Interventiotutkimus Lolan suuri seikkailu -oppimispelin vaikutuksista matemaattisesti heikkojen lasten oppimiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093624
Title: Interventiotutkimus Lolan suuri seikkailu -oppimispelin vaikutuksista matemaattisesti heikkojen lasten oppimiseen
Author: Hakala, Marjatta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201509093624
http://hdl.handle.net/10138/156457
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The aim of this study was to examine the effects of Lola's World educational game on children's early numeracy skills learning. Previous studies indicate that early numeracy skills are important for later mathematical skills development. Thus, it is fundamental to support these skills already in kindergarten. Core numerical skills before school age include non-symbolic and symbolic number sense, counting skills, basic skills in arithmetic and understanding mathematical relations. Some children show weak performance already in their early numeracy skills. These weaknesses can partly be explained with factors such a cognitive skills or socio-economic background. According to previous research short mathematical computer-assisted interventions have demonstrated positive effects on children's learning. Methods. Thirty-three children between 5 and 6 years, from four kindergartens, took part in this study. Twenty-three children were split randomly in two groups. One group (n = 12) played Lola's World focusing on early numeracy skills and other group (n = 11) was an active control group that played Lola's ABC Party that focused on language skills. Rest of the children (n = 10) served as a passive control group and they did not play any games during the intervention phase. Intervention continued three weeks and children played Lola Panda -games every day for about 15 minutes. Children's numeracy skills were measured using Early numeracy test and their nonverbal reasoning skills were assessed with Raven test. Analysis was done mostly using one-way ANOVA. Results and conclusions. There was a positive development of early numeracy skills during the intervention, but it was not statistically significant in any of the groups. Children's numeracy skills increased most in Lola's ABC Party group and the least changes were measured in Lola's World group. Children whose homelanguage was Finnish had better numeracy skills than children whose homelanguage was other than Finnish. Because there was a strong negative correlation between playing time and numeracy performance it seems that the intervention was not appropriately supporting early numeracy skills development. Perhaps it is also possible that Early numeracy test was not sensitive enough or Lola's World does not improve all skills included in the test.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Lolan suuri seikkailu -oppimispelin vaikutusta matemaattisesti heikkojen lasten oppimiseen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että varhaiset matemaattiset taidot ovat tärkeitä myöhempien matemaattisten taitojen kehitykselle ja taitojen kehitystä tulisi tukea jo ennen koulun aloitusta. Keskeisiä matemaattisia taitoja alle kouluikäisillä lapsilla ovat lukumääräisyyden taju, laskemisen taidot, aritmeettiset perustaidot sekä matemaattisten suhteiden ymmärtäminen. Matemaattisten taitojen kehitys ei etene kaikilla ikätasoisesti. Joidenkin lasten taidot ovat ikätovereita heikompia jo ennen kouluikää. Taitojen heikkouksien taustalla voi olla useita tekijöitä, kuten kognitiiviset tai sosioekonomiseen taustaan liittyvät tekijät. Aiempien tutkimusten mukaan jo lyhytkestoisilla tietokoneavusteisilla interventioilla on onnistuttu tukemaan matematiikan oppimista. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 33 5–6-vuotiasta lasta neljästä päiväkodista. Lapsista 23 jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista interventioryhmä (n = 12) pelasi matemaattista Lolan suuri seikkailu -peliä ja aktiivikontrolliryhmä (n = 11) kielellistä Lolan ABC-juhlat-peliä. Yhden päiväkodin lapset (n = 10) toimivat passiivikontrolliryhmänä eivätkä pelanneet oppimispelejä. Interventiojakso kesti kolme viikkoa, minkä aikana lapset pelasivat päivittäin noin 15 minuuttia Lola Panda -oppimispelejä. Lasten matemaattisia taitoja arvioitiin Lukukäsitetestillä ja yleistä päättelykykyä Raven-testillä. Aineisto analysoitiin pääasiassa yksisuuntaisella varianssianalyysilla ja tarkistettiin pienen otoskoon vuoksi ei-parametrisillä analyyseillä. Tulokset ja johtopäätökset. Lasten taidoissa tapahtui interventiojakson aikana kehitystä, joskaan se ei ollut missään ryhmässä tilastollisesti merkitsevää. Eniten matemaattisia taitojaan kehitti ABC-juhlia pelannut lapsiryhmä ja vähiten Suurta seikkailua pelannut lapsiryhmä. Lapset, jotka puhuivat kotona suomea, olivat matemaattisilta taidoiltaan sekä alku- että loppumittauksessa parempia kuin lapset, jotka puhuivat kotona jotain muuta kieltä. Koska peliaika ja saatu tulos korreloivat vahvasti negatiivisesti keskenään, kenties toteutettu interventio-ohjelma ei ole riittävä taidoiltaan heikompien lasten taitojen kehittämiseen. On myös mahdollista, että mittarina käytetty Lukukäsitetesti ei ole riittävän herkkä tai Suuri seikkailu -oppimispeli ei sisällä kaikkia niitä taitoja, joita Lukukäsitetestillä arvioidaan.
Subject: interventiotutkimus
tietokoneavusteinen opetus
varhaiset matemaattiset taidot
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marjatta_Hakala_pg_2015.pdf 663.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record