Kotitalousopettajien kokemuksia opetustyöstä ja työhyvinvoinnista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133499
Title: Kotitalousopettajien kokemuksia opetustyöstä ja työhyvinvoinnista
Author: Koski, Kiira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133499
http://hdl.handle.net/10138/156200
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: The purpose of this study is to investigate the home economics teachers' work and occupational well-being. The visible part of the teacher's work is the activity in the classroom, in addition to which the work includes a number of other pro-active and ex post tasks. One of the dominant elements of the teaching is the planning, which focuses on the tasks in more detail. Along with the planning, research wanted to emphasize teacher's own experience of work as the experiences have a strong linkage to perceived well-being. The well-being of teacher is therefore important because it is reflected in students' well-being at school. Teachers' well-being has been affected particularly by the psychological aspects of the work that are based on factors related to both teacher and working conditions. The analysis of the research included characteristics of qualitative and quantitative research methods. The target group consisted of home economics teachers from comprehensive schools from all over Finland that have been teaching in the academic year of 2014-2015. The obtained data included 67 answers of which 58 also submitted open reports. Open reports were used to study teachers' experiences of work whereas other questions were used to analyse the amount of teaching and planning. The reports formed narrative features to the research and they were analysed with categorical and thematic analysis. Thematic approach produced six themes describing different work characteristics and well-being. Quantitative analysis was used to describe the amount of time used in teaching and planning of the teachers with different backgrounds. The study revealed that the increase in teaching hours resulted in the decrease of time used in planning per one lesson. According to the research data older teachers used relatively more time in planning than the younger teachers. Teachers having more work experience used less time in planning whereas teachers with permanent employment used relatively more time in planning than teachers with temporary employment. Home economics teachers' occupational well-being was burdened by challenging students, the amount of work, sense of hurry and the lack of breaks. Instead, teachers' well-being was improved by proper intrinsic motivation originating from students and general job satisfaction.Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kotitalousopettajan työtä ja työhyvinvointia. Kotitalousopettajan työn näkyvä osuus tapahtuu opetuksena kotitalousluokassa, jonka lisäksi työ käsittää lukuisia muita ennakoivia ja jälkikäteen suoritettavia työtehtäviä. Opetustyön yksi hallitseva osa-alue on opetuksen suunnittelu, johon perehdytään työtehtävistä tarkemmin. Sen rinnalla haluttiin painottaa kotitalousopettajan omia kokemuksia työstä, sillä kokemuksilla on vahva yhteys koettuun työhyvinvointiin. Kotitalousopettajien työhyvinvoinnin selvitys on tärkeää, sillä se heijastuu oppilaiden hyvinvointiin koulussa. Opettajien työhyvinvointiin on nähty vaikuttavan erityisesti työn psyykkiset tekijät, joiden taustalla on sekä opettajaan että työoloihin pohjautuvia tekijöitä. Tutkimuksen analyysi sisälsi piirteitä kvalitatiivisesta sekä kvantitatiivisesta tutkimustavasta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat eri puolilla Suomea peruskouluissa lukuvuonna 2014–2015 kirjoilla olleet kotitalousopettajat. Kotitalousopettajien kokemuksia työstä selvitettiin e-lomakkeella kysymysten ja kertomusten muodossa. Aineistoa kertyi kaikkiaan 67 opettajalta. Opettajilta pyydettyjen kertomusten (N=58) avulla tutkittiin opettajien kokemuksia työstä, ja kyselylomakkeen kysymysten avulla tutkittiin opetuksen ja suunnittelun määrää. Kertomusosio muodosti tutkimukseen narratiivisia piirteitä, ja kertomuksia analysoitiin kategorisen analyysin sekä teemoittelun keinoin. Teemoittelu tuotti yhteensä kuusi työn ominaisuuksia ja hyvinvointia määrittelevää teemaa. Kvantitatiivisen aineiston avulla kuvattiin taustaltaan erilaisten opettajien opetukseen ja suunnitteluun käyttämää aikaa. Tutkimuksessa selvisi, että kotitalousopettajien opetustuntien määrän lisääntyminen ilmeni suunnitteluun käytettävän ajan vähentymisenä. Tutkimusaineiston mukaan iäkkäimmät opettajat käyttivät yhden oppitunnin suunnitteluun suhteellisesti enemmän aikaa kuin nuoremmat opettajat. Pidemmän työkokemuksen omaavat opettajat käyttivät suhteellisesti vähemmän aikaa opetuksen suunnitteluun. Työsuhteen vakinaistaminen ilmeni suunnitteluun käytettävän ajan lisääntymisenä. Kotitalousopettajien työhyvinvointia kuormittivat haastavat oppilaat, työn paljous ja kiireen tuntu sekä taukojen vähyys. Työhyvinvointia lisäsi oppilaista lähtevä sisäinen motivaatio sekä yleinen työtyytyväisyys.
Subject: opetuksen suunnittelu
työhyvinvointi
narratiivinen tutkimus
kotitalousopettajan työ


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record