"Mitä ja miksi minä oikeasti haluan?" : Opettajaopiskelijoiden motivaatio, persoonallisuus ja uravalintavarmuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133477
Title: "Mitä ja miksi minä oikeasti haluan?" : Opettajaopiskelijoiden motivaatio, persoonallisuus ja uravalintavarmuus
Author: Kytölä, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133477
http://hdl.handle.net/10138/156183
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. This master's thesis aims to examine motivation, personality and career decision making. The theory is based on Ryan and Deci's (2002) Self-Determination Theory (SDT) and Goldberg's Big Five theory. The theory also includes the concept of career decision making. In SDT, motivation is divided into three parts; intrinsic and extrinsic motivation, as well as amotivation. The central idea of the theory is a continuum between intrinsic and extrinsic motivation, instead of juxtaposing them. The Big Five theory includes the idea of Big Five Personality traits; extraversion, neuroticism, openness, agreeableness and conscientiousness. The theory emphasizes the connection between motivation, personality and career decision making. Nevertheless, there is a lack of specific evidence and previous studies to support these connections. Thus further investigation is required. Development of the motivation and personality indicators came to be a significant part of the research. These indicators are used to examine the quality of teacher student's motivation, personality and career decision making, as well as the correlation between motivation and personality. Methods. The study is a quantitative study. The data was collected via electronic questionnaire and send to a group of teacher students in the University of Helsinki during fall 2014. The questionnaire contains a motivation scale, personality scale and claims related to career decision making. 120 students answered the questionnaire. The questionnaires were analyzed by using SPSS-program. The analysis methods used include factor analysis, test that compare means, t-tests, analysis of variance and correlations. Results and conclusions. The study shows that the motivation and personality scales need further developing, since the scales don't function as presumed. The highest mean of motivation was found in a part of extrinsic motivation named "regulation through identification". This was followed by intrinsic motivation variables which indicate that the teacher students are mostly intrinsically motivated. Student teacher's personality traits are split evenly among all traits mentioned. Nevertheless, agreeableness has the highest mean and neutoticism the lowest. Based on the study the teacher students are thoughtful, social, dutiful and systematic. There was only a weak linear correlation between motivation and personality. The certainty of teacher student's career decision making is high.Tavoitteet. Pro gradu –tutkielmani tarkoituksena oli tutkia opettajaopiskelijoiden persoonallisuutta, motivaation laatua ja uravalintavarmuutta. Teorian pohjana olivat Goldbergin Big Five-teoria ja Ryanin ja Decin (2002) itsemääräytyvyysteoria. Teoriassa avattiin myös uravalintavarmuuden käsitettä. Itsemääräytyvyysteorian eli Self-Determination Theoryn (SDT) mukaan motivaatio jakautuu kolmeen osaan ja sen keskeisenä ajatuksena on sisäisen, ulkoisen ja amotivaation muodostama jatkumo, niiden vastakkainasettelun sijaan. Big Five -teoria sisältää käsityksen viidestä suuresta persoonallisuuden piirteestä. Näitä ovat ekstraversio, neuroottisuus, tunnollisuus, sovinnollisuus ja avoimuus kokemuksille. Teoria tuo esiin motivaation, persoonallisuuden ja uravalintavarmuuden yhteyksiä, mutta yhteyksistä ei ole olemassa tarkempaa tietoa, joka vaatii lisätutkimuksia. Merkittävään osaan tutkimusta nousi motivaatiomittarin ja persoonallisuusmittarin kehittäminen. Tutkimusongelmista muita nousevia tavoitteita olivat motivaation eri osa-alueiden ja persoonallisuuden näkeminen opettajaopiskelijoiden keskuudessa, näiden välisten yhteyksien selvittäminen ja opiskelijoiden uravalintavarmuuden analysoiminen. Menetelmät. Tämän tutkimuksen tutkimusote oli kvantitatiivinen. Sähköinen e-lomake lähetettiin otokselle Helsingin Yliopiston opettajaopiskelijoita syksyllä 2014. E-lomake sisälsi motivaatiomittarin, persoonallisuusmittarin ja uravalintavarmuuteen liittyviä väittämiä. Kyselyyn vastasi 120 opiskelijaa. Vastaukset analysoitiin SPSS-ohjelmistolla. Tutkimusmenetelminä käytettiin faktorianalyysia, keskiarvojen vertailua, t-testejä, varianssianalyysia ja korrelaatioita. Tulokset ja johtopäätökset. Motivaatio- ja persoonallisuusmittareissa havaittiin kehittämisen kohteita. Keskiarvoltaan korkeimmaksi motivaation osa-alueeksi nousi ulkoisen motivaation "hyötymisen" osa-alue. Tämän jälkeen korkeimpia arvoja saivat sisäisen motivaation muuttujat. Vaikka ulkoinen motivaatio nousi esiin vahvasti, voidaan sanoa, että opiskelijat ovat enimmäkseen sisäisesti motivoituneita. Opettajaopiskelijoiden persoonallisuus jakautui melko tasaisesti kaikille persoonallisuuspiirteille. Voimakkaimpana nousi esiin persoonallisuuspiirre sovinnollisuus ja matalimpana neuroottisuus. Tutkimuksen perusteella opettajaopiskelijat ovat huomaavaisia, sosiaalisia, velvollisuudentuntoisia ja järjestelmällisiä. Motivaation ja persoonallisuuden välillä oli havaittavissa ainoastaan heikkoa lineaarista yhteyttä. Opettaopiskelijoiden uravalintavarmuus oli korkea.
Subject: itsemääräytyvyysteoria
persoonaallisuus
uravalintavarmuus
motivaatio
Subject (yso): big five -teoria


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record