Museo kohtaa kulttuurit : museoammattilaisten näkemyksiä monikulttuurisuuden tuomista haasteista ja mahdollisuuksista kulttuuriperintökasvatuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133472
Title: Museo kohtaa kulttuurit : museoammattilaisten näkemyksiä monikulttuurisuuden tuomista haasteista ja mahdollisuuksista kulttuuriperintökasvatuksessa
Alternative title: Museum encounters cultures : Professionals' views on how multiculturalism challenges and gives new perspectives in cultural heritage education
Author: Tupala, Tiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133472
http://hdl.handle.net/10138/156191
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aim of the study. Society has become more diverse during the last decade. Tolerance is the key to today's society. Knowing cultural heritage helps to construct cultural identity. Understanding cultural heritage and cultural identity helps to understand other cultures better. Museums have an important role in cultural heritage education. Museums can offer visitors things they can relate to and identify with. In this way museums can help to construct cultural identity. The aim of this study is to find out how different cultures are taken into account in museums according to professionals. The aim is also to find out how museums can help to construct cultural identity. Methods. This study is a qualitative case study. The data was collected from two professionals in museum field. The research data was collected by individual interviews using theme interviews. Data from the interviews was analysed by qualitative content-based analysis. The data was analysed by themes utilizing the themes from the interviews. Results and conclusions. The results show that the aim in museums is to have an interactive relationship with the museums visitors. Museums have also tried to get more diverse spectrum of visitors. The professionals consider multiculturalism as an important topic. Multiculturalism and the increasing diversity of society create new challenges for museums. Multiculturalism also brings new possibilities and new perspectives. Museums have an important role in the society as an advocate of tolerance. The professionals are worried that tolerance education is not appreciated enough in the society though. Museums can increase tolerance by providing information about different cultures. It is important to provide culture for the minorities also. Professionals see that museums can support the process of constructing cultural identity. It is important that museums highlight the issues visitors can identify with.Tavoitteet. Yhteiskunta on moninaistunut paljon viimeisen vuosikymmenen aikana. Suvaitsevaisuus on avain nykypäivän yhteiskunnassa toimeen tulemiseen. Kulttuuriperintöön tutustuminen auttaa oman kulttuurisen identiteetin rakentamisessa. Kulttuuriperinnön ja oman kulttuurisen identiteetin tunteminen taas auttaa ymmärtämään muita kulttuureita. Museoilla on tärkeä rooli kulttuuriperintökasvatuksessa. Museot voivat tarjota kävijöilleen juuria ja kiinnittymisen kohteita, joiden avulla kulttuurista identiteettiä voi rakentaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksen on selvittää, miten museoissa museoalan ammattilaisten mukaan otetaan erilaisia kulttuureita huomioon. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten museo voi tukea kävijöidensä kulttuurisen identiteetin rakentumista. Menetelmät. Tutkimus on laadullisin menetelmin tehty tapaustutkimus, jossa tutkimuksen kohteena olivat kaksi museoalan ammattilaista. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluilla teemahaastattelua käyttäen. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti. Analyysissä käytin teemoittelua, haastattelun teemoja hyväksi käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Museoammattilaisten mukaan museon tavoitteena on luoda vuorovaikutuksellinen suhde kävijään ja museoihin on pyritty saamaan laajaa kävijäkuntaa. Museoammattilaiset pitävät monikulttuurisuuden teemaa tärkeänä. Monikulttuurisuus ja yhteiskunnan moninaistuminen tuo haasteita museoille, toisaalta se myös tuo mahdollisuuksia ja uusia näkökulmia museon toimintaan. Museoilla on tärkeä rooli yhteiskunnassa suvaitsevaisuuden puolestapuhujana. Museoammattilaiset ovat kuitenkin huolestuneita suvaitsevaisuuskasvatuksen arvostuksen heikosta tilasta. Museot voivat lisätä tietoa erilaisista kulttuureista ja sitä kautta lisätä suvaitsevaisuutta. On tärkeää tarjota myös vähemmistöille omaa kulttuuria. Ammattilaiset näkevät, että museo voi toiminnallaan tukea kävijöidensä kulttuuriperintökasvatusta ja kulttuuri-identiteetin rakentumista. On tärkeää, että museo tarjoaa samaistumisen kohteita ja sitä kautta vahvistaa kulttuuri-identiteettiä.
Subject: museum
culture
cultural heritage
cultural identity
cultural heritage education
multiculturalism
education for tolerance
tolerance
museo
kulttuuri
kulttuuriperintö
kulttuuri-identiteetti
kulttuuriperintökasvatus
monikulttuurisuus
suvaitsevaisuuskasvatus
suvaitsevaisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record