaatiota käsitellään tavoiteorientaatioteorian ja itsemääräämisteorian puitteissa. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin määrällisin menetelmin. Tutkimuksen kohteena olivat yhden suomalaisen yläkoulun 8.-9. luokkien oppilaat (N=202). Aineisto kerättiin syksyllä 2010 kaikilta koulun 8.-9.-luokkien oppilailta paperisilla kyselylomakkeilla. Kyselylomakkeilla kerätty aineisto myöhemmin siirrettiin IBM SPSS Statistics 21tilasto-ohjelmaan, jossa varsinainen aineiston analysointi tapahtui. Aineiston tutkiminen aloitettiin sitä kuvailevien tunnuslukujen avulla. Varsinaisina tutkimusmenetelminä käytettiin faktorianalyysiä, korrelaatioanalyysiä ja regressioanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielman tulosten merkittävin anti liittyy siihen, että eri tavoin orientoituneet oppilaat kokevat autonomiaa eri tavoilla. Oppilaat joilla on positiivisia asenteita koulua kohtaan kokevat suurempaa autonomian tukea kuin sellaiset oppilaat, joilla on negatiivisempia asenteita koulua kohtaan. Tuloksista havaittiin, että oppimisorientaatio ennusti parhaiten kokemusta opettajalta saatavasta tuesta ja autonomian kokemusta. Saavutusorientaatio, suoritus-lähentymisorientaatio ja suoritus-välttämisorientaatiot olivat positiivisessa yhteydessä opettajalta saatavan avun ja autonomian kokemuksien kanssa. Välttämisorientaatiot olivat negatiivisessa yhteydessä kokemukseen opettajalta saatavan avun kanssa.
Subject: tavoiteorientaatiot
autonomian tukeminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record