"Me ollaa niin lähel mut sit ei kuitenkaan tajuu sitä" : Viidesluokkalaisten ratkaisuja avoimeen ongelmanratkaisutehtävään

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133473
Title: "Me ollaa niin lähel mut sit ei kuitenkaan tajuu sitä" : Viidesluokkalaisten ratkaisuja avoimeen ongelmanratkaisutehtävään
Author: Harju, Varpu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133473
http://hdl.handle.net/10138/156206
Thesis level: master's thesis
Abstract: This thesis is part of a broad research project funded by Academy of Finland, in which the Finnish and Chilean mathematics teachers have given lessons focusing on problem solving for three years. The aim of the study is to describe, analyse and interpret the students' solutions to an open-ended problem and to find out what kinds of problem-solving strategies students use to reach the solution. In addition, the aim of this thesis is to analyse the students' problem-solving process under the guidance of the teacher. The theoretical frame of this study is based on defining mathematical problem solving and describing the problem-solving process. The theory also consists of the definition of problem-solving strategies based on LeBlanc's (1977) research. The research material of this study consists of the answer sheets of six Finnish classes and the videotapes of four of these classes' problem solving lessons. Firstly, the answer sheets were analysed using data-driven content analysis. Then, to find answers to the second research question, data was analysed using theory-driven content analysis. The videos were analysed using theory-driven content analysis. The pupils' solutions to the open-ended problem varied very much, especially the amount of rectangles students had drawn to find the solution. On the other hand, almost all the answer sheets included rectangles 10 cm x 5 cm and 1 cm x 14 cm. In addition, it is noteworthy that the right solution was found in just five answer sheets. Among the fifth-graders, there are big differences in what kind of problem-solving strategies they can use. The pupils used three different problem-solving strategies. Experimentation was clearly the most common, and systematic listing of possible solutions the second most common strategy. Only one class of students had tried to find patterns in the problem. The problem-solving process of the students was clearly affected by the problem-solving strategy they decided to use. The pupils' problem solving process was cyclical and the teacher influenced the process significantly the whole lesson.Tutkielma on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia, jossa suomalaiset ja chileläiset matematiikan opettajat ovat pitäneet ongelmanratkaisuun keskittyviä oppitunteja kolmen vuoden ajan. Tutkielman tavoitteena on kuvata, analysoida ja tulkita ratkaisuja, joita oppilaat esittävät avoimeen ongelmanratkaisutehtävään sekä selvittää, millaisia ongelmanratkaisustrategioita oppilaat käyttävät päästäkseen ratkaisuun. Lisäksi tutkielman tavoite on analysoida oppilaiden ongelmanratkaisuprosessin kulkua opettajan ohjaamana. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu matemaattisen ongelmanratkaisun yleisestä määrittelystä ja ongelmanratkaisuprosessin kuvaamisesta. Lisäksi teoriaosuudessa eritellään ongelmanratkaisustrategioita LeBlancin (1977) mukaan. Tutkielman aineistoksi valittiin kuuden suomalaisen luokan vastauspaperit samaan ongelmanratkaisutehtävään sekä neljän luokan ongelmanratkaisutunneista kuvatut oppilasvideot. Vastauspaperit analysoitiin ensin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin, minkä jälkeen toiseen tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Videomateriaali analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Oppilaiden esittämät ratkaisut avoimeen ongelmanratkaisutehtävään vaihtelivat hyvin paljon. Eroja oli piirrettyjen suorakulmioiden määrässä, kun taas suorakulmiot 10 cm x 5 cm ja 1 cm x 14 cm löytyivät lähes kaikista ratkaisupapereista. Huomionarvoista oli, että oikea ratkaisu löytyi 58 vastauspaperista vain viidestä. Viidesluokkalaisten välillä on suuria eroja siinä, mitä ongelmanratkaisustrategioita he osaavat käyttää. Oppilaiden käyttämistä ongelmanratkaisustrategioista kokeilu ja yritys–erehdys-menetelmä oli selvästi yleisin. Toiseksi yleisin strategia oli eri ratkaisumahdollisuuksien järjestelmällinen listaaminen. Vain yhden luokan oppilaat olivat käyttäneet strategiana säännönmukaisuuden etsimistä ongelmasta. Oppilaiden ongelmanratkaisuprosessin kulkuun vaikutti selvästi se, mitä ongelmanratkaisustrategiaa he hyödynsivät päästäkseen ratkaisuun. Oppilaiden ongelmanratkaisuprosessi eteni syklisesti, ja opettaja vaikutti merkittävästi prosessin etenemiseen koko oppitunnin ajan.
Subject: avoin ongelmanratkaisutehtävä
ongelmanratkaisustrategiat
ongelmanratkaisuprosessi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record