Ei-sanalliset ainekset afasiakeskustelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508243552
Title: Ei-sanalliset ainekset afasiakeskustelussa
Author: Partanen, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508243552
http://hdl.handle.net/10138/156294
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedi
Logopedia
Logopedics
Abstract: Aims: Embodied practices among people with aphasia remain relatively little known until now. The aim of this study was to describe free conversation interaction between a seriously aphasic speaker and his wife. This study aims to explore what kinds of nonverbal elements appear during the conversation of the aphasic person, and how the nonverbal elements arise in different conversational turns. The main focus of this study is on the substitutive and the complementary gestures of the speech. Earlier studies on aphasia interaction suggest that gestures are an important resource to construct meanings in turns of an aphasic speaker. Data and methods: This is a qualitative study where conversational analysis is used as a research method. Data consists of two videotaped recordings of the couples' free conversation at home settings. Results and conclusions: Several nonverbal elements, which had a significant influence for the conversation interaction of this couple, appeared in the data of this study. The wife interpreted aphasic person's nonverbal elements in the conversation as meaningful elements. The wife gave time and space for the aphasic person to participate in conversation. The aphasic speaker took advantage of the gestures in order to compensate speech loss. In fact, he almost completely relied on the substitutive and complementary gestures in conversation. He used the gestures in many ways and combined gestures skillfully to his limited verbal elements. A significant result in the study was that the aphasic speaker hardly showed any signs for verbal word search before expressing nonverbal elements. He started gesturing often seamlessly just before of his typical turn initiator verbal expressions yeah yes and yeah but or simultaneously with them. Aphasic person's expression were built fast and effortlessly despite the loss of speech. It can be said that aphasic person had adapted to his handicap caused by aphasia by taking advantage from gesturing.Tavoitteet: Afaattisten henkilöiden käyttämiä kehollisia vuorovaikutuskäytänteitä on toistaiseksi tutkittu suhteellisen vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata vaikeasti afaattisen henkilön ja hänen puolisonsa välistä vapaata keskusteluvuorovaikutusta. Pyrin selvittämään, millaisia ei-sanallisia aineksia afaattisen henkilön keskustelussa esiintyy ja miten ei-sanalliset ainekset ilmenevät erilaisissa keskustelullisissa vuoroissa. Pääpaino tutkimuksessa on puhetta korvaavissa ja täydentävissä eleissä. Aiemmat keskustelunanalyyttiset afasiavuorovaikutustutkimukset osoittavat, että eleet ovat afaattisille puhujille tärkeä resurssi merkitysten muodostamisessa. Aineisto ja menetelmä: Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa tutkimusmenetelmänä käytetään keskustelunanalyysiä. Aineisto koostuu tutkittavan parin kotona tapahtuvasta kahdesta videoidusta keskusteluista (yht. 95 min.). Tulokset ja johtopäätöksiä: Tämän tutkimuksen aineistossa esiintyi paljon ei-sanallisia aineksia, joilla oli merkittävä vaikutus vuorovaikutuksen kulkuun. Vaimo käsitteli afaattisen henkilön keskustelussa esiintyviä ei-sanallisia aineksia merkityksellisinä. Näin afaattiselle henkilölle muodostui tilaa ja aikaa keskustelussa, mikä edisti hänen osallistumistaan keskusteluun. Afaattinen puhuja hyödynsi eleitä runsaasti korvaamaan puheilmaisun puutteita. Hän oli lähes täysin riippuvainen puheilmaisua korvaavista ja täydentävistä eleistä keskustelussa. Hän käytti eleitä monipuolisesti ja yhdisti niitä taitavasti vähäiseen puheeseensa. Mielenkiintoinen löydös tutkimuksessa oli se, että afaattinen puhuja ei juurikaan osoittanut ennen eleilmaisua verbaaliseen sanahakuun viittaavia merkkejä. Hän saattoi aloittaa elehdinnän lähes välittömästi hänelle tyypillisten vuoron aloittavien verbaalisten joo kyllä ja joo mutta -ilmaisujen jälkeen tai jopa samanaikaisesti. Näin afaattisen henkilön ilmaukset rakentuivat nopeasti ja vaivattomasti puheilmaisun puutteista huolimatta. Afaattisen henkilön voidaankin sanoa adaptoituneen afasian aiheuttamaan haittaan hyödyntämällä eleilmaisua.
Subject: afasia
ei-sanallinen aines
vuorovaikutus
keskustelunanalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record