Kenen kanssa hengailis? : Kuvaus helsinkiläiskoulun yhdeksäsluokkalaisten sosiaalisen verkoston rakenteesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093586
Title: Kenen kanssa hengailis? : Kuvaus helsinkiläiskoulun yhdeksäsluokkalaisten sosiaalisen verkoston rakenteesta
Author: Terävä, Esa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093586
http://hdl.handle.net/10138/156451
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study was to interpret and describe the social networks of ninthgraders on school in Helsinki and analyze the possible effect of gender, language, and school class to the structure of the networks. The research questions were as follows: 1. How the social networks of the ninthgraders were formed? 1.1 How uniform and dense were the groups in the network? 1.2. Were there any central pupils in the network and what were the values of centrality of pupils? 1.3. Were there any groups that communicated with some other language than Finnish? 1.4. What was the effect of gender for the network? 1.5. Did the school class of the pupils have effect on the network? 2. How did the pupils explain their choices of friends or the formation of the group? The hypothesis, based on teachers' descriptions, was that there were groups among the network that operated separately from each other. 41 ninthgraders of one particular school participated in the study. The data was gathered with a questionnaire 14.3.2014 and also by interviewing six pupils in May 2014. The social network analysis programme UCINET-6 was used to explore the ninthgraders' social networks and the interviews were analyzed by using qualitative content analysis. The results indicated that the pupils' social networks were divided in three separate groups and the network was neither united nor dense. Gender had a clear effect on the network. The pupils communicated mainly in Finnish. The school class of the pupils also had a significant effect on with whom the pupils spent time with at school. Pupils explained their choices of friends by same hobby, similarity, knowing each other for a long period of time, same school class, trusting one another, understanding one another and sense of humor. The same explanations were given related to the formation of the group, but also gender and the language of communication had an effect on it.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tulkita ja kuvata erään helsinkiläisen peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden sosiaalista verkostoa koulussa sekä analysoida sukupuolen, kielen tai koululuokan vaikutusta verkoston rakenteeseen. Lisäksi pyrkimyksenä on selvittää oppilaiden omia perusteluja kaverivalinnoille sekä ryhmän muodostumiselle. Tutkimusongelmina ovat: 1. Millä tavoin tutkimuksen kohteena olevan peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kaveriverkosto muodostui? 1.1 Kuinka yhtenäisiä ja tiiviitä yhdeksäsluokkalaisten muodostamat ryhmät ovat? 1.2 Löytyykö verkostosta keskeisiä toimijoita ja millaisia ovat oppilaiden keskeisyysarvot? 1.3 Millainen on sukupuolen vaikutus verkoston jakautuneisuuden kanssa? 1.4 Onko verkostossa ryhmiä, joissa kommunikoidaan jollain muulla kuin suomen kielellä? 1.5 Onko oppilaiden koululuokalla vaikutusta verkostoitumiseen? 2. Miten oppilaat perustelevat omia kaverivalintojaan ja ryhmän muodostumista? Hypoteesina on koulun henkilökunnan puheesta esiin noussut oletus, jonka mukaan yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa olisi koulussa toisistaan erillään toimivia oppilasryhmiä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 41 oppilasta. Keräsin tutkimukseni aineiston suorittamalla kyselyn 14.3.2014 sekä haastattelemalla kuutta oppilasta toukokuussa 2014. Analysoin yhdeksäsluokkalaisten kaverisuhteiden verkostoa UCINET 6 -verkostoanalyysiohjelman avulla ja haastatteluita teoriohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimustulosten mukaan koulun oppilaiden sosiaalinen verkosto oli jakaantunut kolmeen toisistaan erillään toimivaan ryhmään, eikä oppilaiden muodostama verkosto ollut kovin yhtenäinen tai tiivis. Verkoston jakautuneisuuteen vaikutti selkeästi sukupuoli. Yhdeksäsluokkalaiset kommunikoivat koulussa keskenään pääosin suomeksi. Myös koululuokalla oli selkeä vaikutus siihen, keiden kanssa oppilaat viettävät koulussa aikaa. Haastatteluissa oppilaat perustelivat kaverivalintojaan yhteisillä harrastuksilla, samankaltaisuudella, samalla koulumenestyksellä, pitkään tuntemisella, samalla luokalla olemisella, luottamuksella, toisen ymmärtämisellä sekä huumorintajulla. Ryhmän muodostumiseen liittyivät samat perusteet, mutta myös sukupuolella ja kommunikointikielellä oli siihen oma vaikutuksensa.
Subject: kulttuurien välinen vuorovaikutus
adolescents
groups
social networks
interculturality
Subject (yso): sosiaaliset verkostot
ryhmät
nuoret
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record