Vaatteen laatu ja vaatetusyritysten laatuviestintä kuluttajille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133502
Title: Vaatteen laatu ja vaatetusyritysten laatuviestintä kuluttajille
Author: Granström, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133502
http://hdl.handle.net/10138/156205
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: In this study I define quality of clothing and analyze how clothing companies tell about quality of their products to their customers. In the first part of the study I concentrate to clear up what quality in the context of clothing means. This part is based on scientific research. I have studied many theories of quality and on this study the most important ones are Garvin's (1989) and Lillrank's (1998) theories which I apply to the context of clothes. This study covers the quality of clothes from point of view of both consumers and companies. In the later part of the study I survey the quality communication of five well-known clothing companies. I collected the data from the companies' websites that are available to anyone. I used Atlas.ti-program to for analyzing the collected data. Five categories of quality formed the framework of content analysis. Quality is a multidimensional concept that is difficult to define as it is tightly related to the context. Subjectivity is also very characteristic to quality. The quality of clothing, as well as any product's quality, can be seen from five different angles. They are value-based, consumer-based, manufacturing-based, system-based and transcendent quality. Companies highlight all these categories on their web-sites. The data of the study presented also a new category of quality that I call quality experience. All companies concentrate mostly on telling about system-based quality of their products. Although many studies suggest that the manufacturing-based quality is the most important viewpoint to companies, my study doesn't support that outlook. For consumers, it is difficult to evaluate the quality of clothes. Therefor they evaluate mostly the aesthetic features of clothing. Companies provide quite much information of their products' quality. The information might be helpful for consumers but it should be evaluated criticallyTässä tutkimuksessa analysoin sitä, mitä vaatteen laatu tarkoittaa ja miten vaatetusalan yritykset viestivät kuluttajille tuotteidensa laadusta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa määritän vaatteen laatua tutkimuskirjallisuuden avulla. Hyödynnän tutkimuksessa useita laatuteorioita ja -käsityksiä, joista tärkeimpiä olivat Garvinin (1989) ja Lillrankin (1999) määritelmät laadusta, ja sovellan niitä vaatteen kontekstiin. Pohdin vaatteen laatua sekä kuluttajan että vaatetusyritysten näkökulmasta. Tutkimuksen jälkimmäisessä osassa tutkin viiden tunnetun vaatetusyrityksen laatuviestintää. Keräsin tutkimukseni aineiston valittujen yritysten internetsivustoilta, jotka ovat julkisessa verkossa. Tein aineistolle sisällönanalyysin, jossa käytin apuna Atlas.ti-ohjelmaa. Analyysin runkona toimivat kirjallisuudesta löydetyt laatukategoriat. Laatu on vaikeasti määriteltävä käsite, joka on aina hyvin kontekstisidonnainen. Tunnusomaista laadulle on myös subjektiivisuus. Vaatteen, kuten minkä tahansa muunkin tuotteen, laatua voidaan tarkastella viiden kategorian kautta. Olen nimennyt ne arvokeskeiseksi, kuluttajakeskeiseksi, tuotantokeskeiseksi, systeemikeskeiseksi ja ylivertaiseksi laaduksi käyttämiäni laatuteorioita mukaillen. Nämä kaikki laadun kategoriat esiintyvät yritysten laatuviestinnässä. Aineistostani nousi esiin myös kuudes laatukategoria, jonka olen nimennyt kokemuslaaduksi. Ylivoimaisesti eniten tietoa yritykset tarjosivat systeemikeskeisestä laadusta. Vaikka useiden tutkimusten mukaan yritysten näkökulma laatuun on usein hyvin tuotantokeskeinen, niin ei voi sanoa aineistoni pohjalta. Kuluttajien on usein hyvin vaikeaa arvioida vaatteen laatua. Siksi he arvioivat vaatteesta pääasiassa sen esteettisiä ominaisuuksia. Yritykset kuvailevat internetsivustoillaan vaatteiden laatua melko paljon. Yritysten tarjoamasta tiedosta voi olla hyötyä kuluttajalle, mutta heidän tulee suhtautua siihen kriittisesti.
Subject: laatu
vaate
kuluttajat
viestintä
vaatetusyritykset
kuluttajakäyttäytyminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_valmis.pdf 816.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record