Opettajien näkemyksiä kokonaisesta käsityöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133515
Title: Opettajien näkemyksiä kokonaisesta käsityöstä
Author: Erkko, Janika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133515
http://hdl.handle.net/10138/156187
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The main purpose of this study is to describe and analyze teachers views of holistic craft and its realization in primary school. There were two research questions at this study: 1) How teachers understand the concept of holistic craft? 2) How does holistic craft come true according to the teachers. The research material was collected on social media (Facebook) by group interview. The group interview lasted six weeks (23.1-9.3.2015). There were six class teachers and subject teachers who took part in the interview. They had working experience from three to 21 years. Qualitative content analysis was used to analyze the data. The analysis was based on five themes rising from the theory and structuring the interview (conceptual perspective, perspective of value, perspective of process, perspective of pupils, perspective of teaching). The conceptual perspective showed that the concept of holistic craft was understood well. The teachers categorized concept to ideation, designing, making and evaluation. On the other hand holistic craft were mixed up mistakenly with the combination of textile craft and technical craft. The holistic craft were seen of a great value and it should be systematically realized already from the first grade. However, some of the teachers thought that it is also important to teach ordinary craft. Perspective of process showed that the holistic craft process needs frames, facilitation and time, so that implementation is possible. When the teachers spoke about the holistic craft, they spoke mostly about designing. The designing needs to be trained as much as making process because difficulties of designing in particular was felt resulting from a lack of experience. From the pupils' perspective pupils' experience of holistic craft seemed to affect pupils' attitudes towards holistic craft. When the pupils' get accustomed to working according to holistic craft since the first class, they would prefer holistic craft as normal approach. As a novel issue for teachers, holistic craft was experienced slightly challenging. Also, the teachers' own attitude had an impact on pupils' attitude. From the perspective of teaching, teachers' thought that craft science education and their working experience were important factors to the teaching of holistic craft.Tutkimuksen tarkoitus on kuvata opettajien näkemyksiä kokonaisesta käsityötä ja sen toteutumisesta peruskoulussa. Tutkimukselle asetettiin kaksi tutkimusongelmaa: 1) Millä tavoin käsityötä opettavat opettajat ymmärtävät kokonaisen käsityön käsitteen? 2) Kuinka kokonainen käsityö toteutuu opettajien mukaan? Tutkimusaineisto kerättiin sosiaalisessa mediassa (Facebook) toteutetulla ryhmähaastattelulla. Kuusi viikkoa (23.1-9.3.2015) kestävään ryhmähaastatteluun osallistui kuusi käsityötä opettavaa luokanopettajaa ja aineenopettajaa, joiden työkokemus vaihteli kolmen vuoden ja 21 vuoden välillä. Aineiston analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Analyysin pohjana oli haastattelurungossa esiintyneet viisi teemaa (käsitteen näkökulma, arvonäkökulma, prosessin näkökulma, oppilaan näkökulma ja opetuksen näkökulma). Käsitteen näkökulma osoitti, että pääsääntöisesti kokonaisen käsityön käsite ymmärrettiin hyvin. Opettajat sisällyttivät käsitteeseen käsityön ideoinnin, suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin. Toisaalta kokonaisen käsityön käsite sekoitettiin tekstiilityön ja teknisen työn yhdistelmäksi, jota se ei tarkoita. Kokonaisen käsityön arvo nähtiin niin suurena, että sen suunnitelmallista toteuttamista jo ensimmäisellä luokalla pidettiin tarpeellisena. Kuitenkin osa opettajista piti tärkeänä myös ositetun käsityön opettamisen. Prosessin näkökulmassa ilmeni, että kokonainen käsityöprosessi tarvitsee raamit, helpottavia keinoja ja aikaa, jotta sen toteuttaminen on mahdollista. Kokonaisen käsityön osa-alueista suunnittelu esiintyi opettajien puheissa eniten. Suunnittelun nähtiin tarvitsevan harjoittelua siinä missä valmistuskin, sillä suunnittelun vaikeuden koettiin johtuvan etenkin kokemattomuudesta. Oppilaan näkökulmasta käsin voidaan todeta, että oppilaiden suhtautumiseen kokonaista käsityötä kohtaan vaikutti hyvin paljon heidän kokemuksensa kokonaisen käsityön toteuttamisesta. Kun oppilaat olivat tottuneet työskentelemään kokonaisen käsityön mukaisesti jo ensimmäiseltä luokalta alkaen, he pitivät kokonaista käsityötä normaalina työtapana. Uutena asiana kokonainen käsityö koettiin hieman haasteelliseksi. Myös opettajan omalla asenteella koettiin olevan vaikutusta oppilaan asenteeseen. Opetuksen näkökulmasta katsottuna opettajat pitivät tärkeänä käsityön opintoja ja kokemusta opettajana toimimisesta.
Subject: kokonainen käsityö
ositettu käsityö
suunnitteluprosessi
käsityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record