Tekstiilityöluokan oppimisympäristön viihtyisyys : Luotaintutkimus seitsemännen luokan oppilasryhmälle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133518
Title: Tekstiilityöluokan oppimisympäristön viihtyisyys : Luotaintutkimus seitsemännen luokan oppilasryhmälle
Author: Sainio, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133518
http://hdl.handle.net/10138/156190
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Aim of this study is to determine the students' views of the cosiness of the learning environment. Previous studies shows that the lighting, coloring, social behavior and functionality plays a big role in the cosiness of the classroom. The research question of this study is to find out the factors that makes students feel cosiness in the learning environment in textile classroom. The method of this thesis is qualitative. Instead of statistical generalization this study aims to describe the phenomenon. The probe study is one of the newest user research methods and it is based on a participatory self-documentation with different probe assignments. The study involved six seventh grade students. The collected data was analyzed by dividing it to four themes: lighting, coloring, social behavior and functionality. Different themes was approached with content analysis. The study is based on analysis of the existing theory, so the content analysis has been theory-driven. Result of the study is that a cosy classroom is bright, warm, quiet, organized, colorful, soft, stimulating, inspiring and has lots of character. In students opinion uncomfortable class is dark, colorless, hard, boring, confusing, impersonal, noisy, cold and restlessTämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää oppilaiden näkemyksiä tekstiilityöluokan viihtyisyydestä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että valaistuksella, värityksellä, sosiaalisuudella ja sitä myötä toiminnallisuudella on paljon vaikutusta kotoisuuden ja viihtyisyyden tunteen syntymiseen. Näistä teoreettisista lähtökohdista tutkimukseni tutkimuskysymykseksi nousi, mitkä tekijät vaikuttavat oppilaiden mielestä oppimisympäristön viihtyisyyteen. Tutkimus on menetelmältään kvalitatiivista eli tilastollisen yleistämisen sijaan tässä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ilmiötä, oppimisympäristön viihtyisyyttä, kokonaisvaltaisesti. Luotaintutkimus on yksi uusimmista käyttäjätutkimuksen menetelmistä ja se perustuu osallistujien itsedokumentointiin erilaisten luotaintehtävien avulla. Tutkimukseen osallistui kuusi seitsemäsluokkalaista oppilasta. Luotaimella kerättyä aineistoa analysoitiin jakamalla se ensin teoriataustasta olevaan neljään teemaan, valaistukseen, väritykseen, sosiaalisuuteen ja toiminnallisuuteen. Teemoiteltua aineistoa lähestyttiin sisällönanalyysin keinoin. Sen avulla pyrittiin tiivistämään aineisto selkeään muotoon ja kytkemään ilmiö laajempaan kontekstiin. Tutkimuksen analyysi perustuu jo olemassa olevaan teoriaan, joten sisällönanalyysi on ollut teorialähtöistä. Tutkimuksen tuloksena on havaittavissa, että oppilaiden valinnoissa käy todella selvästi ilmi, että viihtyisä luokka on ominaisuuksiltaan valoisa, lämmin, rauhallinen, persoonallinen, järjestelmällinen, värikäs, pehmeä, virikkeellinen ja inspiroiva. Epäviihtyisänä luokkana pidettiin pimeää, väritöntä, kovaa, tylsää, sekavaa, persoonatonta, äänekästä, kylmää ja rauhatonta luokkaa. Tutkimuksen teoriataustassa esiintyvät neljä näkökulmaa tulivat esiin myös oppilaiden vastauksissa.
Subject: luotain
luotaintutkimus
oppimisympäristö
viihtyisyys
tekstiilityöluokka
luokkahuone


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record