Ohjaavien kouluttajien näkemyksiä työstään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133513
Title: Ohjaavien kouluttajien näkemyksiä työstään
Author: Korpiaho, Sanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133513
http://hdl.handle.net/10138/156182
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. This study aims to find out how career counsellors view their work in the field of career counselling training. Career counselling has been constantly changing and evolving during the past 40 years. It has changed from an education which aimed to help people with difficulties to find work to a profession aiming for new direction. Because of changes in working life, the main goals of career counselling have been redefined time after time. Career counsellors have also been forced to redefine the reasoning and the practice of their work as well as their counselling expertise and attitudes towards their students. There have been only a few studies about career counselling training from career counsellors' points of view. This study aims at filling this gap. Research questions: 1) How do career counsellors view their work? 2) What kind of aims and practices do the counsellors have in their work? 3) How are the counsellors positioned towards their students? Methods. The data for this study was collected by semi-structured interviews during spring 2010. Six career counsellors working in vocational adult education centres in greater Helsinki were interviewed. The research material was analyzed by theory based qualitative analysis. Results and conclusions. When the counsellors spoke about their work, four main themes were found: the position and respect for the work, commitment to work, individual work practices and emotional work. The most essential aims for the counselling were to achieve a change in and a new direction for a student's life and to encourage their self-directedness. The counselling practices were based on work experience and hands-on counselling practices, which were created together with colleagues. Different counselling theories were seen as completing elements to a hands-on counselling practice. The career counsellors had different roles towards their students, which included work as a counsellor, a pedagogue, an advisor, a representative and a guardian. An increased need for career counselling can be seen in the future. Therefore it is important that career counsellors commitment to work will be supported and opportunities to develop their skills will be ensured. Theoretical basis, aims and practices of career counselling should be analysed and further developed in the future and career counsellors should take part in this development and discussion.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää valmentavassa työvoimakoulutuksessa toimivien ohjaavien kouluttajien näkemyksiä työstään. Ohjaava koulutus on viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana muuttunut vaikeasti työllistettävien auttamiseen pyrkivästä koulutuksesta uutta suuntaa hakevaksi ammattialaksi. Työelämän muutosten myötä koulutuksen tehtävää on määritetty yhä uudelleen. Myös ohjaavat kouluttaja ovat joutuneet uudistamaan työkäytäntöjään, osaamistaan sekä asemaansa opiskelijoihin. Ohjaava koulutusta on tutkittu vain vähän ohjaavien kouluttajien näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tehtävänä on vastata tähän puutteeseen. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisena ohjaavat kouluttajat näkevät työnsä? 2) Millaisia päämääriä ja käytäntöjä ohjaavilla kouluttajilla on työssään? ja 3) Miten ohjaavat kouluttajat asemoituvat opiskelijoihin? Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla keväällä 2010. Tutkimuksessa haastateltiin kuutta ohjaavaa kouluttajaa, jotka työskentelivät ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa pääkaupunkiseudulla. Tutkimusaineiston analysoinnissa sovellettiin teoriasidonnaista teemoittelua. Tulokset ja johtopäätökset. Ohjaavien kouluttajien omaa työtään koskeva puhe jäsentyi neljään teemaan, jotka olivat työn asema ja arvostus, työhön sitoutuminen sekä persoonallinen työote ja tunnetyö. Ohjaustyön keskeisimpiä päämääriä olivat muutoksen ja uuden suunnan saavuttaminen opiskelijan elämään sekä opiskelijan itseohjautuvuuden tukeminen. Ohjaustyön käytännöt olivat kokemukseen perustuvia ja kollegoiden kesken rakennettuja. Erilaisten ohjausteorioiden merkitys oli tukea käytännönläheistä ohjaustyyliä. Ohjaavan kouluttajan asema suhteessa opiskelijaan sisälsi ohjaajana, pedagogina, neuvojana, edustajana ja vartijana toimimisen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tulevaisuudessa ohjaavan koulutuksen tarpeen voidaan nähdä vain lisääntyvän. Tämän vuoksi ohjaavien kouluttajien työhön sitoutumista tulee vahvistaa entisestään ja tarjota heille erilaisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja tukiverkostoja. Ohjaavan koulutuksen teoreettisten lähtökohtien, päämäärien ja käytäntöjen tarkastelua ja jatkokehittämistä tulee jatkaa tulevaisuudessa ja ottaa ohjaavat kouluttajat vahvemmin mukaan tähän kehittämistyöhön.
Subject: ohjaava kouluttaja
yksilö ja työ
ohjaava koulutus
työvoimakoulutus
aikuiskoulutus
Subject (yso): ohjaava koulutus
aikuiskoulutus
työvoimakoulutus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record