Käsityöhön liittyvät asenteet, käsitykset ja minäpystyvyysuskomukset peruskoulun 6. ja 9. vuosiluokalla : Poikittaistutkimus kolmen vantaalaisen koulun 6. vuosiluokan ja Etelä-Suomen kaupunkien ja taajama-alueiden koulujen 9. vuosiluokan oppilaista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133520
Title: Käsityöhön liittyvät asenteet, käsitykset ja minäpystyvyysuskomukset peruskoulun 6. ja 9. vuosiluokalla : Poikittaistutkimus kolmen vantaalaisen koulun 6. vuosiluokan ja Etelä-Suomen kaupunkien ja taajama-alueiden koulujen 9. vuosiluokan oppilaista
Author: Kantola, Anssi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133520
http://hdl.handle.net/10138/156210
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study was to survey and describe attitudes and perceptions related to craft education in a target group of 6th graders (n = 143) in three primary schools in Vantaa. These attitudes and perceptions were compared to corresponding attitudes of 9th graders (n = 459) living in Southern Finland's urban areas surveyed by the Finnish national board of education (FNBE). Differences in attitudes and perceptions were also compared between boys and girls in different grades. In addition, the purpose of this study was to theoretically examine the applicability of the FNBE's attitude scale for assessing students' self-efficacy in craft education The data was collected with the FNBE's attitude scale which is loosely based on the Fennema-Sherman test. The students' attitudes and perceptions were measured in three attitude dimensions: "Self-concept in Craft", "Liking Craft" and "Experiencing utility in Craft". The research method was a survey-type cross-sectional study and the data was analyzed with statistical methods. The applicability of the FNBE's attitude scale to assess self-efficacy in craft education was examined theoretically and conceptually, as more precise examination would have required an experimental approach. The results showed that the attitudes and perceptions of 6th and 9th graders in craft education were on average quite positive. The self-concepts in craft were slightly more positive among 6th graders than among 9th graders. The difference was due to the lower perceptions of 9th grade girls compared to 6th grade boys. The only difference observed in "Liking Craft" was among 6th graders: girls indicated liking craft slightly more than boys. Attitudes in "Experiencing utility in Craft" were slightly positive among all groups. 9th grade boys were observed to experience more utility in craft than 9th grade girls. All the observed differences were statistically significant (p < ,05) but the effect sizes of gender and grade were small (r = ,11-,19, ηp² = ,010-,031) and thus they explained only a small part of the differences. Furthermore, "Self-conception in Craft" dimension from the FNBE's attitude scale was found to be applicable for assessing self-efficacy of students in craft to some extent. In conclusion, it seems that a self-efficacy scale for craft education does not exist and this study pointed out that one should be developed, as there is arguably a need for one.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan ja kuvataan kolmen vantaalaisen koulun 6. vuosiluokan oppilaiden käsityöhön liittyviä asenteita ja käsityksiä sukupuolen mukaan jaottellen. Niitä verrataan Opetushallituksen vuonna 2010 Etelä-Suomen kaupunki- ja taajama-alueiden 9. vuosiluokan oppilailta keräämään aineistoon. Tutkimuksessa myös pohditaan, soveltuuko Opetushallituksen asennemittari minäpystyvyyden arvioimiseen käsityön kontekstissa. Menetelmät. Tämän survey-tutkimuksen kaltaisen poikittaistutkimuksen aineistona oli 6. vuosiluokan (n = 143) ja 9. vuosiluokan (n = 459) oppilailla teetetty Opetushallituksen 15-osioinen asennemittari. Oppilaiden asenteita ja käsityksiä mitattiin kolmessa asenneulottuvuudessa, jotka olivat käsitykset itsestä käsityön osaajana (minä osaajana -dimensio), suhtautuminen käsityön opiskeluun (oppiaineesta pitäminen -dimensio) ja käsitykset käsityön opiskelun hyödyllisyydestä (käsitykset oppiaineen hyödyllisyydestä -dimensio). Tutkimuksen ote oli pitkälti kvantitatiivinen, ja aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Opetushallituksen asennemittarin soveltuvuutta oppilaiden minäpystyvyyden arvioimiseen käsityössä pohdittiin teorian tasolla, sillä tarkempi tarkastelu olisi vaatinut uuden, kokeellisen tutkimusasetelman. Tulokset ja johtopäätökset. Sekä 6. että 9. vuosiluokan oppilaiden käsityön opiskeluun liittyvät asenteet ja käsitykset olivat keskimäärin varsin positiivisia. 6. vuosiluokan oppilaiden käsitykset itsestään käsityön osaajina olivat hieman Etelä-Suomen 9. vuosiluokan oppilaita positiivisempia, ja tämän eron todettiin johtuvan 9. vuosiluokan tyttöjen 6. vuosiluokan poikia negatiivisemmista käsityksistä. Oppiaineesta pitäminen -dimensiossa ainoa ero havaittiin 6. vuosiluokan oppilaiden välillä: tytöt pitivät käsityöstä hieman poikia enemmän. Oppilaiden käsitykset käsityön hyödyllisyydestä olivat kaikilla vertailtavilla ryhmillä lievästi positiivisia, ja ainoa havaittu ero oli, että 9. vuosiluokan pojat pitivät käsityötä hieman 9. vuosiluokan tyttöjä hyödyllisempänä. Havaitut erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < ,05), mutta efektikoiltaan pieniä (r = ,11-,19, ηp² = ,010-,031). Sukupuoli ja vuosiluokka selittivät siis vain pienen osan havaituista eroista. Lisäksi Opetushallituksen asennemittarin yhden asenneulottuvuuden (minä osaajana -dimensio) todettiin soveltuvan jossain määrin oppilaiden käsityöhön liittyvän minäpystyvyyden arvioimiseen. Tutkimuksen loppupohdinnassa todettiin, että käsityöhön liittyvää minäpystyvyyden mittaria ei ole ilmeisesti vielä kehitetty ja sellaisen kehittäminen olisi hyvä jatkotutkimusaihe.
Subject: käsityö
asenteet
survey-tutkimus
minäpystyvyys
minäpystyvyyden mittaus
sukupuoli
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record